Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30 ÷16.30

Wtorek: 7.30 ÷15.30

Środa: 7.30÷15.30

Czwartek: 7.30÷15.30

Piątek: 7.30÷15.30

                

                                                                                                                               

KOMUNIKAT

1. Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w Sieradzu w godzinach: 8.00 - 9.00, 10.00 - 11.00, 12.00 - 13.00 oraz 14.00 - 15.00 w następujących dniach:

 

skazani – wtorki, piątki oraz niedziele ( z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca ).

 

tymczasowo aresztowani – w czwartki i w pierwszą niedzielę miesiąca.


2. Widzenie odbywa się po telefonicznym ustaleniu jego terminu – najpóźniej 1 dzień przed terminem widzenia :

pod nr tel. 43 – 829 63 85 ( od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 13.00 ) oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zk_sieradz@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

3. Osoba mająca wyznaczony termin widzenia zobligowana jest do stawienia się do jednostki penitencjarnej na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia widzenia.             W przypadku spóźnienia się, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

4. W przypadku osób tymczasowo aresztowanych osoby odwiedzające winny posiadać zarządzenie o zgodzie na widzenie właściwego organu dysponującego.

5. Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca lub osadzony nie spełnią wymogów formalnych określonych w tutejszej jednostce penitencjarnej.

 Jeżeli w dni realizacji widzeń przypada święto państwowe lub kościelne określone w art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, widzeń nie udziela się chyba, że jest to pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują w sali widzeń miejsce wskazane przez funkcjonariusza.

Zezwala się, za uprzednią zgodą Dyrektora Zakładu na przekazanie w czasie widzenia odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku. Odzież podlega ewidencji w depozycie działu kwatermistrzowskiego.

Podawanie osobom odwiedzającym lub przyjmowanie od nich jakichkolwiek innych przedmiotów niż dopuszczają to przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, regulaminów organizacyjno-porządkowych i niniejszego porządku wewnętrznego - jest zabronione pod rygorem ich zatrzymania oraz poniesienia konsekwencji karnych i dyscyplinarnych.

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO BRONI, SRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, PSYCHOTROPOWYCH ORAZ ALKOHOLU

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

 

Zgodnie z art. 110a § 1 ustawy Kkw „Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej …”.

 

Zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”


 

Zezwala się skazanym na otrzymanie jeden raz w miesiącu paczki ze środkami higieny, zwanej dalej '' paczką higieniczną '', o ciężarze nie przekraczającym 3 kilogramów. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie paczki higienicznej następuje po uzyskaniu indywidualnej zgody organu dysponującego i Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu. W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej znajdujące się w liście produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Sieradzu.


 

Paczkę z żywnością i środkami higieny przed wydaniem osadzonemu poddaje się kontroli zawartości w jego obecności.


 

Przyjęcie paczki medycznej odbywa się pod nadzorem pracownika ZOZ-u. W przypadku niezgodności zawartości ze spisem umieszczonym wewnątrz paczki - zostaje ona odesłana na adres wskazany przez osadzonego i na jego koszt lub przekazana do utylizacji.


Przyjęte produkty medyczne są zdeponowane w ambulatorium pawilonu mieszkalnego, podlegają ewidencji w książce produktów leczniczych depozytowych i są wydawane osadzonemu zgodnie z zaleceniem lekarza i procedurą rozdawnictwa leków.


 

Paczki z żywnością i środkami higieny dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu realizowane są przez osoby najbliższe na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę przekazanego do punktu sprzedaży oraz wpłaceniu środków pieniężnych na konto Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, przelewem lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.


 

Zamówienie na paczkę jest sporządzane wyłącznie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Sieradzu.


 

Za przygotowanie paczki będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.


 

Zamawiający składający zamówienie na paczkę ma obowiązek uwzględnić maksymalną ilość artykułów żywnościowych jaką może posiadać osadzony w celi mieszkalnej tj. 6 kg.


 

Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu.

 • drogą pocztową do punktu sprzedaży na jego adres:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Sieradzu

ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

 • drogą e-mailową w formie zeskanowanej:

kantyna.sieradz@igbmazovia.pl


 

Zamówienie na paczkę żywnościową lub higieniczną winno być wypełnione w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości formalnych i interpretacyjnych. Zamówienia przesyłane drogą pocztową mają być kierowane na adres punktu sprzedaży podany w druku zamówienia. W zamówieniu osoba zainteresowana, podlicza sumę wartości i wagi zamawianych produktów. Waga zamawianych produktów winna stanowić ciężar nie przekraczający w chwili dostarczenia paczki do celi mieszkalnej 6 kg ogółu żywności posiadanych przez osadzonego w celi oraz 3 kilogramów środków higieny a ich objętość nie może przekroczyć kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury szuflady wysuwanej, pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości torby (Art.113a §3 Kkw.) oraz 9 litrów napojów. Paczki są opakowane hermetycznie, w sposób gwarantujący ich właściwe dostarczenie.


 

Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza zamówienia i wpływu środków finansowych na konto Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Sieradzu, którego numer podany jest na druku zamówienia.

 


 

Zasady przyjmowania, ewidencjonowania oraz wydawania osadzonym paczek

z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku:

 

 1. Przyjmowane będą tylko te paczki odzieżowe, które zostały dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu przez osoby figurujące w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.Net jako osoby najbliższe osadzonego. W przypadku paczek dostarczonych przez pocztę, gońca lub kuriera o przyjęciu paczki decydują dane osobowe nadawcy.

 2. Paczki odzieżowe mogą zawierać odzież i obuwie, o które osadzony zwrócił się do właściwego kwatermistrza oddziałowego w pisemnym wykazie. Wykaz opiniuje kwatermistrz oddziałowy sprawdzając wcześniej ilość posiadanej odzieży i obuwia przez osadzonego w magazynie depozytowym rzeczy własnych osadzonych i w miejscu zakwaterowania, a także wychowawca w przypadku tymczasowo aresztowanych, stosując się do przepisów regulujących ilość odzieży i obuwia, mierzonych w kilogramach, które osadzony może posiadać w Zakładzie Karnym w depozycie rzeczy własnych osadzonych i celi mieszkalnej.

 3. Paczki muszą być dostarczone w kartonowym pudle, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki natomiast na paczce muszą być widoczne dane osobowe osoby przekazującej. Pudło nie może przekraczać wymiarów: 48 cm szerokości, 32 cm wysokości oraz 50 cm długości. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu codziennie w godzinach 8.00 – 12.30, bezpośrednio przez nadawcę paczki za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.

 4. Funkcjonariusze opiniujący wykazy i prośby osadzonych dotyczące paczek odzieżowych winni wziąć pod uwagę, iż łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.

 5. Paczki, które nie spełniają wymogów formalnych zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt. W przypadku dostarczenia paczki osobiście, produkty nieuwzględnione w wykazie zostaną zwrócone osobie podającej paczkę.

 6. Inne przedmioty osobistego użytku osadzony może mieć dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu wyłącznie za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.


 


 

Wykaz artykułów, mogących znajdować się w paczce odzieżowej:


 

 1. Bielizna osobista: slipy, skarpety

 2. Pantofle: 1 para na paczkę

 3. Klapki typu sportowego: 1 para na paczkę

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/O łódź

Łódź

96 1010 1371 0100 8313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej