Przebieg widzenia:

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
- widzenie trwa 60 minut;
-widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kkw;
- widzenia realizowane są zgodnie z art. 105a §1 oraz art. 88b §1 pkt. 8 i 9 KKW.
- w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich;
- widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku;
- w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Porządek udzielania widzeń:

- Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail widzeniaASRADOM@sw.gov.pl, osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w godzinach 8:00 - 12:00 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na środę

2) we wtorek – na czwartek

3) w środę – na niedzielę

4) w czwartek – na poniedziałek

5) w piątek – na wtorek

6) w sobotę i niedzielę zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W uzasadnionych przypadkach rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, o której mowa w ppkt 2 będzie miała miejsce w formie telefonicznej pod numerem telefonu 48 6131344.
- Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:00
w sali widzeń:

dla tymczasowo aresztowanych: w czwartki i drugą niedzielę miesiąca,

dla skazanych: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele (z wyjątkiem II i V niedzieli miesiąca),

Dział terapeutyczny : skazani korzystają z widzeń w poniedziałki i niedziele (z wyjątkiem II i V niedzieli miesiąca).

widzenia bez osoby dozorującej odbywają się zgodnie z uwzględnieniem lit. b),

osadzeni zatrudnieni odpłatnie poza terenem jednostki wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem lit. a) i b)). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Dyrektora może wykorzystać widzenie w dniu pracy.
- Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.
- Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub powodu nie przyjęcia zgłoszenia oraz informację dotyczącą trybu dalszego postępowania.

Przy zgłoszeniu na widzenie niezbędne jest podanie nw. informacji:
- dzień planowanego widzenia (godzina udzielenia widzenia zostanie wyznaczona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki);
- imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia osadzonego;
- imię i nazwisko osoby odwiedzającej, stopień pokrewieństwa i numer telefonu.

  1. Paczki zawierające artykuły higieniczne, odzieżowe oraz leki przyjmowane są w dniach,      w których udzielane są widzenia, w budynku biura przepustek w godzinach od 900 do 1200. Podstawą przyjęcia paczek nieżywnościowych jest zgoda Dyrektora. Potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki należy umieścić na paczce. Paczki, higieniczne, odzieżowe oraz leki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo              za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.

Leki przyjmuje się tylko w oryginalnych opakowaniach i są one przekazywane                   dla konkretnego osadzonego poprzez ambulatorium.

     Paczki zawierające przedmioty, na które osadzony nie uzyskał zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu będą zwracane do nadawcy na jego koszt lub na koszt osadzonego bądź przekazywane do depozytu osadzonego bez możliwości wydania w celu użytkowania.

  1. Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane                   są w formie pisemnej w dni pracy administracji.

     Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

     Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce są dostępne:

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym,

- na stronie internetowej jednostki.

     Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza  się w ciągu 5 dni roboczych osadzonemu. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

     Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

UWAGA - OD 01.02.2023 OBOWIĄZUJE NOWY WYKAZ PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY

Prośby i sprawy dotyczące działalności AŚ Radom załatwia Dyrektor tej jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania, a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - według następującego porządku:

  • poniedziałek: 9.00 - 17.00
  • wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów wizyt w sekretariacie.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

/assets/66/90/55/6d6fd200b19d44c098d55752cd613f88cbb67f31.pdf

 

 

NBP O/O Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48101010100090451391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej