Zasady udzielania widzeń dla tymczasowo aresztowanych, ukaranych i skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

 

Widzenia dla TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH odbywają się:

- w pierwszą środę miesiąca w godz. 8.30-15.00,

- w drugi piątek miesiąca w godz. 8.30-15.00,

- w trzecią niedzielę miesiąca w godz. 8.30-11.30.

Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia w środę i piątek odbywa się w godz. 08.00-13.00, natomiast w niedzielę w godz. 8.00-10.00.

 

Widzenia dla SKAZANYCH odbywają się w godz. 8.30-15.00 w każdy wtorek i czwartek bez podziału literowego.

Ustala się dodatkowe dni odwiedzin dla skazanych, które przypadają na pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym:

- pierwsza niedziela miesiąca - (nazwiska od A do J),

- druga niedziela miesiąca - (nazwiska od K do N),

- czwarta niedziela miesiąca - (nazwiska od O do Ż).

Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu widzenia odbywają się w każdą niedzielę miesiąca (bez podziału literowego) z zastrzeżeniem, iż w trzecią niedzielę widzenia będą odbywały się w godzinach od 12.00-15.00.

Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia odbywa się w godz. 8.00-13.00.

Zasady przyjmowania paczek:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20. lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem jednostki penitencjarnej.

 

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zakłady karne i areszty śledcze nie przyjmują paczek dostarczanych z zewnątrz.

 

Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

***

1. Paczki żywnościowe realizowane przez kantynę są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

2. Zamówienie (do pobrania) jest sporządzane na podstawie listy produktów do pobrania - aktualny cennik - dostępnych w kantynie

3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonych, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a. osobiście w jednostce
b. drogą pocztową:

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne również w jednostce penitencjarnej w sali widzeń.

5. Paczka, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wypełnienia oświadczenia zamawiającego (stanowiącego nieodłączny element każdego zamówienia), środki pieniężne zostaną odesłane na konto, z którego dokonano wpłaty.

7. W przypadku wpłaty środków pieniężnych za pomocą przelewu internetowego, paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie kantyny;

8. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
26 1750 1035 0000 0000 3863 7754

Podane konto służy tylko i wyłącznie do uiszczania opłat związanych z zakupem paczek z żywnością realizowanych za pośrednictwem kantyny Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Przy przelewie środków pieniężnych z kont zagranicznych wymagane są dodatkowe dane zamieszczone poniżej:

Standard IBAN (International Bank Account Number) lub NBR (Numer Rachunku Bankowego) :
Polska 28 znaków: znacznik PL plus numer konta składający się z 26 cyfr:

PL26175010350000000038637754

KOD SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową. Każdy bank ma swój kod SWIFT.
KOD SWIFT dla Raiffeisen Bank Polska SA: RCBWPLPW

***

1. Paczki odzieżowe oraz sprzęt RTV mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.

2. Paczki przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 – 14.00.

3. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym (odzież. leki itp. ) Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca).

4. Paczki zawierające odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

5. Paczka przesłana pocztą, zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. W przypadku odmowy przyjęcia paczki przez osadzonego Dyrektor zarządza komisyjne zniszczenie jej zawartości.

6. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym.

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe: 40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

NBP oo Katowice

Radocha 25, 41-200 Sosnowiec

Rozmiar: 211.9 kB

Dyrektor jednostki penitencjarnej przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Na podstawie art 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 i 2018), przewiduje przeprowadzenie w roku 2019 następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

Przedmiot zamówienia, Rodzaj zamówienia, Tryb udzielenia zamówienia, Orientacyjna wartość zamówienia (netto), Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał):

1. Różne artykuły spożywcze - dostawy - przetarg nieograniczony – 170 000,00 zł – IV kwartał

 

Opublikowano 25.03.2019

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP oo Katowice

Radocha 25

41-200 Sosnowiec

40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej