1. Widzenia odbywają się w sali widzeń: w kaźdy czwartek, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca oraz w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z zastrzeżeniem treści pkt 2. Zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane są w dniu widzeń do godziny 14:00, a w środę do godziny 13:30.

2. Nie udziela się widzeń w drugi dzień świat Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki oraz 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

3. Obowiązują zapisy osób chętnych do skorzystania z widzeń, osadzeni chęć skorzystania z widzenia zgłaszają wychowawcy działu penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Ustce.

4. Widzenia odbywają się w sali widzeń w budynku administracji.

5. Wykorzystanie dłuższych lub dodatkowych widzeń oraz zgody na połączenie widzeń realizowane będzie tylko w przypadku realnych możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń i czasu pozostałego do zakończenia udzielania widzeń. Informację w tej sprawie zgłasza się prowadzącemu widzenia przy rozpoczęciu widzenia. Decyzję w powyższej kwestii podejmuje funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń.

6. O rozmieszeniu osadzonych i osób odwiedzających w sali widzeń decyduje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

7. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej. Przed udzieleniem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są zdeponować rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.

8. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz osobom powyżej 75 roku życia.

9. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.

W celu sprawnego dopełnienia formalności związanych ze wstępem na teren jednostki oraz punktualnego rozpoczęcia realizacji widzenia, wskazane jest aby osoby odwiedzające zgłaszały się na bramie wejściowej do jednostki co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia widzenia. W przypadku spóźnienia osoby odwiedzającej lub braku gotowości osadzonego do stawienia się w sali widzeń o wyznaczonej godzinie, widzenie może nie zostać udzielone. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

- stosowania się do poleceń funkcjonariuszy w trakcie przebywania na terenie jednostki i realizacji widzenia,

- poddania się wraz z bagażem kontroli oraz pozostawienia wszystkich rzeczy osobistych w szafce depozytowej przed rozpoczęciem widzenia,

- zajęcia na sali widzeń miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia,

- zabrania pozostałych po widzeniu produktów zakupionych w kantynie oraz wszystkich swoich rzeczy z szafki depozytowej przed opuszczeniem jednostki.

Rozmiar: 176.2 kB

Zgodnie z art. 113a §3 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dn. 6 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557 z późn. zmianami) paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem zakładu karnego. W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku paczki dla osadzonych realizowane są przez punkt sprzedaży należący do Polskiej Grupy SW. Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego: 

82 1130 1017 0020 1458 9320 0050

Paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ustce można realizować na dedykowanej stronie internetowej Polskiej Grupy SW:

https://e-paczka.org/e-paczka/category/138-oddzial-zewnetrzny-w-ustce

Pod powyższym adrestem dostępny jest również aktualny wykaz towarów wraz z obowiązującymi cenami oraz formularz zamówienia.

Realizacja paczek za pośrednictwem firm trzecich może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat pomniejszających wartość paczki dla osadzonego.

Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 15:00, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.


Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-14:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości. Niedozwolone jest przesyłanie w paczkach odzieżowych żywności, środków higieny i innych przedmiotów.

Sprzęt RTV i AGD przyjmowany jest do jednostki w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00.  Przyjęcie powyższego sprzętu wymaga uprzedniej zgody Dyrektora AŚ Słupsk. Dostarczony sprzęt musi być sprawny technicznie i zgodny z porządkiem wewnętrznym jednostki udostępnionym na stronie biuletynu informacji publicznej Aresztu Śledczego w Słupsku.

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00 (po uprzednim umówieniu spotkania)

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 10 1010 1140 0021 5013 9120 0000 . W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej