Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.00

Wtorek: 7.30 - 15.30

Środa: 7.30 - 15.30

Czwartek: 7.30 - 15.30

Piątek: 7.30 - 15.30

Od dnia 03 kwietnia 2023 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Łodzi widzenia udzielane będą na zasadach:


 

Dniami udzielania widzeń są:

1) pierwsza i trzecia sobota każdego miesiąca (kantyna będzie nieczynna),

2) niedziele z wyłączeniem Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego (Zielone Światki),

3) dni niżej wymienione:

      a) 08 maja 2023 roku,

     b) 13 listopada 2023 roku,

     c) 18 grudnia 2023 roku,

     d) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

2. Niezależnie od dni udzielania widzeń wymienionych w ust. 1, za zgodą Dyrektora, widzenia mogą odbywać się także w inne, ważne ze względu na określone przekonania religijne, dni świąteczne.

3. Widzenia odbywają się od godziny 9.00 do 16.00:

1) w sali widzeń lub świetlicy oddziału B-4 lub B-5, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w innych wyznaczonych pomieszczeniach pawilonu A i B;

2) w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi osadzeni przebywający w pawilonie B mogą mieć udzielone widzenie w korytarzu oddziału lub świetlicy oddziału.

4. Zgłoszenia w sprawie uzyskania widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w biurze przepustek, w dniu widzenia w godz. 8.30 – 13.00.

5. Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń. Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia, na wniosek osoby zainteresowanej.

Podczas widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie jednostki. Zabrania się zabierania jakichkolwiek przedmiotów po zakończonym widzeniu do miejsca osadzenia.

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres: Oddział Zewnętrzny w Łodzi
ul. J. I. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź

Zasady przyjmowania paczek:

Paczki odzieżowe, higieniczne, z lekami

Osadzeni mogą otrzymywać za zgodą Dyrektora Zakładu paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami, (w przypadku osób tymczasowo aresztowanych dodatkowo niezbędna jest zgoda organu dysponującego).

Paczki takie mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawców albo za pośrednictwem uprawnionych instytucji lub osób, w szczególności poprzez pocztę, firmy kurierskie lub gońców. Paczki przyjmowane są do zakładu od poniedziałku do piątku, a także w dni udzielania widzeń w godzinach od 9:00-14:00.


Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości,

 • higienicznych, odzieżowych, a zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub opakowania oraz te, które zawierają artykuły zagrażające zdrowiu.

Paczki przed przyjęciem do zakładu podlegają kontroli przez funkcjonariusza przyjmującego paczkę. Kontrola ta w przypadku paczek dostarczanych bezpośrednio dokonywana jest w obecności osoby dostarczającej, a przed wydaniem w obecności osadzonego.


Paczki RTV (sprzęt audiowizualny)

Sprzęt audiowizualny może zostać dostarczony osadzonemu po uzyskaniu zgody Dyrektora Zakładu Karnego. Sprzęt ten powinien być pozbawiony niżej wymienionych cech:

 • portów USB i FIREWIRE,

 • złącza rj45,

 • czytników kart pamięci,

 • modułu WiFi,

 • zewnętrznego zasilacza,

 • wbudowanej pamięci do przechowywania danych (np. twarde dyski).

Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyty cd na karty pamięci ani też do portów USB.

Dostarczony sprzęt winien mieć możliwość sterowania ręcznego. Radia i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz powinny mieć głośniki wbudowane na stałe.

Przyjmowanie sprzętu do zakładu karnego, odbywa się od środy do piątku – tylko w dni robocze – w godzinach 9.00 – 14.00. Dostarczenie sprzętu dokonuje osoba upoważniona w prośbie osobiście.


 

Paczki żywnościowe

Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży przekazywane są osadzonym niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. ulega zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać kwoty pieniężne przeznaczone na zakup paczek żywnościowych realizowanych za pośrednictwem kantyny Oddziału Zewnętrznego w Łodzi. Poniżej podajemy nazwę  banku oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać pieniądze na realizację paczek żywnościowych.

Bank:

 

BNP PARIBAS

nr rachunku: 06 1600 1462 1079 5233 0000 0002

 

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego/ej.

W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji, wpłacone środki pieniężne zwracane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

 

Paczki żywnościowe można zamówić jedynie za pośrednictwem punktu sprzedaży funkcjonującego na terenie Oddziału Zewnętrznego w Łodzi. Jest to konsekwencją zmiany art. 113a kodeksu karnego wykonawczego. „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą”

Składając zamówienie na paczkę należy uwzględnić dopuszczalne limity przechowywania produktów w celach mieszkalnych – osadzony może posiadać w celi nie więcej niż 6 kg żywności oraz 9 litrów napojów, a wymiary i ilość tych rzeczy nie mogą przekroczyć kubatury szafki więziennej. Paczka żywnościowa może zawierać wyroby tytoniowe.

 

Zamówienie na paczkę może złożyć osadzony lub osoba najbliższa raz w miesiącu. Podstawą jej realizacji jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową (załącznik nr 1 - na dole strony), oparty na aktualnej liście produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, (załącznik nr 2 - na dole strony), wraz z dowodem wpłaty. Dokumenty te (formularz zamówienia i dowód wpłaty) należy dostarczyć w dowolny sposób:

 • do punktu sprzedaży – osobiście (np. w trakcie widzenia),

 • elektronicznie na adres: k24-lodz@rakon.com.pl,

 • pocztą na adres:

Oddział Zewnętrzny w Łodzi ul. J. I. Kraszewskiego 1/5; 93-161 Łódź - PUNKT SPRZEDAŻY.

Formularz zamówienia oraz listy produktów będących w sprzedaży na terenie Oddziału Zewnętrznego w Łodzi dostępne są:

 • w punkcie sprzedaży,

 • w biurze przepustek,

 • w sali widzeń,

 • na stronie internetowej zakładu w formie pdf.

  

 

 

  Korzystanie z komunikatora SKYPE jest dodatkową formą kontaktu osób skazanych, służącą utrzymywaniu więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi. Forma ta skierowana jest przede wszystkim do skazanych, sprawujących stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 oraz posiadających rodzinę lub inne osoby bliskie, które z racji stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, (mieszkają poza granicami kraju lub w miejscowości położonej w znacznej odległości od Oddziału Zewnętrznego w Łodzi), nie mogą regularnie uczestniczyć w widzeniach na terenie Zakładu Karnego.

Rozmowy za pośrednictwem komunikatora SKYPE odbywają się po uzyskaniu przez skazanego zgody Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

 

Dniami wyznaczonymi do korzystania, przez skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Łodzi, z komunikatora SKYPE są soboty.

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi OZ w Łodzi NBP O/O Łódź

59 1010 1371 0008 7913 9120 1000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy - "wypiska"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej