ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM 
W ŻYTKOWICACH.

 

 

ZASADY OGÓLNE.

Widzenia dla osadzonych odbywają się od wtorku do czwartku oraz w soboty i niedziele, z wyłączeniem pierwszej i trzeciej  soboty miesiąca oraz drugiej i czwartej niedzieli miesiąca, w godzinach 8:00 - 16:00.
Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:
1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja; Dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;  1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych;  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie.
Widzenie trwa 60 minut, udzielane jest zgodnie z limitem określonym w art. 91   pkt 8.
W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ.

Widzenia realizowane są w sali widzeń Zakładu Karnego w godzinach   8:00 – 16:00. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonym powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem widzenia:

pierwsza tura widzeń realizowana w godzinach 8:00 - 9:15;

druga tura widzeń realizowana w godzinach 9:20 - 10:35;

trzecia tura widzeń realizowana w godzinach 10:40 - 11:55;

czwarta tura widzeń realizowana w godzinach 12:00 - 13:15;

piąta tura widzeń realizowana w godzinach 13:20 - 14:35;

szósta tura widzeń realizowana w godzinach 14:40 – 15:55;

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób bliskich w dni robocze pod nr telefonu  (48) 666 10 47 w godzinach 8:00 – 13:00 a drogą elektroniczną na adres
e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl w godzinach 8:00 – 13:00.

Aby dokonać rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach z zakładki „Dla interesantów – Widzenia” pobrać formularz zgłoszenia. Wypełniony, zgodnie ze wzorem formularz, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl, w dni robocze wyłącznie w godzinach 8:00 – 13:00. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 13:00 nie będą rozpatrywane. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia i terminie możliwości odbycia widzenia, osoba ubiegająca się o widzenie, zostanie poinformowana.

Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie ze wzorem lub, w których treści naniesiono zmiany.

Jednorazowo jest przyjmowane jedno zgłoszenie przesłane co najmniej na dzień przed planowanym widzeniem.

O chęci połączenia dwóch widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez skazanego zgody od dyrektora zakładu karnego na połączenie widzeń, należy powiadomić podczas zgłaszania na widzenia.

Przy rozpatrywaniu terminów widzeń decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie dyrektor podejmie decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie widzenia.

Osoba ubiegająca się o prawo wstępu do jednostki celem realizacji widzenie z osadzonym zobowiązana jest do złożenia depozytu, w tym również zegarków oraz zaleca się dokonania dezynfekcji rąk, przed wejściem na salę widzeń, przy biurze przepustek. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie  stosuje się do zasad udzielania widzeń  obowiązujących w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek przedmiotów na widzenie, w tym i zegarków bez zgody dyrektora. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 

 

Formularz zgłoszenia na widzenie

 

 

 

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”
 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

 


      W celu utrzymania kontaktu ze wskazanymi osobami (widniejącymi w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności jako osoby bliskie) skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Żytkowicach mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”.
      Skazani uprawnieni korzystają z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, znajdującego się w wyznaczonych pomieszczeniach. Skazany korzysta z komunikatora SKYPE raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz dodatkowo raz w miesiącu w wyznaczonym dniu weekendowym w godzinach 08:00 - 13:00, oraz 15:00 - 18:00, zgodnie z załączonym harmonogramem korzystania z komunikatora Skype. 

TABELA SKYPE.jpg

Miejsca odbywania rozmów SKYPE:
- skazani z pawilonu A odbywają rozmowy w pomieszczeniu SKYPE w pawilonie A,
- skazani z pawilonu B odbywają rozmowy w pomieszczeniu SKYPE w pawilonie B,
- skazani z pawilonu C odbywają rozmowy w pomieszczeniu SKYPE w pawilonie B,
- skazani z pawilonu D-IV odbywają rozmowy w pomieszczeniu SKYPE w pawilonie D-IV,
- skazani z pawilonu D-V odbywają rozmowy w pomieszczeniu SKYPE w pawilonie D-IV.
    Skazany zgłasza inspektorowi działu ochrony chęć skorzystania z rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE w formie pisemnego zgłoszenia, od poniedziałku do piątku, w dni robocze co najmniej dzień przed planową rozmową do godz. 9:00. W zgłoszeniu podając dane osobowe osoby bliskiej i stopień pokrewieństwa, datę  i godzinę planowanego połączenia, nazwę konta w systemie SKYPE, z którym planuje się połączyć oraz uzasadnienie zgłoszenia. 
Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem ustalonego wzoru (Zał. do regulaminu część 1). 
Wzór zgłoszenia dostępny jest u wychowawców, oddziałowych, na sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach.
Osoba wskazana do kontaktu przez komunikator SKYPE jest zobligowana do dostarczenia uzupełnionego, własnoręcznie podpisanego oświadczenia – wzór stanowi część druga załącznika do regulaminu.

Osadzony, składający zgłoszenie o umożliwienie kontaktu, jest zobligowany do wskazania nazwy konta z którego będzie nawiązywał połączenie i wykonuje połączenia tylko z kontem podanym w zgłoszeniu. Powyższe będzie weryfikowane przez funkcjonariusza dozorującego przed rozpoczęciem komunikowania się przez SKYPE przez skazanego. 
W przypadku błędnego lub niekompletnego wypełnienia danych o których mowa w pkt. 4, 5, 6 oraz 7, niniejszego regulaminu, nie zostanie udzielona zgoda na realizacji rozmowy
za pośrednictwem komunikatora SKYPE. 
W pierwszej kolejności możliwość skorzystania z połączenia za pośrednictwem komunikatora SKYPE z rodziną lub innymi osobami bliskimi zapewnia się: 
- osadzonym nie korzystającym z widzeń, 
- osadzonym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, 
- cudzoziemcom oraz skazanym, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub materialna uniemożliwia przyjazd na widzenie. 
   Podczas korzystanie z komunikatora zabrania się wysyłania, odbierania i zapisywania  wszelkich plików elektronicznych.  Komunikator wykorzystywany jest tylko do rozmów głosowych, wideo rozmów oraz czatów.
Łączny czas przeznaczony na uruchomienia programu SKYPE wraz z realizacją rozmowy dla jednego osadzonego trwa do 30 minut.
Wideo rozmowy za pośrednictwem komunikatora  mogą podlegać kontroli administracji.
W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny, zagrażających bezpieczeństwu jednostki lub erotycznych, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą) oraz w  przypadku stwierdzenia usiłowania zmian w konfiguracji komputera oraz ingerencji w sprzęt w trakcie realizacji uprawnienia do korzystania z komunikatora SKYPE kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.

 

Zgłoszenie SKYPE

 

Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2023r.

W związku ze zbliżającymi się „Świętami Bożego Narodzenia” Dyrektor jednostki podjął decyzję o zmianie harmonogramu dostępu do komunikatora SKYPE w okresie od 24.12.2023r. do 26.12.2023r. w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.

Ponadto w okresie od 24.12.2023r. do 26.12.2023r. rozmowy za pomocą komunikatora SKYPE będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym na ten okres harmonogramem. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania rozmów będą udzielane przez inspektorów działu ochrony oraz wychowawców. Harmonogramy udzielania rozmów będzie wywieszony w oddziałach mieszkalnych na tablicach informacyjnych. Skazani mogą zapisywać się na listę osób uprawnionych na rozmowę za pomocą komunikatora SKYPe do dnia 22.12.2023r. Zgłoszenia przyjmowane do godziny 9:00 zgodnie z regulaminem SKYPe. Skazany może skorzystać z dostępu do komunikatora SKYPe w dniach 24 - 26.12.2023r. wyłącznie jeden raz.

DSC_2019.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram skype Rozmiar: 212.9 kB
Formularz zgłoszenia na widzenie Rozmiar: 85.5 kB

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

 

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny.

 

Poniżej link strony Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe na której osoby zainteresowane znajdą informację niezbędne do realizacji paczki żywnościowej:

 

https://e-paczka.org/formularz

 

Nowy formularz obowiązujący od dnia 17.02.2023r:

 

1. Formularz zamówienia

 

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

 

Nowy cennik od 12.01.2024 roku.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Ważne informacje:

1. Wszelkie informacje w spawie realizacji paczek, wpłat na paczki dla osadzonych :

Nowy nr telefonu 22 328 61 41   ( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

 

2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:
 

Nr konta: 22 1130 1017 0020 1458 9320 0063
Odbiorca:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonegoMail kantyny: kantyna-zk.zytkowice@igbmazovia.pl – istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularza na paczkę.

Realizacja paczek, wpłaty na paczki dla osadzonych nr. tel:

Nowy nr telefonu 22 328 61 41

( tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach lub jego Zastępca przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
w poniedziałek - w godzinach 07:30 - 16:30
od wtorku do piątku - w godzinach 07:30 - 15:30.

Kontakt do sekretariatu : 48 621 12 50 .

INFORMACJA O ZUŻYTYM SKŁADNIKU RZECZOWYM MAJĄTKU RUCHOMEGO

Narodowy Bank Polski o. Warszawa

70101010100023361391200000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego: 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej