1. ZASADY OGÓLNE UDZIELANIA WIDZEŃ

 

  1. Ustala się czwartki i niedziele dniami udzielania widzeń osadzonych.
  2. Ustala się planowane godziny udzielania widzeń, tj.: 8.40-9.40, 10.15-11.15, 11.50-150, 13.20-14.20, 14.50-15.50 oraz 17.15-18.15 dla skazanych zatrudnionych w Piekarni Kazana  (zmiana I). 
  3. Zgłoszenia na widzenia dokonywane są telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym widzenie, pod numerem telefonu: 48 613 59 21, w dni robocze, w godzinach 9.00 - 12.00. Zapisy dokonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  4. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, Dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

 

 

  1. ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

  1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przybycia do Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie  15 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia.
  2. Osoba oczekująca na widzenie do jednostki wchodzi po uprzednim wezwaniu przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki.
  3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia wszystkich rzeczy w szafkach depozytowych.
  4. Po dokonaniu kontroli osoba ubiegająca się o widzenie z osadzonym dokonuje dezynfekcji rąk i doprowadzana jest do sali widzeń, gdzie na wyznaczonym miejscu oczekuje na przybycie osadzonego.
  5. Widzenia skazanych realizowane są przy wyznaczonych stolikach w sali widzeń.

 

Informacja dotycząca sposobu realizacji paczek żywnościowych

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Szczegółowe zasady realizacji prawa otrzymania paczek reguluje Kodeks karny wykonawczy oraz Regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz Regulamin organizacyjno porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

 

W przypadku, gdy paczka dla osadzonego jest realizowana przez osobę najbliższą, ich przygotowanie odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego przez zamawiającego (tj. osobę najbliższą) formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Grójcu znajdują się:

a) w poczekalni dla osób odwiedzających (w czasie gdy realizowane są widzenia)*

b) w punkcie sprzedaży (w czasie gdy realizowane są widzenia)*

c) w biurze przepustek

d) oraz na stronie internetowej Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe http://www.e-paczka.org

 

W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, wypełnione zamówienie można:

a) złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie opłaty gotówkowej*

b) przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Grójcu – KANTYNA, 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21

c) dostarczyć osobiście do Aresztu Śledczego (w okresie zagrożenia epidemicznego nie jest wskazane)

d) przesłać za pośrednictwem e-mail na adres kantyna.oz.stawiszyn@pgsw.pl , co obecnie jest najszybszą formą realizacji zamówienia.

 

W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane w czasie widzenia z osadzonym*, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto:

 

BGK  17 1130 1017 0020 1458 9320 0153

Polska Grupa SW Przedsiębirstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

 

Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:

a) nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres

b) w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca osadzonego, datę urodzenia osadzonego oraz miejsce przebywania osadzonego (AŚ Grójec / OZ Stawiszyn).

Do zamówienia składanego osobiście w jednostce lub przesyłanego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, należy dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.

 

W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą w trakcie widzenia z osadzonym:

a) druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

b) niezwłocznie weryfikuje się uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki

c) zamówienie opłaca się gotówką w czasie widzenia po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

 

W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego (dotyczy np. złożenia zamówienia bez wykonania właściwej opłaty lub dokonanie opłaty i niedostarczenie prawidłowo wypełnionego zamówienia).

 

 

Paczka realizowana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do pięciu dni roboczych od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 

INFORMACJA:

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1.00 zł do 2.00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.e-paczka.org. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości 50,00 zł, 100,00 zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00

wtorek: 09:00 - 15:00

środa: 09:00 - 15:00

czwartek: 09:00 - 13:00

piątek: 9:00 – 15:00.

Wszelką korespondencję kierowaną do osadzonych przesyła się na adres Aresztu Śledczego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec.

Dotyczy to również korespondencji adresowanej do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Korespondencja adresowana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przekazywana jest za pośrednictwem administracji Aresztu Śledczego w Grójcu.

 

Rachunek bankowy:

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy, w tytule wpisując: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca:

NBP/o. Warszawa

Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej