1. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwiema osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

2. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych przypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby dorosłe.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

4. W czasie korzystania z widzeń należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.

5. Widzenia odbywają się w dniach:

ZK Gorzów Wlkp., pawilon ZK - niedziela w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZK Gorzów Wlkp., pawilon AŚ – sobota w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZK Gorzów Wlkp., OZ Słońsk – niedziela w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

6. Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie w dni robocze od wtorku do piątku:

- dla Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp i oddziału Aresztu Śledczego w godzinach 8:00-12:00 pod numerem telefonu: 95 725 54 83 lub adresem e-mail: widzenia_zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

- dla OZ w Słońsku w godzinach 8:00 – 12:00 pod numerem telefonu 95 757 22 82 lub adresem e-mail: widzenia_oz_slonsk@sw.gov.pl

Odział Aresztu Śledczego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą sobotę, w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W tygodniu, w którym przypadają Święta Wielkanocne, widzenia będą realizowane wyłącznie w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych z wyłączeniem poprzedzającej ten dzień soboty.

W tygodniu, w którym przypadają Święta Bożego Narodzenia, widzenia będą realizowane wyłącznie w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia, z wyłączeniem poprzedzającej ten dzień lub następującej po nim soboty, co zostanie ogłoszone stosownym komunikatem.

Zasady udzielania widzenia na terenie oddziału aresztu śledczego:

a. skazani mogą korzystać z widzeń w miesiącu po 60 minut, zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną. Za zgodą Dyrektor jednostki widzenia mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut,

c. skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut,

d. uzyskanie przez skazanego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka.

Oddział Zakładu Karnego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą niedzielę w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zasady udzielania widzenia na terenie zakładu karnego:

a. osadzeni przebywający w oddziałach zakładu karnego typu półotwartego (P-2) mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą Dyrektora jednostki mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. osadzeni młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu,

c. osadzeni sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi,

d. uzyskanie przez osadzonego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka ,

e. osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń w miesiącu.

Oddział Zewnętrzny w Słońsku

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą niedzielę oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Zasady udzielania widzeń na terenie oddziału zewnętrznego:

a. osadzeni w pawilonie C mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą z-cy Dyrektora zakładu mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. osadzeni sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi,

c. uzyskanie przez osadzonego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka.;

d. skazani odbywający karę w podgrupie klasyfikacyjnej R-3 mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń w miesiącu.

7. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

8. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

- dowód osobisty;

- dokument paszportowy;

- dowód tożsamości cudzoziemca;

- ważna legitymacja szkolna;

- prawo jazdy.

9. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

10. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

11. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.

12. Widzenia są udzielane przy stolikach.

13. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego w sali widzeń. Zakupu w/w artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.

14. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.

15. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń.

16. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

17. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów.

18. Osoba odwiedzajaca zgłasza się do jednostki na co najmniej 30 minut przed ustaloną przez funkcjonariusza dokonujacego rejestracji godziną rozpoczęcia widzenia w celu stwierdzenia tożsamości i dokonania kontroli. Podana godzina rozpoczęcia widzenia może ulec przesunięciu z powodu realizacji widzeń przedłużonych, dodatkowych albo połączonych.

Osadzony może otrzymać raz na miesiąc paczkę żywnościową, w skład, której wchodzą artykuły żywnościowe albo wyroby tytoniowe. Taka paczka realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu u wychowawcy zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego może być złożone również przez osobę najbliższą.

Aby zamówić paczkę z żywnością w punkcie sprzedaży, należy:

Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest na stronie internetowej poniżej.

Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych na stronie internetowej, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę (nie dotyczy paczki z art. higienicznymi) i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna na stronie internetowej.

Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na rachunek bankowy instytucji, obsługującej punkt sprzedaży w jednostce:

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska 17,

66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem "kantyna"

SGB- Bank S.A. O/Nowogard 41 1610 1146 2000 0120 5871 0012

Środki pieniężne należy wpłacać zgodnie z wartością wyliczoną na podstawie dostępnej listy produktów. Jeżeli wpłata będzie nieprawidłowa, paczka nie zostanie zrealizowana, a środki te zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

UWAGA! Środki pieniężne na zakup paczki, wpłacone w walucie obcej, mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, stosowaną przez bank, za pośrednictwem którego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego.

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

Adres:

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

Zamówienie na paczkę z żywnością może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Osadzony może, za zezwoleniem Dyrektora jednostki, otrzymać paczkę odzieżową, higieniczną oraz – po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami oraz zawierające sprzęt RTV i AGD mogą być:

przesłane do zakładu karnego za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca, a także dostarczone bezpośrednio przez nadawcę – codziennie w godzinach 8.00 - 13.00 (sprzęt RTV i AGD może być dostarczany codziennie w godzinach 8.00 - 13.00,z wyjątkiem dni świątecznych);

dokonywane za pośrednictwem punktu sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., na zasadach obowiązujących przy realizacji paczek żywnościowych.

Skazany może otrzymać:

telewizor o wymiarach do 19 cali z pilotem oraz oryginalny  przewód antenowy o długości do 1,5 m, z wyłączeniem urządzeń technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji;

urządzenia elektroniczne do odtwarzania gier telewizyjnych bez możliwości łączenia się z sieciami teleinformatycznymi i bez twardego dysku, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;

radioodbiornik z funkcją odtwarzania płyt CD lub odtwarzacz DVD lub CD bez  pilota, których największy wymiar nie przekracza 30x20x30 cm (+3 cm);

odtwarzacz CD z własnym zasilaniem bez możliwości rejestrowania informacji;

płyty  CD, DVD (tylko  oryginalne) w ilości do 5 szt, tylko dla skazanych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania;

tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej;

oryginalny przedłużacz do 3 m lub rozgałęźnik elektryczny (tylko dla osadzonych posiadających zgodę na sprzęt wymieniony w pkt.2, 3 i 4.

książki, gazety, czasopisma, artykuły biurowe.

Wewnątrz paczki – bez względu na jej rodzaj – musi być umieszczony spis jej zawartości. Na opakowaniu, w miejscu widocznym, nadawca zobowiązany jest do określenia rodzaju paczki, tj. higieniczna, odzieżowa lub z lekami.

Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora jednostki powinny być w opakowaniach oryginalnych, w stanie nie naruszonym. O sposobie wydawania leków decyduje lekarz.

Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje odbiór otrzymanych artykułów.

Paczki dostarczone do jednostki wydawane są osadzonym, po przeprowadzeniu przez administrację jednostki niezbędnych czynności związanych ich przyjęciem i kontrolą.

Rozmiar: 2.7 MB
Rozmiar: 472.4 kB

Poniedziałek - piątek: 800-1500

NBP O/O ZIELONA GÓRA

Podmiejska 12

Gorzów Wlkp.

45 1010 1704 0028 3113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej