1.Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek i sobotę natomiast w każdy ostatni pełny tydzień miesiąca w niedzielę (w przypadku realizacji widzeń w niedzielę nie odbywają się widzenia w sobotę) oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 •      drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
 •      3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 •      11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
 •      26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 

     2.Widzenia dla skazanych odbywają się od 830 do 1530.

3.Dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające powinny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, tj. do godziny:

 1. 1345 przy widzeniu 60 minutowym;
 2. 1315 przy widzeniu 90 minutowym;
 3. 1245 przy widzeniu 120 minutowym;
 4. 1215 przy widzeniu 180 minutowym;
 5. 1400 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w dni ustawo wolne od pracy.

     4.Osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym, niż 60 minut.

     5.Osoby przybyłe w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren oddziału zewnętrznego od   godziny 815.

    6.Na terenie oddziału zewnętrznego osoby odwiedzające obsługiwane są  pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd doprowadzane są przez wyznaczonego funkcjonariusza do sali widzeń.

7.W przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia widzenia, czas oczekiwania na widzenie może się wydłużyć, a w sytuacjach wyjątkowych widzenie może nie być        zrealizowane w danym dniu.

8.Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są, co do zasady, w wymiarze czasowym 60 minut. W uzasadnionych przypadkach czas         widzenia może być wydłużony.

9.Osoby odwiedzające, zainteresowane odbyciem widzenia, o którym mowa w ust. 8, winny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, aby wejść na jego teren do  godziny:

     1) 815 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 830;

     2) 930 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 945;

     3) 1045 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1100;

     4) 1200 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1215;

     5) 1315 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1330.

    10. Osoby odwiedzające:

     - dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

     - niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

     - osobom powyżej 75 roku życia,

     - kobiety w zaawansowanej ciąży,

      otrzymują widzenie w pierwszej kolejności, jeżeli nie zakłóca to ustalonego porządku.

11.Widzenia na terenie oddziału zewnętrznego odbywają się w sali widzeń. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość zorganizowania  widzeń w  innym miejscu.

12.Skazany w trakcie widzenia może przekazać osobie odwiedzającej przedmioty wyłącznie za  zgodą  kierującego oddziałem zewnętrznym.

13.Skazanym pracującym nieodpłatnie widzenia udzielane są w każdym dniu przewidzianym na udzielanie widzeń. Skazanym pracującym odpłatnie widzenia udzielane są w czasie  niekolidującym z czasem wykonywanej pracy. 

14.W szczególnie uzasadnionych przypadkach widzenie ze skazanym może być udzielone w innym dniu, niż ustalony w niniejszym porządku.

    15.W czasie  trwania widzeń – z wyjątkiem  widzeń  uniemożliwiających   bezpośredni kontakt  z  osobą odwiedzającą – umożliwia się  zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji. Zakupu może dokonać tylko osoba odwiedzająca. Nieskonsumowane artykuły żywnościowe zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 23 66 22 738, w dni robocze w godzinach 9.00 -13.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

 

 

Sposób realizacji prawa skazanych do otrzymywania paczek, o których mowa w art. 113 a § 4 kkw:

 1. Zgodnie z art. 113 a § 4 kodeksu skazany może za zezwoleniem Dyrektora otrzymywać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.
 2. W zakładzie obowiązują dwa rodzaje talonów. Wydanie talonu odzieżowo - higienicznego oraz zdrowotnego wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, wyrażonej na prośbę skazanego. Prośba powinna zawierać spis artykułów, a w przypadku talonów zdrowotnych spis leków oraz ilości ich opakowań. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu talonu, będzie brana pod uwagę ilość rzeczy znajdujących się aktualnie w depozycie osadzonego.
 3. Skazani przekazują prośby o wydanie talonu do funkcjonariuszy pełniących funkcję w ramach Oddziałów Penitencjarnych, którzy zgodnie z właściwością kierują je do działu odpowiedzialnego za jego wydanie.
 4. Ciężar paczki odzieżowo – higienicznej nie może przekraczać, wraz z opakowaniem 5 kg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na zwiększenie ciężaru paczki. Ciężar paczki będzie wówczas uzależniony od posiadanej ilości odzieży w depozycie.
 5. Zawartość paczki zdrowotnej opiniuje lekarz. Paczka może zawierać jedynie leki zawarte w wykazie leków, dostępne w wolnej sprzedaży, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach; muszą one posiadać aktualną datę ważności. Ciężar paczki nie może przekraczać, wraz z opakowaniem 0,5 kg. Paczka, przed wydaniem skazanemu, podlega dodatkowo kontroli przez lekarza, który ustala sposób wydawania leków. W paczkach zdrowotnych nie wolno przesyłać odżywek, anabolików i suplementów diety.
 6. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz paczki z lekami przyjmowane są do zakładu na podstawie wydanego przez administrację ZK Płock talonu.
 7. Paczki wymienione w ust. 6 dostarczane są do zakładu karnego za pośrednictwem publicznego operatora lub osobę zainteresowaną codziennie – od godz. 800 do 1500.
 8. Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, jeśli :
 • zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjmowana;
 • wymiar paczki wraz z opakowaniem przekracza wymiary : 50 x 50 x 30 cm;
 • nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do zakładu lub nie umieszczono w nich spisu zawartości;
 • w wyniku kontroli stwierdzono, że zawierają artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym;
 • ich adresatem są osadzeni nieprzebywający aktualnie w zakładzie;
 • posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości;
 • nie wskazano nadawcy;
 • ich waga przekracza 5 kg;
 • ilość odzieży własnej osadzonego w magazynie przekroczy 30 kg.

 

9. Paczki odzieżowo – higieniczne, zawierające rzeczy, na których otrzymanie osadzony nie posiadał zezwolenia lub zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach, utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym, nie zostaną osadzonemu wydane.

10.Paczki odzieżowo – higieniczne, w których nie umieszczono spisu jej zawartości, będą odsyłane do nadawcy na jego koszt lub na koszt osadzonego. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na prośbę osadzonego, paczka może być odesłana na koszt zakładu.

11.Przedmioty zatrzymane po kontroli cel mieszkalnych, korespondencji i paczek, których właściciel nie zostanie ustalony, będą komisyjnie zniszczone lub przekazane organizacjom lub instytucjom, świadczącym pomoc osobom potrzebującym.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych:

1.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą art. żywnościowe lub wyroby tytoniowe, zakupione za pośrednictwem kantyny w oddziale zewnętrznym. Waga paczki nie może przekraczać ustalonego limitu wagowego.

2.Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

3.Zamówienie może być złożone także przez osobę najbliższą dla skazanego.

4.Uprawnienie, o którym mowa powyżej, realizowane jest poprzez złożenie zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, które należy sporządzić na stosownym formularzu, zgodnie z obowiązującym wzorem opracowanym przez zakład.

5.Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie oddziału są dostępne dla skazanych u oddziałowego lub wychowawcy.

6.Dodatkowo lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie oddziału udostępniana jest na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale mieszkalnym.

7.Zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie oddziału
dla osoby, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału, są dostępne:

      1) w kantynie oddziału zewnętrznego;

      2) w poczekalni dla osób odwiedzających;

      3) w sali widzeń;

      4) na stronie internetowej oddziału zewnętrznego.

8.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone na piśmie przez skazanego wykonuje się zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych i przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale (rozdział XIII porządku) biorąc pod uwagę dopuszczalny ciężar art. żywnościowych w celi mieszkalnej przypadający na jednego skazanego.

9.Skazany, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w rozdziałach VIII i IX niniejszego porządku.

10.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do kantyny w trakcie widzenia ze skazanym lub przesyłane bezpośrednio do kantyny.

11.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie oddziału zewnętrznego.

12 Skazany, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do:

   1) wypełnienia formularza zamówienia oraz formularza prośby o dokonanie potrącenia ze środków finansowych, jakie posiada do dyspozycji, wskazanej przez niego kwoty oraz wykonania przelewu tych środków tytułem opłaty zamówienia na paczkę, na wskazany nr konta bankowego;

   2) przekazania, wychowawcy oddziału nie później niż do godziny 1000, w dni robocze wypełnionych formularzy, które zobowiązany jest podpisać w obecności wychowawcy.

13.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone przez osobę najbliższą dla skazanego, może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że:

1) skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki;

2) osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie informatycznym oddziału zewnętrznego jako osoba najbliższa dla skazanego;

 3) zamówienie zostało prawidłowo opłacone. Koszty zamówienia mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży, tj. kantynie zakładu lub wpłacone na konto punktu sprzedaży.

14.Czas dostarczenia paczki żywnościowej skazanemu od dnia złożenia zamówienia i prawidłowego pokrycia kosztów przygotowania paczki nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

15.W przypadku konieczności wytransportowania skazanego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, odstępuje od przygotowania paczki.

16.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

17.W przeddzień i w dniu wytransportowania skazanego z jednostki paczka nie będzie realizowana.

Nr konta bankowego punktu sprzedaży realizującego paczki : BGK 21 1130 1017 0020 1458 9320 0081

 

INFOMACJE DOT. REALIZACJI E-PACZEK (CENNIKI, FORMULARZE ZAMÓWIENIA, ITD.):

Oddział Zewnetrzny w Płońsku

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-16.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 9.00-17.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

UWAGA!!!!

od 01.04.2018 zmiana numeru konta bankowego w związku z utworzeniem w miejsce likwidowanego Aresztu Śledczego w Płońsku Oddziału Zewnętrznego w Płońsku podlegającego pod Zakład Karny w Płocku

59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

Zakład Karny w Płocku
ul Sienkiewicza 22
09-402 Płock

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej