1.Widzenia w jednostce  są realizowane w niedzielę i poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 08:00 do 15.00. Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia – o ile święta przypadają w dni widzeń.

 

2. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie każdego tygodnia we:

 - wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00

 - środę w godzinach od 9:00 do 12:00

 pod numerem telefonu (56) 64 40 474.

 

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w  dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

 

3. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach:
I tura w godz. 8.00 – 10.00,

II tura w godz. 10.30 – 12.30,
III tura w godz. 13.00 – 15.00 ,
 

4. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

 

5. Czas trwania widzenia i sposób jego  udzielenia zależy od kodeksowych uprawnień oszadzonych.

 

6. W przypadku zachowania osadzonego bądź osób odwiedzających powodujacego zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa zakładu karnego w trakcie widzenia może zostać ono przerwane przed czasem.

 

Osoby poruszające się na wózkach proszone są o zgłaszanie na widzenia od strony ul. Wybickiego 10/22.

ZASADY SPORZĄDZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH  OD RODZIN DLA OSADZONYCH

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw osoba pozbawiona wolności może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego   tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

Zamówienie składa osoba najbliższa - jeśli jej dane osobowe zostały przez osadzonych przekazane administracji jednostki i odnotowane w stosownej dokumentacji.

Złożony formularz powinien być wypełniony czytelnie, zawierać tylko te artykuły, które posiada kantyna w sprzedaży wraz z podliczoną sumą zamówienia.

Formularz zamówienie oraz lista produktów dostępne są w punkcie sprzedaży podczas udzielania widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Osoby uprawnione wypełniają formularz i wraz z dowodem wpłaty przesyłają:

-drogą pocztową na adres jednostki,

-pocztą elektroniczną na adres podany na druku zamówienia

 (odpowiednio - kobiety kantyna A / mężczyźni kantyna H)

 lub bezpośrednio w punkcie sprzedaży w dniu udzielania widzeń.

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży podczas udzielania widzeń lub wpłacone na konto punktu sprzedaży.

Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych nie może przekraczać- 6 kg żywność / 9l napoje.

Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej, higienicznej oraz odzieżowej mogą znajdować się karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.

Druki zamówień na paczkę żywnościową podlegają weryfikacji czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej. Od dnia przyznania zgody na paczkę przez administrację jednostki druk paczki żywnościowej jest przekazywany do kantyny w celu realizacji zamówienia dla osadzonego-kantyna realizuje druki zamówienia w terminie do 5 dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach paczka może zostać dostarczona w późniejszym terminie.

W przypadku błędnych danych zawartych we wpłatach oraz ich niezgodności danych osób ze złożonym formularzem jak i braku wpłaty -zamówienia nie podlegają realizacji. 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży

Zwrot środków pieniężnych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu się do kantyny przez osobę, która tą paczkę opłaciła.

Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higienicznych oraz odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista ) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wpłaty należy dokonać na adres:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Osadzone kobiety: BGK 68 1130 1017 0020 1458 9320 0108

Osadzeni mężczyźni: BGK 30 1130 1017 0020 1458 9320 0113

Zamówienia składane drogą elektroniczną proszę przesyłać na adres:

Osadzone kobiety   kantyna.zk1.grudziadz@pgsw.pl

Osadzeni mężczyźni  kantynah.zk1.grudziadz@pgsw.pl

Informacje dodatkowe

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że GP SW pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

BGK O/Toruń

kod swift:

goskplpw

56113010750002613345200004

(w tytule przelewu należy wpisać odbiorcę tj. imię i nazwisko osadzonego +imię ojca)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej