W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 713272634 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk1wroclaw@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela w godzinach od 8:30 do 15:00.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 713980700 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

WYCIĄG Z PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU (DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ)

§ 14. 1. Widzenia odbywają się od środy do niedzieli w godzinach 830 do 1500 niezależnie od przypadających w tym czasie dni wolnych od pracy, w czterech turach:

 1. pierwsza tura w godz. 830 – 930,
 2. druga tura w godz. 1015 – 1115,
 3. trzecia tura w godz. 1200 – 1300,
 4. czwarta tura w godz. 1340 – 1440.

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 800 do 1500. Ostatnie wejścia na teren zakładu osób o których mowa w zdaniu pierwszym, realizowane są o godzinie 1400. W trakcie trwania widzenia z pełnomocnikiem osadzony może korzystać z dokumentów i notatek dotyczących omawianych spraw. Widzenie, o którym mowa powyżej, nie podlega kontroli administracji zakładu.

4. Zapisy na wszystkie tury widzeń będą przyjmowane pocztą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: widzenia_zk1wroclaw@sw.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 713272634 w dni robocze w godzinach 715 – 1215, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości wybierania tury i dnia widzenia.

5. Zapis osób na tury od drugiej do czwartej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze. W czwartej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

6. Osoba odwiedzająca w trakcie zapisu na widzenie zobligowana jest do podania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających w postaci imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa z osadzonym oraz imienia, nazwiska i imienia ojca osadzonego oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w zakładce „Ochrona danych osobowych” na stronie https://bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=167.

7. W trakcie zapisu na widzenie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po zakończonych godzinach zapisu na widzenia, osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma informację zwrotną na swój adres e‑mail lub telefonicznie o turze, na którą została zapisana, jeżeli nie wykroczyła poza limit osób uczestniczących w widzeniu, przypadającym w danym dniu. Pozostałe osoby otrzymają negatywną odpowiedź i będą mogły ponowić zgłoszenie w kolejnym dniu, w którym odbywają się zapisy.

8. W jednej turze widzenia udziela się nie więcej niż 16 widzeń.

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie zakładu.

10. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu 10 minut przed rozpoczęciem widzenia.

11. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, nie zostanie ona wpuszczona na teren zakładu. W takiej sytuacji należy ponownie zarejestrować się na widzenie w kolejnym terminie.

12. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych przeprowadza się w czwartki w pierwszej turze.

13. Widzenia dla osadzonych niezatrudnionych udzielane są w środy w czterech turach, w czwartki w turach od drugiej do czwartej, w piątki w czterech turach, w sobotę w turach od pierwszej do drugiej, w niedzielę w turach od pierwszej do drugiej.

14. Widzenia dla osadzonych zatrudnionych udziela się:

1) w soboty i niedziele we wszystkich turach,

2) w dni powszednie, gdy nie wykonują obowiązków pracowniczych – razem z osadzonymi niezatrudnionymi.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

16. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje oddzielny stolik i miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca lub osadzony.

17. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz używania wyrażeń i zwrotów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obelżywe, a także gwary przestępców. Zakazuje się zachowania naruszającego dobre obyczaje.

18. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.

19. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających lub innych osadzonych lub osób ich odwiedzających,

4) korzystać z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby osadzeni będą doprowadzani do innych toalet.

20. W trakcie trwania widzenia zezwala się na realizację zakupów towarów dostępnych w kiosku znajdującym się na sali widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

21. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

22. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

23. Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska, toaleta oraz ciąg komunikacyjny, po którym poruszać się będą osoby odwiedzające będą odkażane.

24. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

25. Na podstawie art. 247 § 1 i 2 Kkw, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dyrektor Zakładu może na czas określony do 7 dni wstrzymać lub ograniczyć udzielanie widzeń z możliwością przedłużenia okresu trwania tych ograniczeń lub zakazów za zgodą sędziego penitencjarnego.”

 

WYCIĄG Z PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W OLEŚNICY ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU (DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ)

§ 25. 1. Widzenia odbywają się w czwartki i niedziele w godzinach 8:00 do 15:00 w czterech turach:

 1. pierwsza tura w godz. 8:00 – 9:00,
 2. druga tura w godz. 10:00 – 11:00,
 3. trzecia tura w godz. 12:00 – 13:00,
 4. czwarta tura w godz. 14:00 – 15:00.

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi lub pełnomocnikami będącymi adwokatami albo radcami prawnymi, notariuszami oraz kuratorami sądowymi odbywają się w godzinach urzędowania administracji w pomieszczeniu przeznaczonym do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą kierującego oddziałem widzenie takie może być realizowane w innym czasie i miejscu.

4. Zapisy na wszystkie tury widzeń będą przyjmowane pocztą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 713980700, w dni robocze w godzinach 7:15 – 12:15, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości wybierania tury i dnia widzenia.

5. Zapis osób na tury od drugiej do czwartej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze. W czwartej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

6. Osoba odwiedzająca w trakcie zapisu na widzenie zobligowana jest do podania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających w postaci imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa z osadzonym oraz imienia, nazwiska i imienia ojca osadzonego, oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w zakładce „Ochrona danych osobowych” na stronie https://bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=167.

7. W trakcie zapisu na widzenie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po zakończonych godzinach zapisu na widzenia, osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma informację zwrotną na swój adres e‑mail o turze, na którą została zapisana, jeżeli nie wykroczyła poza limit osób uczestniczących w widzeniu, przypadającym w danym dniu. Pozostałe osoby otrzymają negatywną odpowiedź i będą mogły ponowić zgłoszenie w kolejnym dniu, w którym odbywają się zapisy.

8. W jednej turze widzenia udziela się nie więcej niż 6 widzeń.

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie zakładu.

10. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu 10 minut przed rozpoczęciem widzenia.

11. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, nie zostanie ona wpuszczona na teren zakładu. W takiej sytuacji należy ponownie zarejestrować się na widzenie w kolejnym terminie.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

13. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje oddzielny stolik i miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca lub osadzony.

14 W trakcie widzenia obowiązuje zakaz używania wyrażeń i zwrotów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obelżywe, a także gwary przestępców. Zakazuje się zachowania naruszającego dobre obyczaje.

15. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających lub innych osadzonych lub osób ich odwiedzających.

16. W trakcie trwania widzenia zezwala się na realizację zakupów towarów dostępnych w kiosku znajdującym się na sali widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

17. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

18. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

19. Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska, toaleta oraz ciąg komunikacyjny, po którym poruszać się będą osoby odwiedzające będą odkażane.

20. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

21. Na podstawie art. 247 § 1 i 2 Kkw, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dyrektor Zakładu może na czas określony do 7 dni wstrzymać lub ograniczyć udzielanie widzeń z możliwością przedłużenia okresu trwania tych ograniczeń lub zakazów za zgodą sędziego penitencjarnego.

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyr​oby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może też być złożone przez osobę najbliższą.

Jak zamawiać paczki:

Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego.

 • Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów.
 • Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży listownie lub na adres mailowy (adres do wysyłki znajduje się na pierwszej stronie zamówienia)
 • Warunkiem otrzymania paczki jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w którym wpisujemy osoby mające uprawnienia do zrealizowania paczki (jest to osoba najbliższa, wpisana do systemu CBDOPW).
 • Wpłaty na paczki ( żywnościowe, chemiczne, nagrodowe) należy dokonywać osobno. Zamówienia na paczki realizowane łącznym przelewem nie będą realizowane, a przelewy będą zwrócone na konto nadawcy.

 

Adres strony MIGB Mazovia - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/63-zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu

 

Informacje dotyczące realizacji paczek mozna uzyskać we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1500 pod numerem telefonu 71 389 32 80 wew. 25. 

Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez Dyrektora zakładu lub osobę przez niego upoważnioną odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400. Po uprzednim ustaleniu, przyjęcie może odbyć się w innym czasie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wejście na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, e‑mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71 32 72 600.
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl.
 • w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm) oraz art. 73a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki oraz zakazem wstępu na teren jednostki osobom nieuprawnionym i będzie realizowane poprzez: legitymowanie osoby ubiegającej się o wstęp oraz opuszczającej teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ewidencjonowanie imienia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości tej osoby, deponowanie dokumentu tożsamości osoby przebywającej na terenie jednostki, rejestrowanie i utrwalanie zapisu z monitoringu.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO Nr 1

we WROCŁAWIU

Konto depozytowe


Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej