1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, z zachowaniem wymogu określonego w art. 110a § 1 Kkw – skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Osadzony paczkę żywnościową otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie paczki żywnościowej może być złożone przez osobę najbliższą.

2. Aktualnie realizacja uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej może odbywać się w następujących formach:

a) przelanie środków pieniężnych przez osoby najbliższe na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA i przesłanie zamówienia na adres jednostki z dopiskiem KANTYNA;

b) osobiście przez osadzonego poprzez złożenie dyspozycji o przelanie środków pieniężnych na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA i złożenie druków zamówienia w jednostce.

3. Paczki żywnościowe realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnień oraz uiszczeniu opłat związanych z ich realizacją.

4. Informacje o dostępnych artykułach znajdują się w poczekalni, w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, na stronie internetowej: http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-Paczki-zaklad-karny-grady-woniecko

5. Osadzony może za zezwoleniem dyrektora, otrzymać paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Paczka higieniczno-odzieżowa  nie może zawierać artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz utrudniających kontrolę ich zawartości.

6. Paczki higieniczno-odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:

a) wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,

b) przesłanie osadzonemu leków może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu. Ponadto przesłane leki powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,

c) artykuły żywnościowe nadesłane w paczce przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji, a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego,

d) osadzeni nie mogą otrzymywać w paczkach higieniczno-odzieżowych sprzętu RTV, wyrobów tytoniowych i artykułów żywnościowych

e) paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta i zostanie odesłana do nadawcy;

f) paczki powinny być zapakowane w sposób umożliwiający kontrolę oraz opisane nazwiskiem i adresem nadawcy;

g) paczki nie spełniające wymagań ustalonych przez administrację podlegają odesłaniu na koszt osadzonego;

7. Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być doręczane do jednostki:

a) bezpośrednio przez nadawcę paczki,  w dni pracy administracji oraz dni widzeń w godzinach: 8.00–15.00,

b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem),

c) przez osadzonego powracającego z przepustki lub widzenia poza terenem zakładu karnego,

8. Paczki żywnościowe wydawane są osadzonym przez pracownika kantyny, czas realizacji paczki wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od dnia skompletowania niezbędnej dokumentacji.

9. Paczki odzieżowo-higieniczne są wydawane najpóźniej piątego dnia roboczego od daty przyjęcia.

 

Informacje niezbędne do realizacji paczki.

 

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem telefonu:  862763300 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_grady-woniecko@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 07:30 - 12:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Widzenia udzielane są w poniedziałki, pierwszą, drugą i trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 7:50–15:00 oraz dni świąteczne: II dzień Bożego Narodzenia, II dzień Wielkanocy w godzinach od 7:50 do 15:00, w inne święta i dni ustawowo wolne od pracy przypadające w niedzielę lub poniedziałek widzenia nie odbywają się.

  • Warunkiem telefonicznej i mailowej rejestracji widzenia danej osoby jest wpisanie jej przez osadzonego na listę osób bliskich posiadających prawo do udzielenia widzenia oraz posiadanie limitu widzeń na dany miesiąc.
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do stawiennictwa w pomieszczeniu bramowego Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecku na 35 minut przed planowanym widzeniem celem  złożenia depozytu, dezynfekcji.
  • W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenia.

  • Nadal jest możliwość realizacji kontaktu z osobami bliskimi poprzez komunikator SKYPE, w zależności od ilości zgłoszeń, adekwatnie do indywidualnych potrzeb osadzonych i możliwości jednostki penitencjarnej.

  • W trakcie trwania widzenia kantyna pozostaje otwarta.

  • Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osobom pozostającym w e wspólnym pożyciu – konkubiny). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki penitencjarnej.


 

Druk Skype rodzina Rozmiar: 42.2 kB

Oferta zatrudnienia osadzonych

Jednym ze statutowych zadań, które mają do wykonania jednostki organizacyjne Służby Więziennej jest zapewnienie osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, w tym między innymi poprzez organizowanie miejsc pracy dla skazanych. Polski system penitencjarny traktuje pracę osób pozbawionych wolności jako wysoce pożyteczny i niezbędny element prowadzonego procesu wychowawczego, wdrażający te osoby do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a tym samym przeciwdziałający ich powrotowi do przestępstwa.

Zakład Karny w Czerwonym Borze Oddział Zewnetrzny Grądy Woniecko proponuje na bardzo atrakcyjnych warunkach zatrudnienie osób pozbawionych wolności przez podmioty zewnętrzne w dwóch formach:

1. Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz:
- jednostek samorządu terytorialnego,
- organów administracji publicznej,
- organizacji pożytku publicznego,
- instytucji charytatywnych.

Korzyści:
 

Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę – umowa zawierana jest pomiędzy dyrektorem zakładu karnego a kontrahentem, na podstawie której skazani kierowani są do zatrudnienia, nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem tych dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.

Pracodawca zapewnia:

- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP,
- badania lekarskie medycyny pracy, - ubezpieczenie (grupowe, bezimienne ) NW.

 

2. Zatrudnienie odpłatne:

- przedsiębiorcy zewnętrzni

Korzyści:
 

Brak indywidualnych umów o pracę – umowa zawierana jest pomiędzy dyrektorem zakładu karnego a kontrahentem, na podstawie której skazani kierowani są do zatrudnienia, składka ZUS ( obowiązuje: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej ), nie stosuje się przepisów prawa pracy - z wyjątkiem tych dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego. Zgodnie z art. 121 § 2 Kkw skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „ wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę … ” ( art. 123 § 2 Kkw ). Ponadto wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Z dniem 1 czerwca 2017r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 30 maja 2017r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w myśl którego z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osadzonych przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom. Istnieje również możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków.


Pracodawca zapewnia:
- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP, - odzież ochronną,
- badania lekarskie medycyny pracy.

 

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:


- Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r.,

- Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r.,

- Kodeks pracy,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Bliższe informacje można uzyskać pisemnie pod adresem:

Zakład Karny w Czerwonym Borze Oddział Zewnetrzny Grądy - Woniecku,

Grądy Woniecko 34

18-312 Rutki Kossaki

fax: 86 306-78-78;

tel. 86 276-33-00;

lub pocztą e-mail: zk_grady_woniecko@sw.gov.pl

 

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądy Woniecku pracuje w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Wzór przelewu i przekazu w zakładce

NBP Oddział Białystok

47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej