Sposób udzielania widzeń

w Oddziale Zewnętrznym w Płotach

 

I. Zasady ogólne.

 1. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami pełnoletnimi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 2. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych przypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby pełnoletnie.
 3. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8, art. 91a i art. 92 pkt 10 Kkw.
 4. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej.
 5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.
 6. W czasie korzystania z widzeń należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.

II. Zasady udzielania widzeń.

 1. Widzenia odbywają się w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. Widzenia odbywają się w turach:

a) I tura: 8:00 – 10:00;

b) II tura: 10:00 – 13:00

c) III tura: 13:00 – 15:00

 1. Rejestracja zgłoszeń osób odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, pod numerem telefonu 91 432 66 45 w godzinach od 8.00 do 11.00. Weryfikacja danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia. W przypadku uzyskania przez osadzonego zgody na połączenie widzeń regulaminowych lub nagrody regulaminowej w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie, podczas rejestracji osoba dzwoniąca informuje rejestrującego o chęci połączenia widzeń lub o chęci wykorzystania przez osadzonego zezwolenia na dłuższe widzenie. Osobom mającym zgodę na połączenie widzeń regulaminowych lub mających nagrodę w postaci dłuższego widzenia, będą one udzielane w trakcie trwania II tury.
 2.  Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem każdej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem każdej z tur.
 3. Osoby, które nie dostosują się do zasad ujętych w pkt. 4 mogą zostać niewpuszczone do jednostki i widzenie nie będzie udzielone.
 4. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 25 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.
 5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:
 • dowód osobisty;
 • dokument paszportowy;
 • legitymację służbową;
 • dowód tożsamości cudzoziemca;
 • prawo jazdy.
 1. Na teren jednostki nie będzie wpuszczona osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu), oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
 2. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.
 3. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.
 4. Widzenia są udzielane przy stolikach.
 5. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego w sali widzeń. Zakupu w/w artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.
 6. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.
 7. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń.
 8. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 9. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów.

 

 

 

 

Paczki:

I. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu za pośrednictwem zakładu karnego paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.

Łączna ilość i wymiary artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych nie może przekroczyć limitów określonych w §17 ust. 1 pkt. 3 i 4.

Osadzony może otrzymać paczkę po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Po wcześniejszym pokryciu kosztów przygotowania paczki, zamówienie to mogą składać również osoby bliskie. Zamówienie należy składać na piśmie w następujący sposób:

poprzez:

- korespondencję, przesyłką pocztową nierejestrowaną na adres Oddział Zewnętrzny w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty, z dopiskiem „Punkt sprzedaży” lub na adres PPPM Pomet we Wronkach Zakład w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Zamkowa 7b.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:

w sali widzeń — w punkcie sprzedaży,

na stronie internetowej Zakładu Karnego w Nowogardzie,

w oddziałach mieszkalnych;

- zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

dostarczenie paczki żywnościowej do osadzonego następuję w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki; środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki zwracane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Uwaga !!!

- druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać tylko i wyłącznie w formie papierowej,

- nie można łączyć artykułów żywnościowych z higienicznymi.

 

OD DN. 1 KWIETNIA 2023 r. OBOWIĄZUJE NOWY DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ORAZ NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (do pobrania na dole strony). 

 

 

II. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki:

z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku (raz na 3 m-ce);

środkami higieny; lekami.

Prośby osadzonych o możliwość otrzymania paczek wskazanych powyżedj muszą być zaopiniowane, odpowiednio przez; kwatermistrza oddziałowego w odniesieniu do paczki odzieżowej i higienicznej oraz lekarza w odniesieniu do paczki z lekami. Osadzony, po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami.

Druk prośby o możliwość otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, który można pobrać od wychowawcy lub oddziałowego.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110aś3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

Paczki wymienione w ust. 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatora pocztowego, gońca lub firmy kurierskiej, a także bezpośrednio przez nadawcę.

Po otrzymaniu zgody, osadzony może również otrzymać paczkę higieniczną na zasadach określonych w porządku wew.

Paczka higieniczna może zostać zrealizowana także przez osoby odwiedzające, poprzez dokonanie zakupu w punkcie sprzedaży w czasie trwania widzenia.

Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1430. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe i z lekami wydawane są w dniach i godzinach pracy odpowiednio magazynu rzeczy własnych osadzonych i ambulatorium w Oddziale Zewnętrznym w Płotach.

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, którego wymiary nie mogą przekraczać - 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości.

W paczce higienicznej, odzieżowej lub z lekami mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone w prośbie, na które osadzony otrzymał zgodę.

W przypadku dostarczenia paczek niespełniających określonych w niniejszym zarządzeniu wymogów oraz wymogów określonych w innych przepisach nie będą one przyjmowane do zakładu.

Zezwolenie na dostarczenie paczek o których mowa w ust. 1 zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium, a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

Artykuły o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest nanieść na paczkę nadruk o treści wskazującej jej rodzaj: „HIGIENICZNA”, „ODZIEŽOWA", „LEKI”, a w jej środku umieścić spis zawartości.

Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Odbiór paczki osadzony kwituje własnoręcznym podpisem.

W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m. in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności skazanego.

Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o jej zawartości i zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego, regulaminów i Kodeksu karnego wykonawczego.

1. Druk zamówienia na paczkę: https://sw.gov.pl/assets/26/48/64/79607cb4a06b243168460d2cffa0340e84ad5f82.pdf

2. Aktualny cennik: https://sw.gov.pl/assets/85/12/81/6498970736244ef115d4e4f374690b036cf9ca55.pdf

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Jacek Pędziszczak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Jacek.Pedziszczak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

2. por. Anna Martynowicz - Czudiak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Martynowicz-Czudiak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej