ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W PIONKACH ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH.

 

ZASADY OGÓLNE:

Widzenia dla osadzonych odbywają się w środy, soboty, niedziele i  święta w godzinach 8:00 - 16:00.
Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:
1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja; Dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych;  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie.
Widzenie trwa 60 minut, udzielane jest zgodnie z limitem określonym w art.91 pkt 8 KKW i art. 92   pkt 10 KKW.
W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ.


Widzenia realizowane są w sali widzeń Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach w godzinach 8:00 - 16:00. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonym powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem widzenia:
1) pierwsza tura widzeń realizowana w godzinach 8:15 - 9:15,
2) druga tura widzeń realizowana w godzinach 9:45 - 10:45,
3) trzecia tura widzeń realizowana w godzinach 11:15 - 12:15,
4) czwarta tura widzeń realizowana w godzinach 12:45 - 13:45,
5) piąta tura widzeń realizowana w godzinach 14:15 - 15:15.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od rodzin bądź osób bliskich w dni robocze pod nr. telefonu  48 675 05 07 w godzinach 8:00 - 13:00, a drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaozpionki@sw.gov.pl  w godzinach 8:00 - 13:00. Aby dokonać rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach z zakładki „Dla interesantów – Widzenia” pobrać formularz zgłoszenia. Wypełniony, zgodnie ze wzorem formularz, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: widzeniaozpionki@sw.gov.pl, wyłącznie w godzinach 8:00 - 13:00. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 13:00 nie będą rozpatrywane. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia i terminie możliwości odbycia widzenia, osoba ubiegająca się  o widzenie, zostanie poinformowana.
Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie ze wzorem lub, w których treści naniesiono zmiany.
Jednorazowo jest przyjmowane jedno zgłoszenie przesłane, co najmniej na dzień przed planowanym widzeniem.
O chęci połączenia dwóch widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez skazanego zgody od dyrektora zakładu karnego na połączenie widzeń, należy powiadomić podczas zgłaszania na widzenia.
Przy rozpatrywaniu terminów widzeń decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie Dyrektor podejmie decyzję o zasadach   i formie wejścia lub odmowie widzenia.
Osoba ubiegająca się o prawo wstępu do jednostki celem realizacji widzenie z osadzonym zobowiązana jest złożenia depozytu w tym również zegarków. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie stosuje się do wymogów formalnych określonych  w Zakładzie Karnym  w Żytkowicach,
Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek przedmiotów na widzenie w tym zegarków.
W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych  i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 

 

ZGŁOSZENIE NA WIDZENIE Z OSADZONYM - przebywającym w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach

 

 

 

 

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”
 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach

 

W celu utrzymania kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach mają możliwość korzystani z komunikatora internetowego „SKYPE”.
Skazani korzystają z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, znajdującego się w sali widzeń I oddziału mieszkalnego – dla skazanych zakwaterowanych w oddziale E-1 oraz w świetlicy II oddziału mieszkalnego – dla skazanych zakwaterowanych w oddziale E-2 naprzemiennie (dni nieparzyste oddział E-1, dni parzyste – oddział E-2) we wszystkie dni tygodnia w godzinach 08:00 – 20:00 z wyłączeniem godzin 18:00-18:30 - przeprowadzenie apelu wieczornego oraz w I i III niedzielę miesiąca w godz. 17:00-18:00 -realizacji mitingów AA. Osadzony zgłasza zastępcy dowódcy zmiany chęć skorzystania z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE podając dane osobowe osoby bliskiej i stopień pokrewieństwa, datę i godzinę planowanego połączenia, nazwę konta w systemie SKYPE,  z którym planuje się połączyć oraz uzasadnienie zgłoszenia. Ostateczny termin realizacji połączenia osadzony ustala z zastępca dowódcy zmiany. Połączenie realizowane jest po uzyskaniu zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach lub Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Pionkach. 
Ustala się następujące zasady przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem ustalonego wzoru (Załącznik do regulaminu część 1). Wzór zgłoszenia dostępny jest u wychowawców, oddziałowych, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach lub Oddziału Zewnętrznego w Pionkach.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej dzień przed planowanym połączeniem do godziny 10:00.
W przypadku połączeń w weekend lub dni świąteczne wnioski należy składać nie później niż w ostatni dzień roboczy do godziny 10:00. 
Rozpatrzeniu nie podlegają zgłoszenia wypełnione niezgodnie ze wzorem lub złożone po godzinie 10:00.
Przyjmowane jest wyłącznie jedno zgłoszenie, kolejne można złożyć po realizacji zaplanowanego połączenia.
Osoba wskazana do kontaktu przez komunikator SKYPE zobligowana jest do dostarczenia uzupełnionego oświadczenia – wzór stanowi część druga załącznika do regulaminu. 
W pierwszej kolejności możliwość skorzystania z połączenia za pośrednictwem komunikatora SKYPE z rodziną lub innymi osobami bliskimi zapewnia się osadzonym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom oraz skazanym, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub materialna uniemożliwia przyjazd na widzenie. 
Osadzony składający zgłoszenie o umożliwienie kontaktu zobligowany jest do wskazania nazwy konta z którego będzie nawiązywał i wykonuje połączenia tylko z kontem podanym w zgłoszeniu. Podczas korzystanie z komunikatora zabrania się wysyłania, odbierania i zapisywania  wszelkich plików elektronicznych. Komunikator wykorzystywany jest tylko do rozmów głosowych, wideo rozmów oraz czatów. 
Rozmowa trwa do 30 minut. Czas liczony jest od chwili uruchomienia programu SKYPE.
Wideo rozmowy za pośrednictwem komunikatora  mogą podlegać kontroli administracji.
W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny lub zagrażających bezpieczeństwu jednostki, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.

 

ZGŁOSZENIE SKYPE

 

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
 

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny.

 

Poniżej link strony Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe na której osoby zainteresowane znajdą informację niezbędne do realizacji paczki żywnościowej:

 

https://e-paczka.org/formularz

 

Nowy formularz obowiązujący od dnia 17.02.2023r:

 

1. Formularz zamówienia

 

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

 

Nowy cennik

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Ważne informacje:

1. Wszelkie informacje w spawie realizacji paczek, wpłat na paczki dla osadzonych :

Nowy nr telefonu 22 328 61 41   ( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).


 

2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

Nr konta: 22 1130 1017 0020 1458 9320 0063
Odbiorca:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego


Mail kantyny: kantyna-zk.zytkowice@igbmazovia.pl – istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularza na paczkę.

Realizacja paczek, wpłaty na paczki dla osadzonych nr. tel:

Nowy nr telefonu 22 328 61 41

( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje). 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach lub jego Zastępca przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
w poniedziałek - w godzinach 7:30 - 16:30
od wtorku do piątku - w godzinach 07:30 - 15:30.

Kontakt do sekretariatu: 48 621 12 50 .

Dla osób z utrudnieniami w komunikacji


Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pana Wojciecha Ślażyńskiego

Dane kontaktowe:

Wojciech Ślażyński

e-mail: wojciech.slazynski@sw.gov.pl

tel. 48 621 12 65

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Żytkowicach:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:0 w siedzibie Zakładu Karnego w Żytkowicach
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:0  pod numerem telefonu: 48 621 12 65
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: (48) 61-46-030 ;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: zk_zytkowice@sw.gov.pl
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dojazd do Zakładu Karnego w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach położony jest w gminie 26-930 Garbatka Letnisko pow. kozienicki. Tuż przy jednostce penitencjarnej znajduje się przystanek kolejowy na trasie Radom-Dęblin. Przed Zakładem Karnym są wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność i oznakowanie budynku

Architektura jednostki dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

 

Wersja audio: Dla osób z utrudnieniami w komunikacji

W plikach audio umieszczonych poniżej znajdują się wybrane informacje dotyczące Zakładu Karnego w Żytkowicach:


Ważne telefony

Rachunek bankowy

Dane kontaktowe do jednostki

 

Narodowy Bank Polski o. Warszawa

70101010100023361391200000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego: 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej