1.1. Skazani osadzeni w pawilonie A odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 8.00-14.00. Ponadto widzeń udziela się  w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem, że nie będą one wypadały w piątki i niedziele, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "B" t.j.:
•    1 stycznia – Nowy Rok,
•    1 maja,
•    11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
w godzinach 08.00 – 14.00 .
1.2. Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 14.00 – 16.30. Ponadto tymczasowo aresztowanym  widzeń udziela się w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem, że nie będą one wypadały w piątki i niedziele, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "B" t.j.:
•    1 stycznia – Nowy Rok,
•    1  maja,
•    11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
w godzinach 14.00 – 16.30 .
1.3. Skazani osadzeni w pawilonie B odbywają widzenia w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 15.00.  Ponadto skazanym widzeń udziela się, w  niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem, że nie będą one wypadały w soboty i poniedziałki, czyli dni w których udziela się widzeń skazanym z pawilonu "A" tj.:
•    6 stycznia – Święto Trzech Króli,
•    3 maja,
•    26 grudnia  – Święto Bożego Narodzenia 
w godzinach 8.00 – 15.00. 

1.4. Widzeń nie udziela się w pierwszy dzień Wielkanocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
2. Rejestracja widzeń odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach 8:30 – 13:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu  85 739 19 56.
Rejestracji należy dokonać tydzień przed widzeniem.


3. Osoby przybywające na widzenia powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, który przed udaniem się do sali widzeń przekazują funkcjonariuszowi w dyżurce bramy głównej. Osoby ubiegające się o wstęp na teren aresztu oraz opuszczające poddaje się kontroli osobistej przy użyciu urządzeń technicznych. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i psychotropowych oraz alkoholu, a także przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów i listów. W razie podejrzenia nieujawnienia przez osobę odwiedzającą posiadania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych poddaje się ją kontroli polegającej na sprawdzeniu ubrania i obuwia oraz oględzinom ciała i bielizny. W przypadku ujawnienia próby wyniesienia, bądź wniesienia na teren aresztu wyżej wymienionych przedmiotów widzenie nie zostanie udzielone lub będzie przerwane. Zabrania się również wnoszenia toreb, reklamówek i temu podobnych. 
4. Osobom o których mowa w punkcie 3, nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych, nie zezwala się na wstęp na teren aresztu. Czynnościom kontrolnym wymienionym w punkcie 3 może być poddana, także bez jej zgody, osoba opuszczająca teren jednostki. 
5. Widzenia dla skazanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. 
6. Widzenia z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora. 
7. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni z nim kontakt. 
8. Skazany zaklasyfikowany do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego może korzystać z trzech widzeń w miesiącu,   które mogą być połączone za zgodą Dyrektora. Widzenie połączone   nie może rozpoczynać się później niż o godzinie 11.00. 
9. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i  na możliwości przerwania. 
10. Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz ci których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi. Przed rozpoczęciem widzenia skazany jest zobowiązany do poinformowania funkcjonariusza dozorującego widzenia o fakcie wykorzystania dodatkowego widzenia na dziecko.
11. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby te mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. 
12. Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub udzielenie widzenia z większa liczą osób odwiedzających. 
13. Skazany cudzoziemiec ma prawo do korzystania z widzeń z urzędnikiem konsularnym, a w razie jego braku z wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego. 
14. Widzenia dla  skazanych  udzielane są według kolejności zgłoszeń.   
15.Widzenie trwa 60 minut. Widzenie odbyte w czasie krótszym niż 60 minut uznaje się za wykorzystane. 
16. Zabrania się palenia tytoniu podczas odbywania widzeń. 
17. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobą odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym, uznaje się je za odbyte. 
18. W czasie wydawania widzeń zabrania się opuszczania sali widzeń osobom odwiedzającym bez zgody funkcjonariusza dozorującego widzenia.
19. Podczas odbywania widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonych z osobami odwiedzającymi zezwala się na spożywanie napojów i artykułów żywnościowych zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje ,które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. 
20. Osoby najbliższe odwiedzające osadzonych mogą realizować uprawnienie osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie aresztu. Paczki te będą wliczane do limitu określonego w art. 113a kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym osadzony ma prawo raz miesiącu otrzymać paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Powyższy sposób przekazywania paczek dotyczy również paczek dodatkowych przyznanych w formie nagród i ulg. 
21. Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze. Wydawanie tych widzeń realizowane jest w godzinach 8.30 – 15.30 z tym, że rozpoczęcie widzenia nie może nastąpić później niż o godzinie 14.00.

  OGŁOSZENIE

Informujemy,  że w związku ze zmianami Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do aresztu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście przez bliskich osób przebywających  w Areszcie Śledczym w Hajnówce.  

Zasady przyjmowania paczek - stan na dzień 01.07.2015 r.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
 

2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Paczki nadsyłane z zewnątrz podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

4. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

5. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

6. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

7. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 6, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

8. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży artykułów są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

9. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

10. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

12. Maksymalne wymiary opakowania paczek z odzieżą nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość). Dopuszczalny ciężar paczki to 5 kg.

13. Paczki z odzieżą mogą być dostarczanie od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 11.00.

14. Wewnątrz paczki z odzieżą powinien być umieszczony spis jej zawartości.

15. W dniach:
1 stycznia - Nowy Rok,
6 stycznia - Święto Trzech Króli,
1 maja - Święto Państwowe,
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada - Wszystkich Świętych,
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
(o ile nie są to dni widzeń)

paczki z odzieżą nie będą przyjmowane do jednostki.

16. Paczka jest realizowana za posrednictwem Polskiej Grupy SW, Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz wpłatę gotówki w kantynie,

b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

Areszt Śledczy w Hajnówce-Kantyna
ul.
Warszawska 67, 17-200 Hajnówka

bądź dostarczenie osobiście do Aresztu Śledczego w Hajnówce wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na numer konta: 87 1130 1017 0020 1458 9320 0057, którego właścicielem jest Polska Grupa SW

c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji, poprzez wypełnienie i złożenie oddziałowemu druku zamówienia wraz z prośbą o przelanie środków pieniężnych na konto Polskiej Grupy SW

17. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki. Otrzymanie środków higieny przez tymczasowo aresztowanego wymaga w pierwszej kolejności zgody organu dysponującego (art. 216 § 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego). Zastosowanie mają wówczas zasady określone przyjmowania paczek z odzieżą. (pkt. 12 - 15)

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Hajnówce. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

19. Przed przyjęciem paczki do Aresztu Śledczego podlega ona kontroli.

20. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

21. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

22. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce lub osoby go zastępującej. Osadzony może posiadać w celi 0,5 kg prasy i 5 książek. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych, a tymczasowo aresztowanym zezwala się na otrzymywanie tylko znaczków pocztowych.

23. Przesyłanie w paczkach prasy i książek dla tymczasowo aresztowanych wymaga wcześniejszej zgody organu dysponującego.

 

Informacje na temat realizacji paczki żywnościowej - https://e-paczka.org/formularz

Pomocne wzory dokumentów:

Rozmiar: 218.4 kB
IGB MAZOVIA - INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH Rozmiar: 194.6 kB

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 7.30-15.00

Wtorek: 7.30-15.00

Środa: 7.30-15.00

Czwartek: 7.30-15.00

Piątek: 7.30-15.00

 

Godziny przyjęć interesantów Rozmiar: 26.2 kB

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Istnieje możliwość wykonywania pracy przez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną forma resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywana pracę.


1. Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów administracji publicznej,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • prac wykonywanych na cele charytatywne.

Korzyści:
Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.

Pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy,
 • szkolenie BHP,
 • badania lekarskie.

2. Zatrudnienie odpłatne.

 •  przedsiębiorcy zewnętrzni

Korzyści:
Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS obowiązuje: (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej ), pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,

Pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy,
 • szkolenie BHP,
 • badania lekarskie,

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.
Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” (art.123§2).

Z dniem 27 stycznia 2012r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie Funduszu aktywizacji zawodowej ,w myśl którego z tytułu kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom.

W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Pozyskaną dotację przeznaczyć można m.in. na budowę hali produkcyjnej oraz zakup jej wyposażenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem długotrwałej współpracy i oczekujemy na konkretne propozycje.

Wyrażamy przekonanie, iż Państwa pomysły połączone z naszą ofertą będą procentowały przez lata wielostronną korzyścią, wynikającą m.in. z umożliwienia pełnego wykorzystania podstawowego oddziaływania resocjalizacyjnego, skierowanego do osób odbywających karę pozbawienia wolności, jakim jest praca.

W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Pozyskaną dotację przeznaczyć można m.in. na zagospodarowanie pomieszczenia jakim dysponuje jednostka o powierzchni 100m2 lub budowę hali produkcyjnej oraz zakup jej wyposażenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem długotrwałej współpracy i oczekujemy na konkretne propozycje.

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności dnia 28 sierpnia 1997r., Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

W przypadku zainteresowania nasza ofertą, proszę o kontakt z tutejszą jednostką.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 085-683-20-07 wew. 128

NBP/O Białystok

21101010490006221391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej