1.Widzenia w jednostce  są realizowane w niedzielę i poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 08:00 do 15.00. Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia – o ile święta przypadają w dni widzeń.

 

2. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie każdego tygodnia we:

 - wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00

 - środę w godzinach od 9:00 do 12:00

 pod numerem telefonu (56) 64 40 474.

 

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w  dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

 

3. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach:
I tura w godz. 8.00 – 10.00,

II tura w godz. 10.30 – 12.30,
III tura w godz. 13.00 – 15.00 ,
 

4. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

 

5. Czas trwania widzenia i sposób jego  udzielenia zależy od kodeksowych uprawnień oszadzonych.

 

6. W przypadku zachowania osadzonego bądź osób odwiedzających powodujacego zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa zakładu karnego w trakcie widzenia może zostać ono przerwane przed czasem.

 

ZASADY SPORZĄDZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw osoba pozbawiona wolności może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

Paczkę osadzony może otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa - jeśli jej dane osobowe zostały przez osadzonych przekazane administracji jednostki i odnotowane w stosownej dokumentacji.

Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

- Zamówienie na paczkę dla kobiet budynek A można dostarczyć drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres kantyna-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

- Zamówienie na paczkę dla mężczyzn budynek H można dostarczyć drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres kantynah-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

- Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.

- Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w: punkcie sprzedaży, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

- Osoba zamawiająca paczkę żywnościową winna uwzględnić zapis art. 110 a §3 kkw, zgodnie z którym, osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

- Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

INFORMACJA

dotycząca sposobu realizacji paczek z żywnością, higienicznych oraz odzieżowych za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny oraz zasad ich przyjmowania i wydawania. W celu realizacji tzw. „e - paczek” z żywnością higienicznych oraz odzieżowych należy przestrzegać niżej wymienionych, zasad a w szczególności:

1. Złożyć wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty.

2. Zamówienie należy sporządzać na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.

3. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży – w dni udzielania widzeń lub drogą pocztową.

4. Numer konta i adres punktu sprzedaży umiejscowione są na formularzu na paczkę.

5. Formularz zamówienia i dostępna lista artykułów dostępne są: - w punkcie sprzedaży, - w biurze przepustek (przy wejściu do jednostki), - w sali widzeń, - na stronie internetowej jednostki;

6. Paczki realizowane w drodze zamówienia przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

UWAGA:

1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek z żywnością poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia, po uprzednim potwierdzeniu tego uprawnienia u osoby sprzedającej w kantynie.

2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higienicznych oraz odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista ) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Paczki, o których mowa powyżej wydawane są w terminie do 5 dni.

W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek wynoszącym 6 kg..

Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej, higienicznej oraz odzieżowej mogą znajdować się karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

Wpłaty należy dokonywać:

UWAGA!!! NOWE NUMERY KONT OD 1 STYCZNIA 2019 R. dla wpłat za zakupy realizowane przez osadzonych

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Osadzone kobiety: BGK 68 1130 1017 0020 1458 9320 0108

Osadzeni mężczyźni: BGK 30 1130 1017 0020 1458 9320 0113

 

Informacje dodatkowe

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

 

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

BGK O/Toruń

kod swift:

goskplpw

56113010750002613345200004

(w tytule przelewu należy wpisać odbiorcę tj. imię i nazwisko osadzonego +imię ojca)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej