Zgodnie z art. 24 a Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 79 poz. 523 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2470, Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach w tym również na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby. Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje dotyczące osób pozbawionych wolności nie są udzielane telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania informacji lub udzielenia danych osobowych o osobie pozbawionej wolności znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 luty 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności, Dz.U. z 2022 r. poz. 460.

§ 24. 1. Dni wyznaczone na widzenia:

 1.  czwartki i niedziele (za wyjątkiem dni i niedziel będących świętami, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 niniejszego paragrafu).

  2. Godziny wyznaczone na widzenia:

a)  8.00   -   9.00

9.30   - 10.30

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

 3. Miejscem wyznaczonym na widzenia jest:

 1. sala widzeń dla skazanych

   4. Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:
   
 2. widzenia udzielane są tylko i wyłącznie w określonych powyżej dniach oraz godzinach na podstawie dokonanych wcześniej zgłoszeń telefonicznych osób odwiedzających zainteresowanych widzeniem;
 3. Ustalenie dnia oraz godziny widzenia możliwe: pod numerem 77 549 23 02, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem;
 4. w pierwszej kolejności widzenia udzielane są jednakże następującym osobom odwiedzającym: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia;
 5. nie udziela się widzeń z osobami przybyłymi na widzenie w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem substancji odurzających 
 6. osoba odwiedzająca może zabrać na widzenie wyłącznie pieniądze (bez portfela). Pozostałe przedmioty zobowiązana jest pozostawić w zamkniętej szafce przy wejściu do jednostki;
 7. widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, z zachowaniem zasad obyczajnego zachowania, bez zakłócania spokoju i porządku. Skazane realizujące widzenie powinny być stosownie ubrane, zabrania się realizacji widzenia w niekompletnej odzieży lub nadmiernie eksponującej ciało. W trakcie trwania widzenia osoba odwiedzająca oraz odwiedzana zajmuje miejsce wskazane przez funkcjonariusza. Zabrania się zmiany miejsca realizacji widzenia;
 8. w czasie trwania widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
 9. zabrania się osobom odwiedzającym przekazywania, a skazanym odbierania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów bez wcześniejszej zgody dyrektora lub kierownika OZ. Dopuszcza się przekazanie osobie odwiedzającej za pośrednictwem funkcjonariusza nadzorującego widzenie zatwierdzonej: „PROŚBY O PRZYJĘCIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNY LUB ELEKTRYCZNY” lub „PROŚBY O TALON HIGIENICZNO-ODZIEŻOWY/ART.PAPIERNICZO-PIŚMIENNICZE”;
 10. w czasie widzeń skazana może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione wyłącznie w kantynie przez osoby odwiedzające. Nie zezwala się skazanym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzeń artykułów. Z poczęstunku nie mogą skorzystać skazane, którym widzenie jest udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
 11. osoba odwiedzająca w trakcie widzenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu może dokonać zakupu znaczków pocztowych i kart telefonicznych (do 5 szt.) wyłącznie dla skazanej z którą miała widzenie, które są następnie przekazywane przez administrację jednostki skazanej;
 12. skazana udająca się na widzenie oraz na czynności procesowe nie może posiadać przy sobie zegarka na rękę.
   

           5. Widzenia odbywają się według następujących zasad:

 1. widzenia skazanych mogą podlegać nadzorowi administracji jednostki; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji jednostki;
 2. udzielenie widzenia w trakcie pracy skazanej jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia;
 3. osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 10 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń;
 4. widzenia będą udzielane w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 

       - 31 marca - pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych; - widzenia dla skazanych;

       - 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja; - widzenia dla skazanych;

       - 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia - widzenia dla skazanych;

 

 1. w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad, a także tych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wydawanych poleceń przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem;
 2. po zakończeniu widzenia możliwy jest kontakt osób odwiedzających z wychowawcą;
 3. zasady widzeń mogą ulec zmianie w sytuacji, o której mowa w § 43 niniejszego zarządzenia.

      

§ 33. 1. Dni i godziny przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego:

 1. paczki, na które skazana uzyskała zgodę dyrektora lub kierownika OZ, mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez osoby odwiedzające w trakcie widzenia;
 2. za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską, gońca, itp. na adres: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole. Paczki przesyłane na adres Oddziału Zewnętrznego w Opolu nie będą przyjmowane.

         2. Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego, odbywa się według następujących zasad:

 1. przesłane lub dostarczone paczki powinny być właściwie zapakowane (np. pudło kartonowe i papier pakowy) a na opakowaniu musi znajdować się przyklejona II część wystawionego przez jednostkę talonu. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy (imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy) oraz odbiorcy (imię, nazwisko, imię ojca skazanej);
 2. wewnątrz paczki powinien znajdować talon z częścią I. W paczkach dostarczonych bezpośrednio powinien znajdować się talon z częścią I i II;
 3. paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do oddziału. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do oddziału;
 4. ważność talonu na przyjęcie rzeczy wynosi 2 miesiące od daty decyzji dyrektora;
 5. dostarczona  do   jednostki  paczka   podlega  kontroli m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych;
 6. rzeczy i przedmioty (w tym przesłane pocztą – paczki higieniczno-odzieżowe), na które skazana nie posiada zgody dyrektora lub kierownika OZ, zostaną zwrócone osobie, która je dostarczyła lub odesłane na koszt skazanej.

         3. Dni i godziny wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego:

 1. odzież i obuwie przyjęte do jednostki skazana będzie mogła pobrać z magazynu na zasadach określonych w § 19 ust. 2 pkt 10 niniejszego zarządzenia;
 2. paczki higieniczne przyjęte do jednostki będą wydawane po wykonaniu niezbędnej kontroli zawartości paczki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00;
 3. wydawanie leków przyjętych do jednostki, za zgodą dyrektora lub kierownika OZ, odbywa się na warunkach określonych przez lekarza ambulatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00;
 4. zabrania się dostarczania w paczce artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia
  w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości
 5. skazana, która otrzymała talon ze zgodą dyrektora lub kierownika OZ, może wysłać go wysłać listem osobom bliskim lub przekazać na widzeniu.
 6. wykaz artykułów niedozwolonych w paczce stanowi w szczególności:

a) artykuły higieny osobistej:

- dezodoranty wszelkiego rodzaju;

- wody kolońskie, toaletowe, perfumy itp.;

- pianka, żel do golenia;

- kremy, balsamy, olejki;

- szampony, żele do kąpieli;

- pasty wszelkiego rodzaju;

- mydła;

- elektryczne szczoteczki do zębów, maszynki do golenia i strzyżenia,  trymery;

- chusteczki nawilżone.

b) artykuły przemysłowe:

- kleje, pióra, tusze wraz z nabojami, atrament, markery, pisaki, długopisy żelowe;

- pasta do butów;

- pościel;

- płyny przemysłowe (zawierające alkohol, denaturat, terpentyna, benzyna, rozpuszczalnik, itp.);

- proszek i płyn do prania, płyn do okien itp.;

- farby do włosów;

- materiały i urządzenia elektryczne np. przewody, gniazdka, wtyczki, czajniki o mocy powyżej 1200 W, itp.);

- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, itp.;

- gaz do zapalniczek;

- folia aluminiowa.

c) artykuły żywnościowe

 

 

4. Zasady przygotowania paczki higieniczno-odzieżowej:

 1. paczkę należy przygotować w formie kartonu. Obowiązkowo II część talonu należy przykleić na paczkę w widocznym miejscu, część I powinna znajdować się w paczce;
 2. paczka bez naklejonej części II talonu lub zawierająca artykuły nie wyszczególnione w talonie - nie będzie przyjęta do jednostki;
 3. część I wypełnia skazana, część II administracja jednostki. Artykuły, na które skazana nie uzyska zgody, zostaną wykreślone;
 4. w przypadku paczki dostarczanej bezpośrednio przez osobę: osoba dostarczająca musi posiadać część I i II prośby;
 5. talon higieniczno-odzieżowy wydaje się na prośbę skazanej;
 6. paczki dla skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Opolu należy kierować na adres Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole;
 7. nie wydaje się duplikatu talonu. Dane powinny być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami);
 8. ważność talonu na przyjęcie rzeczy wynosi 2 miesiące od daty decyzji dyrektora lub kierownika OZ;
 9. paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane do jednostki. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także tych dostarczanych bezpośrednio do oddziału;
 10. ingerencja w dane zawarte na talonie (również kopiowanie) skutkuje nieprzyjęciem i odesłaniem paczki.

§ 34. Sposób zamawiania paczek żywnościowych odbywa się według następujących zasad:

 1. skazana ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny;
 2. zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnej w jednostce penitencjarnej. Lista produktów dostępnych w sprzedaży znajduje się na tablicach informacyjnych w każdym pawilonie mieszkalnym, punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki;
 3. skazana otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia przez osoby najbliższe figurujące
  w systemie informatycznym Służby Więziennej oraz po pokryciu przez nie kosztów jej przygotowania;
 4. zamówienie na paczkę realizowane przez osobę najbliższą, może być złożone w formie pisemnej podczas widzenia ze skazaną lub przesłane drogą pocztową na adres Oddziału Zewnętrznego
  w Opolu z dopiskiem ,,Kantyna”, bądź elektronicznie na adres mailowy  kantyny wraz z dowodem pokrycia kosztów paczki (dowód wpłaty na konto podmiotu realizującego paczkę). W przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, nie będzie ono realizowane, a zwrot opłaty nastąpi
  w sposób wskazany na oświadczeniu zamówienia;
 5. skazana  może również otrzymać paczkę żywnościową po złożeniu  pisemnego  zamówienia oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki ze środków finansowych pozostających do jej dyspozycji;
 6. w przypadku opłacenia paczki przez osoby najbliższe formularz zamówienia skazana otrzymuje
  z kantyny;
 7. zamówienia na paczkę przyjmowane są w każdym dniu roboczym;
 8. zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży (kantynę) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanej do otrzymania paczki;
 9. data wpływu zamówienia do realizacji decyduje o miesiącu, w którym paczka jest zrealizowana;
 10. czas dostarczenia skazanej paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć pięć dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od jednostki okres ten może ulec zmianie. W przypadku konieczności wytransportowania skazanej, paczkę przygotowuje się niezwłocznie,
  a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania;
 11. środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana
  z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej
  o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)  wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Firmą realizującą e-paczki jest:


Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

ul. Antoniego Kocjana 3
01-473 Warszawa

NIP 8880200355

Adres strony Polska Grupa SW - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

e-paczka

Rozmiar: 4.8 MB
Rozmiar: 1.6 MB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
Kod BIC: NBPLPW 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

 IBAN: PL26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów z zagranicy)

 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000 (dla przelewów krajowych)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej