KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych wstęp na teren jednostki penitencjarnej odbywa się po okazaniu, następujących dokumentów, zawierających dane osobowe oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację: dowodu osobistego, legitymacji służbowej, dowodu tożsamości cudzoziemca, dokumentu paszportowego, prawa jazdy lub książeczki żeglarskiej. Zgodnie z obowiazującymi przepisami powyższe dokumenty należy zdeponować na czas przebywania osoby na terenie jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym brak jest możliwości wejścia na teren jednostki osób okazujących ww. dokumenty w wersji elektronicznej (np. na ekranie telefonu komórkowego).

 

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia widzenia dla osób pozbawionych wolności będą realizowane w następujący sposób:

  • widzenia dla skazanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach 8:15-12:00 oraz w piątki w godzinach od 8:15 do 15:45.
  • widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach od 12:15 do 15:45.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest w dni robocze, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefonicznie w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem 62 595 21 01

  1. W trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
  2. Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji.
  3. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, realizujący widzenia podejmuje decyzję o skróceniu czasu trwania widzenia lub ustaleniu widzenia w innym najbliższym możliwym terminie.
  4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.
  5. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą rejestracji telefonicznej.

Od dnia 19 kwietnia 2022 r. odstępuje się od pozostałych wprowadzonych wcześniej ograniczeń związanych z postępowaniem epidemicznym.

Zasady przyjmowania paczek

 

Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości,

- zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do Aresztu w godzinach 8.00 do 15.00, nadsyłane pocztą lub zamawiane w kantynie Aresztu.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093

 

Adres strony MIGB Mazovia - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/126-areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim

 

 

Wpłata na konto depozytowe

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

Dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

 

FUNDUSZE UNIJNE

Areszt Śledczy realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim nr POIS.01.03.01-00-0089/16"

Cel projektu to zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektu można zgłaszać na stronie internetowej NFOŚiGW: NFOŚiGW Nieprawidłowości

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

INFORMACJA

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej