Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w artykule 90 pkt 6, 91 pkt 8 i art 92 pkt 10 Kkw. (tj. zgodnie z liczbą widzeń przysługującą w miesiącu pod względem grupy i podgrupy klasyfikacyjnej).

3. Widzenia odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca oraz w każdą niedzielę, w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia. 

Udziela się widzeń 26 grudnia. Telefoniczne zgłoszenie na widzenie odbywa się w poniedziałek poprzedzajęcy 26 grudnia.

4. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi możliwa jest w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu (56) 65-77-920. Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenie.

5. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w pięciu turach:
I tura w godz. 8.00 – 9.00,

II tura w godz. 9.45 – 10.45,

III tura w godz. 11.30 – 12.30,

IV tura w godz. 13.15 – 14.15,

V tura w godz. 15.00 – 16.00.

6. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie nie będzie udzielone. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

7. Widzenia z osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu Oddział Zewnętrzny w Toruniu, realizowane są wyłącznie poprzez wejście do jednostki od ulicy Fosy Staromiejskiej.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

1. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie jednostki zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

2. Przed wejściem na teren jednostki osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

  1. przekazania do depozytu wszystkich rzeczy osobistych, zabrania się wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na teren jednostki;

  2. zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym;

 

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a §4 kkw.

 

1. Osadzony może otrzymywać paczki z odzieżą, bielizną i obuwiem, środkami higieny na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora wydawanego na pisemną prośbę skazanego.

2. Paczka, o której mowa w pkt 1 może być przyjęta wyłącznie na podstawie wystawionego talonu/druku. Na zewnątrz paczki powinna być naklejona część B talonu/druku.

3. Zawartość paczki musi być zgodna z treścią zezwolenia. W przypadku niezgodności nastąpi jej zwrot do nadawcy na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

4. Paczki dostarczane bezpośrednio przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionych organów lub instytucji, przyjmuje się w dni pracy administracji jednostki oraz w dni udzielania widzeń, w godzinach 8.00 – 15.00.

5. W paczkach nie mogą być dostarczane: artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji; artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości; przedmioty niedozwolone; wyroby tytoniowe.

6. Paczki odzieżowe z środkami higieny kontrolowane są w magazynie mundurowym.

7. Zezwala się na realizację paczek, o których mowa w art. 113a §4 kkw za pośrednictwem punktu sprzedaży.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych.

 

1.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna), który znajduje się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

2.Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą - podczas trwania widzenia lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży za pośrednictwem poczty lub strony internetowej.

3.Zamówienie na piśmie skazany składa na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Wypełniony formularz zamówienia można składać u oddziałowego w dni robocze, do godz. 8.00 (analogicznie jak prośby). Do zamówienia skazany dołącza „Zlecenie przelewu ze środków do dyspozycji - na paczkę”. Druki „zamówienia” oraz „zlecenia przelewu” dostępne są do pobrania u oddziałowego.

4.Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego punkt sprzedaży będzie realizował wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

5.Paczka zostanie dostarczona skazanemu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez punkt sprzedaży zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być realizowana z przyczyn niezależnych od administracji ZK, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

 

Zasady zakupu paczek żywnościowych i higienicznych w punkcie sprzedaży

 

1.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna), który znajduje się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

2. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą – podczas trwania widzenia lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży za pośrednictwem poczty lub strony internetowej.

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego punkt sprzedaży będzie realizował wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki oraz dołączeniu do zamówienia: wypełnionego formularza : zamówienie na paczkę”, wpisanych danych korespondencyjnych osoby składającej zamówienie i dowodu wpłaty.

4. Paczka zostanie dostarczona skazanemu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez punkt sprzedaży zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o kosz przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6. Zamówienie jest sporządzanie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej oraz stronie internetowej OZ Toruń.

7. W przypadku braku formularza na zamówienie artykuły pieniężne zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu ( w kwocie pomniejszonej o kosz przelewu lub przekazu pocztowego)

8. Skazany nie może posiadać w celi artykułów żywnościowych o ciężarze przekraczającym 6 kg oraz nie więcej niż 9 litrów napojów.

 

 

Zamówienia na paczkę należy dostarczyć:

 

1. Bezpośrednio do punktu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia o/ Potulice ul. Piekary 53, 87 – 100 Toruń

2. Droga pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia o/ Potulice ul. Piekary 53, 87 – 100 Toruń

3. Poprzez adres mailowy : kantyna-oz.torun@igbmazovia.pl

 

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży (w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową lub mailową należy do niego dołączyć dowód wpłaty).

 

Numer konta bankowego punktu sprzedaży:

 

BGK 19 1130 1017 0020 1458 9320 0117

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

IGB Mazovia, ul Antoniego Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa

 

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: imię, nazwisko i imię ojca, data urodzenia oraz jednostka penitencjarna, w której przebywa osadzony.

 

Zasady przyjmowania paczek odzieżowo – higienicznych

 

1. Skazany ma prawo otrzymać, za zgodą Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonego mogą być nadzorowane lub kontrolowane. Bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

 

3. Paczki odzieżowo – higieniczne dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu przez funkcjonariusza pełniącego służbę w pomieszczeniu bramowego.

 

4. Paczki dostarczane bezpośrednio przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionych organów lub instytucji, przyjmuje się w dni pracy administracji jednostki oraz w dni udzielania widzeń, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

5. Wewnątrz paczki odzieżowo – higienicznej winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zgubieniu.

 

6. W paczce odzieżowo – higienicznej mogą znajdować się artykuły określonym na zezwoleniu (talonie).

 

7. Nie przestrzeganie powyższych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

 

8. nie będą przyjmowane paczki dostarczane w dniach 1 maja. 3 maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

 

9. Paczki dostarczane do jednostki muszą być zapakowane w opakowanie kartonowe, o wymiarach nie przekraczających:

 

  • szerokość maksymalna do 45 cm,

  • wysokość maksymalna do 27 cm,

  • długość maksymalna do 70 cm.

 

10. Nie będą przyjmowane paczki o wymiarach większych, niż określone w punkcie 9.

 

 

Wpłaty na zakupy artykułów żywnościowych i tytoniowych (tzw. wypiska) realizowane są na nr konta:  
08 1130 0007 0000 0005 7320 0002

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 

BGK 08 1130 0007 0000 0005 7320 0002

ZK INOWROCŁAW OZ TORUŃ

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej