1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w drugą i czwartą środę każdego miesiąca, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z zastrzeżeniem pkt. 2. Zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane są w godzinach 7:30 13:30. Osoby odwiedzające wpuszczane są w godzinach od 08:00 do 15:00. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez dozoru funkcjonariusza realizowane są w godzinach 9:00, 11:00 i 13:00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.

2. Nie udziela się widzeń w drugi dzień świat Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

3. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego określa organ dysponujący. Jeżeli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te postanowią inaczej.

4. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych, a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.

6. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz osobom powyżej 75 roku życia.

7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

 

 

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego realizowaną w punkcie sprzedaży MIGB Mazovia prowadzonym przy Areszcie śledczym w Słupsku:  

BGK 12 1130 1017 0020 1458 9320 0049

zamówienie na paczkę tutaj

 

 

 

Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 14:30, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.
Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-15:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości.Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych żywności, środków higieny i innych przedmiotów.

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:30.  Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora AŚ Słupsk. Dostarczony sprzęt musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Słupsku

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00 (po uprzednim umówieniu wizyty).

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0021 5013 9120 0000 . W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej