ZASADY OGÓLNE:

 

  1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w miejscu do tego przeznaczonym we wszystkie soboty oraz drugą i czwarta niedzielę miesiąca za wyjątkiem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, w godzinach od 8:00 do 16:00
  2.  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w miejscu do tego przeznaczonym we wszystkie piątki oraz pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca za wyjątkiem Świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, w godzinach od 8:00 do 16:00
  3.  W okresie ww. Świąt widzenia odbywają się następująco:
  4. W niedzielę Wielkanocną w godzinach od 8:00 do 10:00 dla tymczasowo aresztowanych oraz w godzinach od 10:00 do 16:00 dla osadzonych
  5. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach od 8:00 do 10:00 dla tymczasowo aresztowanych oraz w godzinach od 10:00 do 16:00 dla osadzonych.

Wprowadza się 15 min. przerwę pomiędzy widzeniami w celu zapewnienia prawidłowego sposobu realizacji widzeń.

Zgłoszeń dokonuje osoba bliska w formie telefonicznej pod numerem telefonu 061 29 28 644, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. 

Zarezerwowane widzenie nie zostanie zrealizowane w przypadku braku spełnienia wszystkich przesłanek formalnych do jego udzielenia.

 

 

 

 

Paczki żywnościowe w Oddziale Zewnętrznym Szamotułach

 

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kk, tj. żonę, wstępnego ( min. ojca, matkę, dziadka, babcię), zstępnego (min. córkę, syna, wnuka, wnuczkę), rodzeństwo (brata, siostrę), powinowatego w tej samej linii lub stopniu (min. szwagra, szwagierkę,bratową, teścia, teściową), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinę).

 


Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą lub przesłane bezpośrednio do kantyny wraz z dowodem wpłaty.

 

Zgodnie z art. 110a KKW osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg. Mając na uwadze powyższe ciężar artykułów żywnościowych w zamówionej paczce nie powinien przekraczać 6 kg.

 

 

 

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej i higienicznej, złożone dla osadzonego, może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że:

1) osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki;

2) osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie informatycznym zakładu jako osoba najbliższa dla osadzonego(nie dotyczy paczki higieniczne );

3) zamówienie zostało prawidłowo opłacone. Koszty zamówienia mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży, tj. kantynie zakładu lub wpłacone na konto punktu sprzedaży.

 

Nie należy do zamówienia paczki żywnościowej dopisywać artykułów higienicznych.

Na otrzymanie artykułów higienicznych wymagane jest zezwolenie Dyrektora.


 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej oraz higienicznej , która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

Nie przyjmuje się paczek:

- żywnościowych

- higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

Zabrania się przesyłania w paczkach:

- broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję można przesyłać na adres jednostki lub dostarczyć osobiście codziennie w godzinach 8.00 - 15.00.

Na paczki odzieżowe jest wymagana każdorazowo odrębna zgoda Dyrektora jednostki.

Prośbę do Dyrektora zawierającą wyszczególnione rzeczy składa osadzony.

 

Adres punktu sprzedaży , na który należy przesyłać zamówienia na paczkę żywnościową,

wraz z dowodem wpłaty:

 

Oddział Zewnętrzny w Szamotułach

Kantyna Pomet

al. 1 Maja 5

64-500 Szamotuły

 

 

Dane do przelewu:

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET
ul.Partyzantów 5

64-510 Wronki

 

Bank Spółdzielczy SGB

36 1610 1146 2000 0120 5871 0005
z dopiskiem „paczka dla (imię, nazwisko, imię ojca)”

 

kantyna.szamotuly@pomet-wronki.com.pl

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wronkach o powierzchni użytkowej 111,60 m2 położonym we Wronkach, działka nr ewidencyjny 1444.

 Zakład Karny we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni na terenie Zakładu Karnego we Wronkach o łącznej powierzchni 111,60 m2 położonym we Wronkach na działce o numerach ewidencyjnych 1444.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Wronkach, tak aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Minimalny poziom zatrudnienia wynosi 10 osadzonych.

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni usytuowanej na terenie Zakładu Karnego we Wronkach na działce o numerze ewidencyjnym 1444 objętej księgą wieczystą Nr PO1A/00041566/3, w obrębie Wronki, Gmina Wronki. Okres obowiązywania umowy 60 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład Karny we Wronkach zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej będą przyjmowane do ww. dnia do godziny 10:00 pod numerem tel.: 67 254 50 20 lub 67 254 50 73.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

Kryterium oceny ofert:

 - stawka czynszu za najem, nie mniej niż 8 zł/m2 - waga kryterium 30 %

 - deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia – waga kryterium 70 %

Ocena kryterium – CENA OFERTY

Wartość punktowa kryterium CENA OFERTY zostanie wyliczona na podstawie ceny brutto zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Cena oferty z najwyższą ceną

Ilość punktów = ---------------------------------------------- x 100 x 30%

Cena oferty badanej

 Ocena kryterium – DEKLAROWANY MIESIĘCZNY POZIOM ZATRUDNIENIA :

Wartość punktową kryterium DEKLAROWANY MIESIĘCZNY POZIOM ZATRUDNIENIA przedstawia poniższe zestawienie:

 - deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 10-15 osadzonych w systemie jednozmianowym – 30 punktów

- deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 16-20 osadzonych w systemie jednozmianowym – 50 punktów

- deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 21-25 osadzonych w systemie jednozmianowym – 70 punktów

Miejsce i termin składania ofert:

- Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, sekretariat, do dnia 21.03.2024 r., godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:*

 - Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, salka narad, dnia 21.03.2024 r., godz. 10:05

Rozmiar: 187.0 kB
Rozmiar: 102.7 kB
Rozmiar: 65.3 kB
Rozmiar: 93.1 kB

 

UWAGA

 Numer rachunku sum depozytowych   Oddziału Zewnętrznego  w Szamotułach Zakładu Karnego we Wronkach.

86 1010 1469 0014 6913 9120 2000

W tytule przelewu nalezy podać; imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej