Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:15-17:00

Wtorek: 8:15-15:00

Środa: 8:15-15:00

Czwartek: 8:15-15:00

Piątek: 8:15-15:00

wersja audio: przyjęcia interesantów

Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej terminie, ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00 – 11:00 pod numerem telefonu: 512 160 138 (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy)

Widzenia udzielane są w piątki i soboty oraz w dni, w które przypadają następujące święta: Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 7:00 – 15:00.

W tygodniu, w którym jedno z w/w świąt wypada poza dniami wyznaczonymi na widzenia, nie będzie realizować się widzeń w piątki.

Jeżeli w piątek lub w sobotę przypada dzień świąteczny niewymieniony powyżej, widzenia w tym dniu nie będą realizowane.

Osoby wchodzące na widzenie mogą zabrać ze sobą jedynie pieniądze na zakup poczęstunku w trakcie widzenia. Pozostałe przedmioty należy pozostawić w depozycie.

Osoby udające się na widzenie poddawane są kontroli z wykorzystaniem urządzeń technicznych, w tym również urządzenia RTG. Osoby te mogą być również kontrolowane z wykorzystaniem psa specjalnego.

W uzasadnionych przypadkach osoby wchodzące na teren jednostki mogą zostać za ich zgodą poddane kontroli osobistej. Osoba, która nie podda się stosownej kontroli nie jest wpuszczana na teren jednostki.

Nie jest wpuszczana na teren jednostki osoba będąca pod wpływem alkoholu.

Osoba, która usiłowała wnieść na teren jednostki przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone, lub co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest w posiadaniu takich przedmiotów może zostać zatrzymana na terenie jednostki w celu przekazania jej funkcjonariuszom policji.

Osoby przebywające na terenie jednostki są zobowiązane do zachowania zgodnego z prawem i porządkiem obowiązującym w jednostce, a także stosować się do poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej wydawanych w powyższym zakresie. Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymagań zostaną wydalone z terenu jednostki, a w przypadku popełnienia przestępstwa zostaną zatrzymane i przekazane funkcjonariuszom policji.

wersja audio: widzenia

 

1. Paczki żywnościowe dla osadzonych dostarczone z zewnątrz jednostki nie są przyjmowane.
2. Paczki z artykułami żywnościowymi i wyrobami tytoniowymi przygotowywane i dostarczane są przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 110a§1 kkw. skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, co przekłada się na wagę zamawianej paczki żywnościowej.
3. Paczka żywnościowa przygotowywana jest na podstawie formularza złożonego przez osobę najbliższą osadzonego lub przez niego samego.
4. Formularz na paczkę osoba najbliższa może złożyć w następujący sposób:
    - Osobiście w punkcie przyjmowania paczek znajdującym się przy wejściu do jednostki, w dniach i godzinach określonych do przyjmowania paczek;

    - za pośrednictwem strony odpaczkidopaczki.pl
    - korespondencyjnie wysyłając formularz zamówienia na adres:

                   Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
                   ul. Wronia 76/90
                   97-300 Piotrków Trybunalski
                   z dopiskiem:
"e-paczka"

    - wysyłając drogą elektroniczną na adres: kantyna.as.piotrkowtrybunalski@pgsw.pl

5. Formularz zamówienia może złożyć sam osadzony po wcześniejszym opłaceniu paczki ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji na koncie jednostki, dokonuje tego w oddziale mieszkalnym po otrzymaniu z kantyny potwierdzenia wpływu środków finansowych na konto podmiotu realizującego paczkę.
6. Przelewu lub przekazu pieniężnego należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

                  Odbiorca: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
                  Nr konta: 96 1130 1017 0020 1458 9320 0089
                  Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz dane osoby najbliższej dokonującej wpłaty

7. Zamówienie na paczkę nie zostanie zrealizowane, a środki pieniężne zwrócone do nadawcy, jeżeli:

  • nie zostały pokryte w całości koszty realizacji paczki,

  • osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

  • tytuł w przelewie nie zostanie określony albo będzie określony w sposób niezgodny ze wskazanym wzorem,

  • zaistnieją inne przyczyny niezależne od administracji Aresztu.

Kontakt z pracownikami kantyny: tel: (44) 61 66 356, e-mail: kantyna-as.piotrkowtrybunalski@pgsw.pl


8. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku jak również z lekami mogą być dostarczane bezpośrednio przez osoby zainteresowane albo za pośrednictwem poczty lub firm wysyłkowych.
9. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być również dostarczane w sposób przewidziany dla paczek żywnościowych (pkt. 3 – 7).
10. Na otrzymanie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku, których możliwość ich posiadania przez osadzonego nie wynika z innych przepisów wymagana jest zgoda dyrektora.
11. Osadzony może otrzymać leki po pozytywnej opinii lekarza.
12. W przypadku tymczasowo aresztowanych na otrzymanie artykułów higienicznych lub leków wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.
13. Wewnątrz paczki powinien znajdować się szczegółowy spis ilościowy i asortymentowy wszystkich artykułów.
14. Nie będzie przyjęta paczka lub przedmiot, jeżeli kontrola zawartości nie jest możliwa, paczka zawiera przedmioty szklane lub metalowe, albo istnieje obawa, że jej zawartość może stwarzać niebezpieczeństwo.
15. Formularze na zamówienie paczki są dostępne:

  • przy wejściu do jednostki (paczkownia)

  • na stronie internetowej aresztu

16. Dostarczanie odbiorników telewizyjnych odbywa się na podstawie zgody dyrektora. Osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora i po otrzymaniu zgody może mu zostać dostarczony odbiornik zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora.
17. Odbiornik telewizyjny nie może być dostarczony przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie i jest przyjmowany tylko dostarczony osobiście przez rodzinę lub inne bliskie osoby.
18.
Przed przyjęciem telewizor oraz czajnik są poddawane kontroli. W tym celu osoba dostarczająca jest zobowiązana do ich rozkręcenia, a po kontroli skręcenia w obecności funkcjonariusza dokonującego kontroli. Telewizor nie powinien posiadać wejść USB, kart WiFi, dysków twardych.
19. Punkt przyjmowania paczek usytuowany jest przy wejściu do jednostki (poczekalnia dla odwiedzających) i jest czynny:

  • w dni widzeń w godzinach 8:00 – 12:00

  • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00 – 12:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

wersja audio: Paczki

Wszelkie informacje w sprawie naboru do służby w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim udzielane są w godzinach 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu:

572 006 108

Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.

ul. Wronia 76/90

97-300 Piotrków Trybunalski

BANK: Narodowy Bank Polski O/Łódź

Sumy depozytowe w PLN nr: 64 1010 1371 0016 3213 9120 0000

IBAN: PL*

Kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW

Informacja dla osób przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat na konto Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

*IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego konta Polski: PL

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [Imię i Nazwisko]

Wpłacający: [Adres]

Tytułem: [Imię i Nazwisko osadzonego], s.[Imię ojca osadzonego]

wersja audio: Rachunek bankowy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej