1. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwiema osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

2. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych przypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby dorosłe.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

4. W czasie korzystania z widzeń należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.

5. Widzenia odbywają się w dniach:

ZK Gorzów Wlkp., pawilon ZK - niedziela w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZK Gorzów Wlkp., pawilon AŚ – sobota w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZK Gorzów Wlkp., OZ Słońsk – niedziela w godzinach 8:00 – 16:00. Ponadto w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

6. Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie w dni robocze od wtorku do piątku:

- dla Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp i oddziału Aresztu Śledczego w godzinach 8:00-12:00 pod numerem telefonu: 95 725 54 83 lub adresem e- mail: widzenia_zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

- dla OZ w Słońsku w godzinach 8:00 – 12:00 pod numerem telefonu 95 757 22 82 lub adresem e-mail: widzenia_oz_slonsk@sw.gov.pl

Odział Aresztu Śledczego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą sobotę, w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W tygodniu, w którym przypadają Święta Wielkanocne, widzenia będą realizowane wyłącznie w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych z wyłączeniem poprzedzającej ten dzień soboty.

W tygodniu, w którym przypadają Święta Bożego Narodzenia, widzenia będą realizowane wyłącznie w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia, z wyłączeniem poprzedzającej ten dzień lub następującej po nim soboty, co zostanie ogłoszone stosownym komunikatem.

Zasady udzielania widzenia na terenie oddziału aresztu śledczego:

a. skazani mogą korzystać z widzeń w miesiącu po 60 minut, zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną. Za zgodą Dyrektor jednostki widzenia mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut,

c. skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut,

d. uzyskanie przez skazanego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka.

e. Osoba małoletnia do lat 15 korzysta z widzenia ze skazanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w przypadku gdy uprawniony do opieki nad osobą małoletnią podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego wyznaczonego przez dyrektora zakładu karnego.

Oddział Zakładu Karnego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą niedzielę w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zasady udzielania widzenia na terenie zakładu karnego:

a. osadzeni przebywający w oddziałach zakładu karnego typu półotwartego (P-2) mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą Dyrektora jednostki mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. osadzeni młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu,

c. osadzeni sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi,

d. uzyskanie przez osadzonego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka,

e. Osoba małoletnia do lat 15 korzysta z widzenia ze skazanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w przypadku gdy uprawniony do opieki nad osobą małoletnią podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego wyznaczonego przez dyrektora zakładu karnego.

f. osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń w miesiącu.

Oddział Zewnętrzny w Słońsku

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w każdą niedzielę oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Zasady udzielania widzeń na terenie oddziału zewnętrznego:

a. osadzeni w pawilonie C mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą z-cy Dyrektora zakładu mogą być w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach połączone,

b. osadzeni sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi,

c. uzyskanie przez osadzonego dodatkowego widzenia z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 15-tu wymaga stosownego udokumentowania, że odwiedzany jest ojcem lub prawnym opiekunem przybyłego na widzenie dziecka.;

d. Osoba małoletnia do lat 15 korzysta z widzenia ze skazanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w przypadku gdy uprawniony do opieki nad osobą małoletnią podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego wyznaczonego przez dyrektora zakładu karnego.

e. skazani odbywający karę w podgrupie klasyfikacyjnej R-3 mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń w miesiącu.

7. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

8. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

- dowód osobisty;

- dokument paszportowy;

- dowód tożsamości cudzoziemca;

- ważna legitymacja szkolna;

- prawo jazdy.

9. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

10. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

11. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.

12. Widzenia są udzielane przy stolikach.

13. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego w sali widzeń. Zakupu w/w artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.

14. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.

15. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń.

16. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

17. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów.

18. Osoba odwiedzajaca zgłasza się do jednostki na co najmniej 30 minut przed ustaloną przez funkcjonariusza dokonujacego rejestracji godziną rozpoczęcia widzenia w celu stwierdzenia tożsamości i dokonania kontroli. Podana godzina rozpoczęcia widzenia może ulec przesunięciu z powodu realizacji widzeń przedłużonych, dodatkowych albo połączonych.

 


 


 


 

Zamówienie na paczkę żwynościową dla osadzonego złożone przez osobę najbliższą będą realizowane na podstawie dowodu wpłaty wraz
z formularzem zamówienia, który dostępny jest na stronie interentowej jednostki penitencjarenj oraz u wychowawców i oddziałowych w oddziałach mieszkalnych. Zamówienie składa się bezpośrednio do podmiotu realizującego paczkę.

Wykaz towarów dostępny jest na stronie internetowej.

Za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego osadzony ma prawo do otrzymania paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

Nadawca zobowiązany jest do określenia na opakowaniu w miejscu widoczym rodzaju paczki, np. „higieniczna”, „odzieżowa”, „leki”. Wewnątrz paczki nadawca winien umieścić spis jej zawartości.  Paczki składa się bezpośrednio do podmiotu.

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska 17,

66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem "kantyna"

NR KONTA PUNKTU SPRZEDAŻY SGB Bank Spółka Akcyjna O/Nowogard 68 1610 1146 2000 0120 5871 0011

Rozmiar: 4.6 MB
Druk zamówienia na paczkę ZK i AŚ Gorzów Wlkp. 01.04.2023 r. Rozmiar: 473.2 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

NBP O/O ZIELONA GÓRA

Podmiejska 17

Gorzów Wlkp.

45 1010 1704 0028 3113 9120 0000

 

SWIFT - NBPLPLPW

IBAN PL nr rachunku 451010 1704 0028 3113 9120 0000

 

Dokonując wpłaty na konto depozytowe osadzonego należy podać:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Dla kogo: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]​

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej