Realizacja widzeń odbywa się na niżej wymienionych zasadach:

1.Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6 i 7 KKW oraz zgodnie z art. 105a KKW.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

4. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Organizacja widzeń

Widzenia realizowane są w następujące dni:

* W Areszcie Śledczym w Elblągu – w niedziele w godz. od. 8:00 do 14:00 oraz w piątki w godz. 9:00 do 14:00 a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;

* W Oddziale Zewnętrznym w Braniewie: w soboty oraz niedziele a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w godzinach 8:00 – 15:00;

Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie:

- w Areszcie Śledczym w Elblągu od poniedziałku do piątku, w godzinach 15:45-17:45 oraz w sobotę w godzinach 10:00-15:00 w tygodniu poprzedzającym widzenie pod numerem 55-61-12-126 

- w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 -14.00 w tygodniu poprzedzającym widzenie: pod numerem 55 244-07-65,

bądź elektronicznie:

- w AŚ Elbląg pod adresem: widzenia_elblag@sw.gov.pl

- w OZ Braniewo pod adresem: widzenia_braniewo@sw.gov.pl

 

WERSJA AUDIO

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                                              

 

Zasady przyjmowania paczek żywnościowych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności. Skazany od 1 lipca 2015 r. ma prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg. Ilość napojów nie może przekraczać 9 litrów. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej z wolności. Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

Uprawnienie osadzonych do otrzymnia paczki żywnościowej realizowane jest za pośrednictwem administracji aresztu przez podmiot Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, w punkcie sprzedaży prowadzonym na terenie aresztu. Realizacja paczki odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Jak zamówić paczkę:

1. Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego.

Formularz zamówienia oraz cenniki artykułów spożywczych i higienicznych dostępne są na stronie internetowej podmiotu realizującego paczki dla osadzonych:

- Areszt Śledczy w Elblągu

- Oddział Zewnętrzny w Braniewie

2. Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów.

3. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży (adres do wysyłki znajduje się na drugiej zamówieniu) bądź dostarczyć osobiście, np. w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania).

Numery kont, na które należy wnieść opłatę za wykonanie paczki dla osadzonego  umieszczone są w formularzu zamówienia.

Wszystkie informacje na temat realizacji paczek dla osadzonych umieszczone są na stronie internetowej podmiotu realizującego zamówienia:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w AŚ w Elblągu:

- w punkcie sprzedaży,

- na bramie głównej,

- w sali widzeń,

- na stronie internetowej:

e-paczka - AŚ ELBLĄG
e-paczka - OZ BRANIEWO

 

 Paczka jest realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania. Przekazywana jest osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, przekazywane są niezwłocznie przez PGSWPP osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Ważna informacja:

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

 

 Zasady przyjmowania paczek higieniczno- odzieżowych

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania przez osadzonego paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny jest wydanie mu za pośrednictwem wychowawcy talonu określającego rodzaj i ilość asortymentu, na którego otrzymanie dyrektor wyraził zgodę. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania przez osadzonego paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie za pośrednictwem pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych, na których otrzymanie dyrektor wyraził zgodę. Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

Paczki ze środkami higieny oraz zawierające odzież, bieliznę, obuwie lub inne przedmioty osobistego użytku przyjmowane są w oznaczonym okienku, w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzajacych ubiegających się o wstęp na teren jednostki, w bramie budynku Aresztu Śledczego w Elblągu oraz w bramie budynku Oddziału Zewnętrznego w Braniewie, w dniach roboczych administracji jednostek, w godzinach od 8:00 do 11:00.

Paczki ze środkami leczniczymi przyjmowane są w obecności pracownika służby zdrowia, w bramie budynku Aresztu Śledczego w Elblągu oraz w bramie budynku Oddziału Zewnętrznego w Braniewie, w dniach roboczych administracji jednostek, w godzinach od 8:00 do 11:00.

Paczki niespełniające wyżej wymienionych warunków zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości nie dostarcza się osadzonemu. Paczkę taką zwraca się nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu.

Paczki bez umieszczonego na ich opakowaniu talonu albo z talonem nieważnym nie podlegają przyjęciu.

W wypadku ujawnienia w nadesłanej paczce przedmiotów niebezpiecznych, np. broni, amunicji, środków obezwładniających lub odurzających, powiadamia się o tym właściwe organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

WERSJA AUDIO

Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje interesantów w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 15:00.

 

WERSJA AUDIO

Dostęp do informacji publicznej- wniosek

 

 

Informacje w związku ze zmianami w udzielaniu zezwolenia na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego poszerzone zostały kompetencje komisji penitencjarnych, które obecnie mają możliwość rozpoznawania spraw o udzielenie zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Zmiany te dotyczą skazanych, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy i spełniają inne wymogi formalne przewidziane w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Obszerne informacje w tym zakresie wraz z kompletną dokumentacją dostępną do pobrania, uzyskać można na stronie https://sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego

Jednocześnie informujemy, że komplet dokumentacji otrzymać można w Areszcie Śledczym w Elblągu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie.

W sprawach związanych z postępowaniami o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego prowadzonymi wobec osób, których wniosek o odbywanie kary w tym systemie procedowany jest przed komisją penitencjarną, informacji udzielają :

-w sprawach dotyczących osób przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu – kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Elblągu nr tel 55 611 21 55,

- w sprawach dotyczących osób przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie – zastępca kierownika Działu Penitencjarnego nr tel. 55 244 07 30.

Informujemy, że konieczne do rozpoznania sprawy dokumenty, w tym przede wszystkim oświadczenia osób wspólnie zamieszkujących, dostarczać można bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Elblągu oraz Oddziału Zewnętrznego w Braniewie.

NBP O/O OLSZTYN

12 Lutego 4A

82-300 Elbląg

28 1010 1397 0019 3513 9120 0000

 

WERSJA AUDIO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej