Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§  3.  Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

I. Dni wyznaczone na widzenia:

 1. dla skazanych:
 • każda środa miesiąca;
 • każdy piątek miesiąca oprócz pierwszego;
 • każda niedziela miesiąca oprócz trzeciej;
 • dla osób tymczasowo aresztowanych:
 • każdy pierwszy piątek miesiąca;
 • każda trzecia niedziela miesiąca.

  II. Godziny wyznaczone na widzenia:

 1. dla skazanych:                                                                                                                                  
 • w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00   -  9.00

9.30   - 10.30

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

        2. dla osób tymczasowo aresztowanych:

 •  w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00   -   9.00

9.30   - 10.30

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

III. Miejscem wyznaczonym na widzenia jest:

 1. dla skazanych: sala widzeń dla skazanych, usytuowana w części administracyjnej jednostki;
 2. dla osób tymczasowo aresztowanych: sala widzeń dla tymczasowo aresztowanych, usytuowana w części administracyjnej jednostki;

 IV. Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:

 1. widzenia udzielane są tylko i wyłącznie w określonych powyżej dniach oraz godzinach na podstawie dokonanych wcześniej zgłoszeń telefonicznych osób odwiedzających zainteresowanych widzeniem;
 2. ustalenie dnia oraz godziny widzenia możliwe jest pod numerem telefonu 77 549 23 02 w dni robocze w godzinach 9:00 – 13:00, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem; 
 3. widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza, chyba że organ dysponujący zezwoli na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z odwiedzającym;
 4. w pierwszej kolejności widzenia udzielane są, jednakże następującym osobom odwiedzającym: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia z uwzględnieniem pkt 1 i 2 niniejszego ustępu;
 5. nie udziela się widzeń z osobami przybyłymi na widzenie w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem substancji odurzających lub u których temperatura ciała przekracza 37,5 stopni Celsjusza;
 6. małoletni do lat 15 może skorzystać z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub innej osoby najbliższej, a w przypadku, gdy osoby te nie uzyskały zgody organu dysponującego lub nie chcą uczestniczyć w widzeniu – pod opieką wyznaczonego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego;
 7. osoba odwiedzająca może zabrać na widzenie wyłącznie pieniądze (bez portfela). Pozostałe przedmioty zobowiązana jest pozostawić w zamkniętej szafce przy wejściu do jednostki;
 8. widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, z zachowaniem zasad obyczajnego zachowania, bez  zakłócania spokoju i porządku. W trakcie trwania widzenia osoba odwiedzająca oraz odwiedzana zajmuje miejsce wskazane przez funkcjonariusza. Zabrania się zmiany miejsca realizacji widzenia;
 9. w czasie trwania widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 10. zabrania się osobom odwiedzającym przekazywania, a osadzonym odbierania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów bez wcześniejszej zgody dyrektora aresztu. Dopuszcza się przekazanie osobie odwiedzającej za pośrednictwem funkcjonariusza nadzorującego widzenie zatwierdzonej: „PROŚBY O PRZYJĘCIE SPRZĘTU RTV/AGD” lub „PROŚBY O TALON HIGIENICZNO-ODZIEŻOWY/ART.PAPIERNICZO-PIŚMIENNICZE”;
 11. w czasie widzeń osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione wyłącznie
 12. w kantynie przez osoby odwiedzające. Nie zezwala się osadzonym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzeń artykułów. Z poczęstunku nie mogą skorzystać osadzeni, którym widzenie jest udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
 13. osadzony udający się na widzenie oraz na czynności procesowe nie może posiadać przy sobie zegarka na rękę.

      V. Widzenia odbywają się według następujących zasad:

 1. każda osoba ubiegająca się o widzenie z tymczasowo aresztowanym powinna posiadać ważne zarządzenie o zgodzie na widzenie, wydane przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje;
 2. w przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów dysponujących wymagana jest zgoda wszystkich organów na widzenie z osobą odwiedzającą;
 3. udzielenie widzenia w trakcie pracy osadzonego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia;
 4. osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 20 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń

      VI. widzenia będą udzielane w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 • Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Kategorię osadzonych, którym będą udzielane widzenia, w ww. dniach określi dyrektor odrębnym wykazem dostępnym na tablicy informacyjnej przed jednostką, w poczekalni oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych oddziałach mieszkalnych;

 1. w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad, a także tych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wydawanych poleceń przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem;
 2. po zakończeniu widzenia możliwy jest kontakt osób odwiedzających z wychowawcą;  udzielenie informacji o osobach osadzonych następuje po uzyskaniu stosownej zgody na udzielanie informacji lub udostępnienie danych osobowych;
 3.  zasady widzeń mogą ulec zmianie w sytuacji, o której mowa w § 43 niniejszego zarządzenia

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (77) 549 23 02, w dni robocze w godzinach 9:00 – 13:00, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem. Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 20 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń.

 

I. Terminy i zasady przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego:

1. paczki, na które osadzony uzyskał zgodę dyrektora, mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę od poniedziałku do piątku oraz niedziele w godz. 8.00 – 14.30 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską, gońca, itp.

2. Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego :

1) przesłane lub dostarczone paczki powinny być właściwie zapakowane (np. pudło kartonowe i papier pakowy) a na opakowaniu musi znajdować się przyklejona II część wystawionego przez areszt talonu. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy (imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy) oraz odbiorcy (imię, nazwisko, imię ojca osadzonego);

2) wewnątrz paczki powinien znajdować się talon z częścią I. W paczkach dostarczonych bezpośrednio powinien znajdować się talon z częścią I i II;

3) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do aresztu. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do aresztu;

4) dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych;

5) rzeczy i przedmioty (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe), na które osadzony nie posiada zgody dyrektora, zostaną zwrócone osobie, która je dostarczyła lub odesłane na koszt osadzonej.

6) zabrania się dostarczania w paczce artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;

7) osadzony, który otrzymał talon ze zgodą dyrektora będzie mógł go wysłać listem osobom bliskim lub przekazać podczas widzenia;

8) wykaz artykułów niedozwolonych w paczce stanowi w szczególności:

a) artykuły higieny osobistej:

- dezodoranty wszelkiego rodzaju;

- wody kolońskie, toaletowe, perfumy itp.;

- pianka, żel do golenia;

- kremy; - szampony, żele do kąpieli;

- pasty wszelkiego rodzaju;

- mydła;

- elektryczne szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i strzyżenia, trymery;

- chusteczki nawilżone.

b) artykuły przemysłowe:

- kleje, pióra, tusze wraz z nabojami, atrament, markery, pisaki, długopisy żelowe;

- pasta do butów;

- pościel;

- płyny przemysłowe ( denaturat, terpentyna, benzyna, rozpuszczalnik, itp.);

- proszek i płyn do prania, płyn do okien itp.,

- farby do włosów; - materiały i urządzenia elektryczne np. przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 500 W, czajniki o mocy powyżej 1500 W, itp.);

- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, itp.;

- gaz do zapalniczek;

- folia aluminiowa.

3. Zasady przygotowania paczki higieniczno-odzieżowej:

a) paczkę należy przygotować w formie kartonu. Obowiązkowo II część talonu należy przykleić na paczkę w widocznym miejscu, część I powinna znajdować się w paczce;

b) paczka bez naklejonej części II talonu lub zawierająca artykuły nie wyszczególnione w talonie - nie będzie przyjęta do jednostki;

c) część I wypełnia osadzony, część II administracja aresztu. Artykuły, na które osadzony nie uzyska zgody zostaną wykreślone;

d) w przypadku paczki dostarczanej bezpośrednio przez osobę: osoba dostarczająca musi posiadać część I i II prośby;

e) talon higieniczno-odzieżowy wydaje się na prośbę osadzonego;

f) nie wydaje się duplikatu talonu. Dane powinny być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami);

g) ważność talonu na przyjęcie rzeczy wynosi 2 miesiące od daty decyzji dyrektora;

h) paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do aresztu. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do aresztu;

i) ingerencja w dane zawarte na talonie (również kopiowanie) skutkuje nieprzyjęciem i odesłaniem paczki.

k) osadzony, który otrzymał talon ze zgodą dyrektora będzie mógł go wysłać listem osobom bliskim lub przekazać podczas widzenia;

II. Zamawianie paczek żywnościowych odbywa się według następujących zasad:

1. osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny;

2. zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnej w jednostce penitencjarnej. Lista produktów dostępnych w sprzedaży znajduje się w gablotach informacyjnych w świetlicach, salach widzeń, punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki;

3. osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osoby najbliższe figurujące w systemie informatycznym oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania;

4. zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą, może być przesłane drogą pocztową na adres Aresztu Śledczego w Opolu z dopiskiem ,,Kantyna” bądź elektronicznie na adres mailowy kantyny wraz z dowodem pokrycia kosztów paczki (dowód wpłaty na konto podmiotu realizującego paczkę). W przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia;

5. osadzony może również otrzymać paczkę żywnościową po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji;

6. w przypadku opłacenia paczki przez osoby najbliższe formularz zamówienia osadzony otrzymuje z kantyny;

7. zamówienia na paczkę przyjmowane są w każdym dniu roboczym;

8. zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży (kantynę) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonej do otrzymania paczki;

9. data wpływu zamówienia do realizacji decyduje o miesiącu, w którym paczka jest zrealizowana;

10. czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć pięć dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od jednostki okres ten może ulec zmianie. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania;

11. środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

12. zgodnie z art. 110a § 1 skazany m. in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie, zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.

 

 

Adres strony MIGB Mazovia - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

IGB MAZOWIA - szczegóły zamawiania paczek dla osadzonych

Uwaga!!!Ważna informacja.docx Rozmiar: 192.4 kB
Zamówienie na paczkę Rozmiar: 322.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
Kod BIC: NBPLPW 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

IBAN: PL26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów z zagranicy)  

26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów krajowych)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej