KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIDZEŃ OSADZONYCH Z OSOBAMI NAJBLIŻSZYMI I ZASADY ICH ORGANIZACJI.

Widzenia z osobami bliskimi na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie realizowane są zgodnie z poniższymi uregulowaniami:

1. Widzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

2. W Areszcie Śledczym w Częstochowie widzenia odbywają się w sali widzeń, w następujących turach: godz. 8.00; 10.00; 13.00; 15.00.

a) widzenia dla osób skazanych i ukaranych będą odbywały się we wtorki i środy w dni robocze, a także w niedzielę w ll turach o godzinie 8:00 i 13:00.

b) widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych będą odbywały się w czwartki i piątki w dni robocze oraz w niedzielę w ll turach o godzinie 10:00 i 15:00.

3. W Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym widzenia będą realizowane w soboty, niedziele i święta  w godzinach 8:00 - 15.30.

4. Wejście na teren jednostki odbywać się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski,

5. Przed zgłoszeniem się na widzenie osoba bliska zobowiązana jest do uprzedniego ustalenia daty i godziny jego realizacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem:

AŚ Częstochowa - numer telefonu 34 370 60 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

OZ Wąsosz Górny - numer telefonu  34 325 86 40, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00

5. Osoby ubiegające się o widzenie obliguje się do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przed wejściem na salę widzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o nowych zasadach realizacji prawa osadzonych do otrzymywania paczek, obowiązujących od 1 lipca 2015r.

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015r., nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzającej ustawę o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015,. poz. 396), wprowadza się nowe zasady realizacji prawa osadzonych do otrzymania paczek.

 

W tym obszarze do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

art. 110 § 3 – wprowadzający zasadę, że osadzony będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

art. 113a § 3 – wprowadzający nowe zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymywania paczek.

Nowelizacja art. 113a § 3 Kkw ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

 

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

 

Uprawnienie osadzonych do otrzymania paczki realizowanej przez osoby najbliższe winno przebiegać w następujący sposób:

 

1. Bezpośrednio podczas widzeń z osobą najbliższą.

Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów i gotówką opłaca należność za paczkę bezpośrednio w kantynie. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Po potwierdzeniu uprawnień paczka jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych.

 

2. Drogą pocztową lub osobiście przez osoby najbliższe.

Wypełniony druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów wraz z dowodem wpłaty przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Areszcie Śledczym w Częstochowie lub przynoszony do aresztu lub oddziału przez osobę, wpisaną do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa. Osoba składająca zamówienie opłaca wartość paczki dokonując wpłaty na konto: - dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie na numer konta:

 

PL 55 1750 1035 0000 0000 3670 2664

 

W/w numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli tak zwaną „wypiskę”.
Numer konta depozytowego umieszczony jest w zakładce „Dla interesantów”.

 

Dane do przelewu:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

 

W tytule przelewu obowiązkowo podać:
- nazwisko i imię osadzonego
- imię ojca
- data urodzenia
- jednostka w której przebywa osadzony

 

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od

administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone niewłaściwe) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

 

Zamówienie paczki dla osadzonego następuje na podstawie poniższych druków:

 

Wzór zamówienia na paczkę: druk do pobranie w formacie PDF

 

Sklep internetowy: http://sklep.rakon.com.pl/czestochowa/

 

Powyżej przedstawione sposoby realizacji paczki dla osadzonego i wzory druków udostępnione są dodatkowo:

- w kantynie;

- na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki;

- w poczekalni dla osób odwiedzających;

- w sali widzeń.

 

Paczki dla osadzonych z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, mogą być dostarczone za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej. Paczki przyjmowane są na bramie oddziału codziennie w godzinach 8.00 – 18.00. Przyjęcie paczki z odzieżą , bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownika oddziału na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce. Paczka w zależności od jej zawartości powinna być właściwie oznaczona np. ,,Odzież"; ,,Higiena". Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania skazanemu.

 

Nie przyjmuje się paczki:

- bez spisu zawartości,

- paczki higienicznej, odzieżowej zawierającej artykuły inne niż określone w zezwoleniu kierownika oddziału,

- zawierającej artykuły, których sprawdzanie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

NBP O/O Katowice

89 1010 1212 0013 3913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej