ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM 
W ŻYTKOWICACH.

 

 

ZASADY OGÓLNE.

Widzenia dla osadzonych odbywają się od wtorku do czwartku oraz w soboty i niedziele, z wyłączeniem pierwszej i trzeciej  soboty miesiąca oraz drugiej i czwartej niedzieli miesiąca, w godzinach 8:00 - 16:00.
Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:
1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja; Dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;  1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych;  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie.
Widzenie trwa 60 minut, udzielane jest zgodnie z limitem określonym w art. 91   pkt 8.
W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ.

Widzenia realizowane są w sali widzeń Zakładu Karnego w godzinach   8:00 – 16:00. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonym powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem widzenia:

pierwsza tura widzeń realizowana w godzinach 8:00 - 9:15;

druga tura widzeń realizowana w godzinach 9:20 - 10:35;

trzecia tura widzeń realizowana w godzinach 10:40 - 11:55;

czwarta tura widzeń realizowana w godzinach 12:00 - 13:15;

piąta tura widzeń realizowana w godzinach 13:20 - 14:35;

szósta tura widzeń realizowana w godzinach 14:40 – 15:55;

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób bliskich w dni robocze pod nr telefonu  (48) 666 10 47 w godzinach 8:00 – 13:00 a drogą elektroniczną na adres
e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl w godzinach 8:00 – 13:00.

Aby dokonać rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach z zakładki „Dla interesantów – Widzenia” pobrać formularz zgłoszenia. Wypełniony, zgodnie ze wzorem formularz, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl, w dni robocze wyłącznie w godzinach 8:00 – 13:00. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 13:00 nie będą rozpatrywane. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia i terminie możliwości odbycia widzenia, osoba ubiegająca się o widzenie, zostanie poinformowana.

Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie ze wzorem lub, w których treści naniesiono zmiany.

Jednorazowo jest przyjmowane jedno zgłoszenie przesłane co najmniej na dzień przed planowanym widzeniem.

O chęci połączenia dwóch widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez skazanego zgody od dyrektora zakładu karnego na połączenie widzeń, należy powiadomić podczas zgłaszania na widzenia.

Przy rozpatrywaniu terminów widzeń decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie dyrektor podejmie decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie widzenia.

Osoba ubiegająca się o prawo wstępu do jednostki celem realizacji widzenie z osadzonym zobowiązana jest do złożenia depozytu, w tym również zegarków oraz zaleca się dokonania dezynfekcji rąk, przed wejściem na salę widzeń, przy biurze przepustek. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie  stosuje się do zasad udzielania widzeń  obowiązujących w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek przedmiotów na widzenie, w tym i zegarków bez zgody dyrektora. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 


 

Formularz zgłoszenia na widzenie

 

 

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”
 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach   W celu utrzymania kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Żytkowicach mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”.
Skazani korzystają z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, co najmniej raz w tygodniu, znajdującego się w wyznaczonych pomieszczeniach w godzinach 08:00 - 13:00, oraz 15:00 - 18:00, w następujące dni tygodnia: 
w poniedziałki:
skazani zakwaterowani w pawilonie A – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
skazani zakwaterowani w pawilonie D IV – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
we wtorki:
skazani zakwaterowani w pawilonie B  – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
skazani zakwaterowani w pawilonie D V – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
w środy:
skazani zakwaterowani w pawilonie A – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
skazani zakwaterowani w pawilonie C – odbywają wideo-rozmowy w paw. 
D IV.
w czwartki:
skazani zakwaterowani w pawilonie B  – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
skazani zakwaterowani w pawilonie DIV  – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
w piątki:
skazani zakwaterowani w pawilonie C – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
skazani zakwaterowani w pawilonie D V – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
Ponadto skazani mogą również korzystać z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE znajdującego się w wyznaczonym pomieszczeniu w godzinach: 08:00 – 13:00 oraz 15:00 - 18:00, w  następujące soboty i niedziele:
w I, III sobotę lub niedzielę miesiąca skazani zakwaterowani w pawilonie A – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
w II, IV sobotę lub niedzielę miesiąca skazani zakwaterowani w pawilonie B  – odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
w I (8:00- 13:00; 15:00- 18:00), IV (w godz. 8:00- 13:00) oraz V (w godz. 15:00- 18:00) sobotę lub niedzielę miesiąca skazani zakwaterowani w pawilonie D IV  – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
w II (8:00- 13:00; 15:00- 18:00), IV (w godz. 15:00- 18:00) oraz V (w godz. 8:00- 13:00) sobotę lub niedzielę miesiąca skazani zakwaterowani w pawilonie D V  – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV.
w III sobotę lub niedzielę miesiąca skazani zakwaterowani w pawilonie C  – odbywają wideo-rozmowy w paw. D IV oraz w V sobotę lub niedziele miesiąca odbywają wideo-rozmowy w paw. B.
Osadzony zgłasza inspektorowi działu ochrony chęć skorzystania z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, od poniedziałku do piątku, w dni robocze co najmniej dzień przed planową rozmową do godz. 9:00. W zgłoszeniu podając dane osobowe osoby bliskiej i stopień pokrewieństwa, datę  i godzinę planowanego połączenia, nazwę konta w systemie SKYPE, z którym planuje się połączyć oraz uzasadnienie zgłoszenia. Ostateczny termin realizacji połączenia osadzony ustala z inspektorem.
Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem ustalonego wzoru (Zał. do regulaminu część 1). 
Wzór zgłoszenia dostępny jest u wychowawców, oddziałowych, na sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach.
W przypadku braku możliwości realizacji rozmowy za pomocą wideo komunikatora Skype, w miarę możliwości umożliwia się wideo-rozmowę w innym terminie.
Osoba wskazana do kontaktu przez komunikator SKYPE jest zobligowana do dostarczenia uzupełnionego oświadczenia – wzór stanowi część druga załącznika do regulaminu.
W pierwszej kolejności możliwość skorzystania z połączenia za pośrednictwem komunikatora SKYPE z rodziną lub innymi osobami bliskimi zapewnia się: 
osadzonym nie korzystającym z widzeń, 
osadzonym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, 
cudzoziemcom oraz skazanym, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują 
w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub materialna uniemożliwia przyjazd na widzenie. 
Osadzony, składający zgłoszenie o umożliwienie kontaktu, jest zobligowany do wskazania nazwy konta z którego będzie nawiązywał połączenie i wykonuje połączenia tylko z kontem podanym w zgłoszeniu.
Podczas korzystanie z komunikatora zabrania się wysyłania, odbierania i zapisywania  wszelkich plików elektronicznych.  Komunikator wykorzystywany jest tylko do rozmów głosowych, wideo rozmów oraz czatów.
Rozmowa trwa do 30 minut. Czas liczony jest od chwili uruchomienia programu SKYPE.
Wideo rozmowy za pośrednictwem komunikatora  mogą podlegać kontroli administracji.

W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny, zagrażających bezpieczeństwu jednostki lub erotycznych, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.

 

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem ustalonego wzoru

(Załącznik do regulaminu część 1). 

Formularz zgłoszenia SKYPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszenia na widzenie Rozmiar: 85.5 kB

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

 

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny.

 

Poniżej link strony Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe na której osoby zainteresowane znajdą informację niezbędne do realizacji paczki żywnościowej:

 

https://e-paczka.org/formularz

 

Nowy formularz obowiązujący od dnia 17.02.2023r:

 

1. Formularz zamówienia

 

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

 

Nowy cennik

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Ważne informacje:

1. Wszelkie informacje w spawie realizacji paczek, wpłat na paczki dla osadzonych :

Nowy nr telefonu 22 328 61 41   ( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

 

2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:
 

Nr konta: 22 1130 1017 0020 1458 9320 0063
Odbiorca:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonegoMail kantyny: kantyna-zk.zytkowice@igbmazovia.pl – istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularza na paczkę.

Realizacja paczek, wpłaty na paczki dla osadzonych nr. tel:

Nowy nr telefonu 22 328 61 41

( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach lub jego Zastępca przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
w poniedziałek - w godzinach 07:30 - 16:30
od wtorku do piątku - w godzinach 07:30 - 15:30.

Kontakt do sekretariatu : 48 621 12 50 .

INFORMACJA O ZUŻYTYM SKŁADNIKU RZECZOWYM MAJĄTKU RUCHOMEGO

Narodowy Bank Polski o. Warszawa

70101010100023361391200000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego: 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej