Gdańsk, dnia 19-04-2022 r.

 

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju i ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów zniesieniem większości obostrzeń, uwzględniając odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 i realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych, od dnia 19 kwietnia 2022 r., znosi się ograniczenia i zakazy wynikające z zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego w sposobie udzielania w Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz Oddziale Zewnętrznym w Gdańsku-Przeróbce osadzonym widzeń z rodziną, innymi osobami bliskimi i innymi osobami określone w komunikatach Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku z dnia 28 marca 2022 r.

 

Udzielanie widzeń następuje w ustalonych wcześniej dniach i godzinach po umówieniu się przez osobę ubiegającą się o widzenie co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Ustalenie dnia i godziny widzenia w Areszcie Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12 odbywa się telefonicznie pod numerem 58 3231380 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_gdansk@sw.gov.pl w dni robocze administracji w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapisy prowadzi się od najwcześniejszej grupy, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zapisywanie do następnych w kolejności grup. Zgłoszenie w sprawie widzenia przesyłane za pomocą poczty elektronicznej winno zawierać niezbędne do rejestracji widzenia dane tj. imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego, imię i nazwisko osób odwiedzających, adresy zamieszkania lub zameldowania osób odwiedzających, stopień pokrewieństwa z osadzonym, numer telefonu kontaktowego do pełnoletniej osoby odwiedzającej.

 

Widzenia w Areszcie Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12 udzielane są w dniach roboczych przypadających od wtorku do piątku oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:30, w grupach umawianych na godziny: 8:00 (grupa I), 10:00 (grupa II), 12:00 (grupa III), 14:00 (grupa IV - tylko widzenia, które trwają maksymalnie 60 minut). W sali widzeń wydziela się 26 stanowisk do widzeń.

 

Osoba odwiedzająca zapisana na widzenie winna przybyć do jednostki co najmniej 30 minut przed wyznaczonym terminem widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie dyrektor decyduje o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

 

Osadzonym oraz osobom odwiedzającym uczestniczącym w widzeniu zaleca się przed udzieleniem widzenia skorzystanie ze środków dezynfekujących udostępnionych na terenie jednostki. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia, dopuszcza się zabranie środków płatniczych. Nie zezwala się na przekazywanie żadnych przedmiotów pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi bez uprzedniej zgody Dyrektora jednostki.

 

Do dnia 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa, w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza tj. w szpitalu, w pomieszczeniach ambulatorium, w gabinetach lekarskich w oddziałach mieszkalnych oraz w pracowni stomatologicznej.

 

 

                                                                                                                          Dyrektor

Aresztu Śledczego w Gdańsku

Zasady przyjmowania paczek

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności. Skazany od 1 lipca 2015 r. ma prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg. Ilość napojów nie może przekraczać 9 litrów. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej z wolności. Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

 

Od 01.01.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast nastąpiło przejęcie przez IGB Mazovia punktu handlowego zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

 

W związku z powyższym od dnia 01.01.2019 r. wpłaty na zakupy realizowane przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku winny być dokonywane na numer konta IGB Mazovia:

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

BGK 62 1130 1017 0020 1458 9320 0119

 

Szczegółowe informacje w tym lista produktów znajdują się tutaj (https://igbmazovia.pl/e-paczka/send/68-areszt-sledczy-w-gdansku/223-cennik-art-spozywczych). 

Formularz zamówienia na paczkę AŚ Gdańsk (https://igbmazovia.pl/e-paczka/send/68-areszt-sledczy-w-gdansku/223-cennik-art-spozywczych).

Paczki ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę przyjmowane są przy bramie I Aresztu Śledczego w Gdańsku (wejście od ulicy Strzeleckiej) od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 11:00.

Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów:  szerokość 40cm, wysokość 30 cm, długość 80 cm.

 Paczki odzieżowe dostarczane osobiście podlegają  kontroli przed przyjęciem, powinny być przekazywane  w kartonach (niezaklejonych z możliwością ponownego zamknięcia).  W każdej paczce musi znajdować się talon zatwierdzony przez Dyrektora Aś w Gdańsku wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona,  a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.   Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych: żywności, środków higieny i innych przedmiotów, które nie wchodzą w skład talonu.

 

Paczki ze środkami higieny wydawane są skazanym i tymczasowo aresztowanym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości, w dniach roboczych administracji aresztu do godziny 15:30. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu przez personel służby zdrowia. Paczki zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są w dniu realizacji doprowadzeń skazanych lub tymczasowo aresztowanych do magazynu rzeczy własnych.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest talon określający rodzaj i ilość asortymentu. Na talonie określone są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinna być umieszczona część I talonu ze spisem jej zawartości i na tej podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się w sposób trwały część II talonu. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych. Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

 

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w poniedziałek i piątek w godzinach 8:30 - 11:30. Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Aś w Gdańsku. Dostarczony sprzęt w postaci telewizora obsługującego standard nadawania DVB-T2 z dołączonym kablem antenowym (długości do 5 metrów max. długości, uzbrojony w przyłącza antenowe) musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W przypadku już posiadanego przez osadzonego odbiornika telewizyjnego bez wbudowanego standardu DVB-T2, za zgodą dyrektora jednostki możliwe jest dostarczenie osobie osadzonej dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2, którego obsługa i konfiguracja jest możliwa poprzez zamontowane na urządzeniu przyciski. Przyjmowane są jedynie dekodery z wymontowanym złączem USB, kart SD, uniemożliwiające transmisję danych, bez pilota. Do dekodera należy dołączyć odpowiedni przewód sygnałowy kompatybilny z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym.

Pole tekstowe:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Aresztu Śledczego w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W każdy poniedziałek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w siedzibie Aresztu Śledczego w Gdańsku przy ul. Kurkowej 12 w godzinach od 15:30 do 17:00 pełniony jest dyżur kierownictwa aresztu.

 

NBP o/o/ Gdańsk

46 1010 1140 0068 6813 9120 0000

 

Wpłat środków pieniężnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając dane:

odbiorca : Areszt Śledczy w Gdańsku
wpłacający : imię i nazwisko
tytuł przelewu : imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej