ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń Aresztu Śledczego w Suwałkach, pod nadzorem funkcjonariusza przy oddzielnym stoliku zgodnie z określonym harmonogramem:

Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca oraz w 1 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon A (skazani) - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca oraz w 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon B - w każdy 1 i 2 czwartek miesiąca oraz w 2 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

- dodatkowo w każdą 3 sobotę miesiąca– skazani pracujący wyłącznie na I zmianę w firmie Salag i Aquael.

Pawilon C – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon D – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

2. Widzenie trwa 60 minut.

3. Umawianie rodzin lub osób bliskich na widzenia odbywa się drogą telefoniczną lub mailową. Telefoniczna rejestracja widzeń odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 14.00, pod numerem telefonu: 87 565 25 78, najpóźniej 1 dzień przed planowanym widzeniem. O terminie widzenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać także drogą elektroniczną na adres mailowy: widzenia_as_suwalki@sw.gov.pl

4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do stawiennictwa w poczekalni bramy głównej Aresztu Śledczego w Suwałkach 30 minut przed planowanym widzeniem. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, widzenie nie będzie udzielone.

5. Szczegółowe zasady organizacji widzeń ustala dyrektor jednostki penitencjarnej uwzględniając posiadane możliwości (np. kadrowe, architektoniczne i inne).

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi wytycznymi stosuje się przepisy dotyczące widzeń zgodnie z Kkw oraz Porządkiem wewnętrznego Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a §4 KKW

Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 52 cm (wysokość) i 34 cm (szerokość).

Paczki, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być dostarczane w dni robocze w godz. 8:30 – 10:00. Paczki są wydawane w poniedziałki i piątki nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia paczki.

Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości (talon). Natomiast na paczce, w widocznym miejscu, należy umieścić róg talonu z numerem ewidencyjnym i pieczęcią jednostki.

Podstawą przyjęcia paczki odzieżowej lub ze sprzętem RTV i AGD jest talon odzieżowy (załącznik nr 7) lub talon RTV/AGD (załącznik nr 8). Druki próśb o w/w talony znajdują się u kwatermistrza lub oddziałowego.

Nie wydaje się talonu odzieżowego w przypadku posiadania przez osadzonego dopuszczalnej ilości rzeczy określonych w rozdz. VII.

Paczka, w której znajdują się rzeczy, na które osadzony nie otrzymał zgody (niezgodne z talonem), w całości podlega odesłaniu na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. Możliwy jest także jej odbiór na miejscu przez wskazaną przez osadzonego osobę. Dopuszcza się przyjęcie paczki, pod warunkiem wyrzucenia przez osadzonego rzeczy, które nie były zawarte w talonie.

Paczki odzieżowe nadsyłane z zewnątrz do Aresztu Śledczego w Suwałkach przekazywane są do magazynu, gdzie podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a §4 KKW.

Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.

Paczka przed przyjęciem do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega kontroli za pomocą urządzenia do prześwietlania bagaży.

W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych i paczek ze środkami higieny

Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe oraz za zgodą Dyrektora paczkę z artykułami higienicznymi, które zakupione są za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową lub higieniczną po złożeniu zamówienia na piśmie (załącznik nr 9a) oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki z własnych środków dostępnych na koncie depozytowym (załącznik nr 9b). Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (załącznik nr 10).

Nie ma możliwości łączenia paczki żywnościowej z higieniczną.

W paczce higienicznej można zamówić środki higieny w ilości 1 szt. z danego asortymentu.

Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej lub higienicznej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a §1 KKW.;

Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Suwałkach:

a) u wychowawcy

b) w punkcie sprzedaży w sali widzeń,

c) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,

d) w salach widzeń,

e) na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej lub higienicznej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia z potwierdzeniem przelewu do kantyny. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki, o czym informuje się osadzonego.

W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej lub higienicznej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zamówienie na paczkę żywnościową lub higieniczną dla osadzonego można złożyć:

a) podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym/pocztowym lub internetowym na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 lub wpłatę gotówki w kantynie;

b) pocztą/pocztą elektroniczną/osobiście przez osoby najbliższe poprzez wypełnienie druku zamówienia wraz z potwierdzeniem przelania środków pieniężnych na konto podmiotu przygotowującego paczki BGK 60 1130 1017 0020 1458 9320 0058 na adres:

Areszt Śledczy w Suwałkach - Kantyna

ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki;

paczka.suwalki@igbmazovia.pl

c) przez osadzonego ze środków będących na koncie depozytowym. Zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.

 

INFORMACJA

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

 

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł packa zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

 

Dyrektor oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE NR 1

Oferta zatrudnienia skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu.

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla  osiągnięcia  właściwych  korzyści  społecznych  i  ekonomicznych,  informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Uprawnieni do zatrudnienia odpłatnego osadzonych są:
1.Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2.Spółdzielnie
3.Spółki:
● osobowe:
    ● Spółka cywilna
    ● Spółka jawna
    ● Spółka komandytowa
    ● Spółka komandytowo – akcyjna
    ● Spółka partnerska

● kapitałowe:
    ● Spółka akcyjna
    ● Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ● Przedsiębiorstwa państwowe

Skazanych  zatrudnić  można na  zasadzie skierowania  do  pracy  w  myśl  art.  121  §  2  Kodeksu  Karnego  wykonawczego. W oparciu o art. 123 § 2 wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy.

Reasumując - wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Zgodnie z art. 121 § 9 Kkw, w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z  dniem 1 czerwca  2017 r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości  z  dnia  30 maja  2017 r.  w  sprawie  Funduszu  Aktywizacji  Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań  w  zakresie  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  skutkujący możliwością uzyskania pożyczki bądź dotacji na ten cel a także zwrot częściowo poniesionych  kosztów związanych  z  zatrudnieniem  osób  pozbawionych  wolności w  formie  ryczałtu  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  w/w  Rozporządzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wynagrodzeń przysługujących osadzonym.

Szczegółowe przepisy oraz wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.1069/2017.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym jeszcze inne korzyści, a mianowicie:

- brak  potrzeby  zawierania  indywidualnych  umów  o zatrudnieniu skazanych ( dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu  karnego);
- skazani  zgłaszani  są  do  ZUS  z  kodem  ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
 
Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych,  a  w  ramach  określonych  możliwości,  stymulowanych  populacją skazanych jacy w danym okresie odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania do zapewnienia wśród skierowanych  do  pracy  skazanych,  odpowiedniej  liczby  osób  o  kwalifikacjach określonych  w  złożonym  przez  Kontrahenta  odpowiednio  wcześniej zapotrzebowaniu.
Szkolenia skazanych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Suwałkach dysponuje zapleczem lokalowym, które może zostać dostosowane do wymogów kontrahenta. Oferujemy możliwość zatrudnienia dużej grupy skazanych w bardzo krótkim czasie oraz zapewniamy stałą liczbę pracowników. Zatrudnieni  osadzeni często  postrzegani są,  jako dobrzy  i  zdyscyplinowani  pracownicy.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej należałoby określić w porozumieniu/umowie jakie musiałoby  zostać zawarte  pomiędzy  Kontrahentem  a  Dyrektorem  Aresztu Śledczego w Suwałkach.
Zagadnienia  te  podlegają  ewentualnym  negocjacjom w  granicach  możliwości jednostki i obowiązującego prawa.

W  przypadku  zainteresowania  propozycją prosimy o nawiązanie kontaktu z inspektorem do spraw zatrudnienia osadzonych, w celu omówienia zasad szczegółowej współpracy.

 

OGŁOSZENIE NR 2 

Wniosek o skorzystanie z pokoju gościnnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Do pobrania:

wniosek o pokoje gościnne

 

OGŁOSZENIE NR 3

Informacja dla osób zgłaszających się do Aresztu Śledczego w Suwałkach do odbycia kary:

1. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( Dowód Osobisty, Paszport) oraz aktualną dokumentację medyczną.

2. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się nie mogą posiadać:

- żywności;

- wyrobów tytoniowych i alkoholowych;

- leków;

- środków higieny osobistej;

- pościeli i ręczników;

- sprzętu RTV i AGD;

- żyletek, brzytew i narzędzi do cięcia metalu;

- telefonów i innych środków łączności.

3. Przy przyjęciu do odbycia kary osoby zgłaszające się mogą posiadać:

- dokumenty związane z postępowaniem, którego są uczestnikami;

- zegarek (z wyjątkiem zegarków elektronicznych);

- fotografie członków rodziny i innych osób bliskich;

- przedmioty kultu religijnego;

- materiały piśmiennicze;

- dwie pary spodni (długie);

- dwie pary spodenek

- bieliznę osobistą (7 szt. slipek, 7 par skarpet)

- koszule, swetry, bluzy bez kaptura (w ilości ogółem do 3 szt.);

- trzy koszulki;

- jedna sztuka okrycia wierzchniego stosownego do pory roku;

- dwie pary obuwia;

- czapka zimowa i rękawiczki z dzianiny (w okresie zimowym);

- czapka letnia;

- środki pieniężne w walucie polskiej (po przyjęciu wpłacane są na konto osadzonego i pozostają do jego dyspozycji w trakcie zakupów realizowanych na terenie jednostki).

 

OGŁOSZENIE NR 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wideorozmowy za pomocą komunikatora SKYPE

Do pobrania:

zgoda na wideorozmowy Skype

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Areszt Śledczy w Suwałkach

52 1010 1049 0001 8513 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Białymstoku

ul. Piękna 1

15-282 Białystok

 

IBAN: PL52101010490001851391200000
SWIFT: NBPLPLPW


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej