KOMUNIKAT - WIDZENIA

 

 

Od dnia 01.06.2022r. ustalenie dnia i godziny widzenia dla tymczasowo aresztowanychskazanych możliwe jest tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem  

89 532 87 06, w dni robocze w godzinach od 9:00 – 13:00. Możliwa jest rejestracja widzeń maksymalnie
z 7- dniowym wyprzedzeniem, najpóźniej w przeddzień widzenia.

 

  1. Od dnia 06.06.2022r. widzenia realizowane są według następującego podziału literowego:

 

       Środy:  800 – 1500  

                    a/ dla tymczasowo aresztowanych (bez podziału literowego)

                    b/ dla skazanych z podziałem:

I i III środa miesiąca - nazwiska skazanych zaczynające od litery L do Ż;

II i IV środa miesiąca - nazwiska skazanych zaczynające od litery A do K;

V środa miesiąca - dla osadzonych bez podziału literowego.

 

        Niedziele:  800 – 1500      

                   a/ dla tymczasowo aresztowanych (bez podziału literowego)

                      b/ dla skazanych z podziałem:

I i III niedziela miesiąca - nazwiska skazanych zaczynające od litery A do K;

II i IV niedziela miesiąca - nazwiska skazanych zaczynające od litery L do Ż;

V niedziela miesiąca - dla osadzonych bez podziału literowego

c/ dla skazanych - widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

d/ widzenia dla wszystkich osadzonych odbywają się również w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (niezależnie w jaki dzień tygodnia wypadają) oraz w Niedzielę Wielkanocną.

 

 

  1. Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie;
  2. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby pełnoletnie, liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu;
  3. W przypadku osób tymczasowo aresztowanych wszystkie osoby odwiedzające winny posiadać aktualne zarządzenie organu dysponującego;

 

  1. Czas trwania widzenia wynosi do 60 minut, a widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt. 6, 91 pkt 8, 92 pkt. 10 kkw(nieograniczona liczba widzeń);
  2. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie;
  3. Podczas widzenia zezwala się na możliwość realizacji paczek żywnościowych i higienicznych za pośrednictwem kantyny;
  4. Osoba, która przybyła na widzenie przed wejściem na teren jednostki zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji rąk.

 

Widzenia udzielane są w dniach:

Skazani: środy i niedziele w godzinach 8:00 – 15:00.

TA : środy i niedziele w godzinach 8:00 – 15:00.

Widzenia osadzonych tzw. „Niebezpiecznych”: w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:00

    

   

Audiodeskrypcja

1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku zamówienia.. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).

2. Ciężar paczki nie może przekraczać 6 kg artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, a także 9 litrów napojów.

3. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

4. Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę: kantyna.zk.barczewo@pgsw.pl lub drogą pocztową na jego adres: Kantyna ZK Barczewo, IGB Mazovia, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo.Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://e-paczka.org/formularz

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

1.W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzono druki:

o zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

o zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej,

o zezwolenia na otrzymanie paczki z lekami.

2.Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje się na podstawie zgłoszenia osadzonego sporządzonego na stosownym druku.

3.Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje lekarz w oparciu o decyzję Dyrektora, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.

4.W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i art. higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

5.Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w godz. 800–1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca) do godziny 1700.

6.We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych i art. żywnościowych.

7.Paczki zawierające artykuły niezgodne z jej przeznaczeniem (np. odzieżowe w paczce higienicznej) podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

8.Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

9.Paczki z lekami wydawane są codziennie w godzinach 800 - 1800, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 800–1500.

10. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

11. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

12. Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych oraz z lekami odbywa się w oddziałach mieszkalnych, paczki z lekami wydaje się w obecności lekarza.

13. Odzież i depozyt osadzonego przyjmuje oraz wydaje magazynier w obecności osadzonego w pomieszczeniach magazynu rzeczy własnych osadzonych.

Audiodeskrypcja

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

                                                    Oprócz sobót, niedziel i świąt.

                            Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Audiodeskrypcja

 

Zakład Karny w Barczewie informuje, że posiada w swoich zasobach budynek produkcyjno-administracyjny o łącznej powierzchni użytkowej ok. 450 m2 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zatrudnieniem osadzonych.

 

 Budynek dwupiętrowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej pomieszczenia przeznaczone pod dzierżawę znajduję się na parterze i piętrze budynku. Pomieszczenia przeznaczone pod dzierżawę wyposażone w instalację elektryczną (maksymalna moc przyłączeniowa 50 kW), wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, instalację sprężonego powietrza (bez kompresora), telefoniczną. Budynek zlokalizowany jest przy bramie nr 2 jednostki przewidzianej dla transportu kołowego.

Zasady rozliczeń za media i inne opłaty

Energia elektryczna - na podstawie wskazań podliczników dokonujących pomiaru zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach będących przedmiotem dzierżawy, wg stawek opłat ponoszonych przez Wydzierżawiającego. Rozliczenia będą prowadzone w cyklach miesięcznych.

Zużytą wodę oraz koszty odprowadzonych ścieków - na podstawie wskazań podliczników dokonujących pomiaru zużycia wody w pomieszczeniach będących przedmiotem dzierżawy, wg stawek opłat ponoszonych przez Wydzierżawiającego. Rozliczenia będą prowadzone w cyklach miesięcznych.

Podatek od nieruchomości -  według stawek przewidzianych w uchwałach rady gminy dla nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opłaty za trwały zarząd – obliczonej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Dzierżawca zobowiązany jest również do pokrycia różnicy dla całej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wydzierżawiającego (różnicy pomiędzy opłatą wyliczoną według stawki procentowej dla ZK Barczewo, a inną stawką). Rozliczenia będą prowadzone w cyklach rocznych.

Za używanie przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz dzierżawny, którego  wysokość ustala się na podstawie średnich cen czynszu dzierżawnego obowiązujących dla zasobów gminnych podobnych nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę.  Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego w ustawie budżetowej na dany rok

 

Uwarunkowania związane z korzystaniem z dzierżawionej nieruchomości

 

Dzierżawca ponosi wszelkie koszty eksploatacji, napraw, remontów i konserwacji oraz koszty otrzymania niezbędnych w tym zakresie zezwoleń i dokumentacji związanych z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy.

Dzierżawca pokrywa wszelkie koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń do profilu prowadzonej działalności i nie może ubiegać się od Wydzierżawiającego zwrotu poniesionych nakładów

Dzierżawca ponosi wszystkie opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem Przedmiotu Dzierżawy, m.in. opłaty za przeprowadzone kontrole przez np. Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opłaty związane z nadzorem UDT itp.

Dzierżawca zobowiązuje się utrzymać przedmiot dzierżawy wraz z infrastrukturą zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:

Dokonywania remontów pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenia poprzedniego stanu w przypadku uszkodzenia, niezależnie od przyczyn z tym że, Wydzierżawiającego obciąża obowiązek dokonania naprawy lub pokrycia strat w przypadku braku możliwości dokonania naprawy, powstałych z jego winy. Za szkody wyrządzone przez zatrudnionych osadzonych odpowiedzialność ponosi Dzierżawca.

Przeprowadzania konserwacji i napraw bieżących przedmiotu dzierżawy w celu utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości wraz z urządzeniami pomocniczymi, w szczególności napraw tynków, malowania ścian itp.

Przeprowadzenia w razie zaistnienia takiej potrzeby zabiegów deratyzacji.

Zapewnienia utylizacji na własny koszt odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej przedmiotu dzierżawy.

Dzierżawca w okresie obowiązywania umowy dzierżawy wyposaży oraz będzie uzupełniał w miarę potrzeb wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt gaśniczy oraz podręczny i będzie dokonywał wymaganych przeglądów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed skutkami zaistniałych awarii.

Dzierżawca może zlecać wykonanie poszczególnych obowiązków osobom trzecim, pozostaje jednak odpowiedzialny za ich działanie i zaniechanie, jak za swoje własne.

Dzierżawca nie ma prawa oddawania Przedmiotu Dzierżawy w poddzierżawę, ani do bezpłatnego używania osobom trzecim.

Dzierżawca ma prawo do udostępniania Przedmiotu Dzierżawy podwykonawcom – wykonującym zlecenie na rzecz Dzierżawcy ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością produkcyjną na czas niezbędny do wykonania specjalistycznych prac na rzecz Dzierżawcy.

Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość Przedmiotu Dzierżawy za zgodą Wydzierżawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie inie podlegają zwrotowi.

Dzierżawca nie ma prawa, bez zgody Wydzierżawiającego uprzednio wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, do dokonywania zmian w przedmiocie umowy w zakresie np. zmian układu pomieszczeń, wyburzenia bądź postawienia ścian wewnętrznych, wykonania lub zamurowania otworów okiennych i drzwiowych itp.

Dzierżawca ma prawo wyposażenia przedmiotu dzierżawy w niezbędne do prowadzenia działalności środki trwałe, które będą własnością Dzierżawcy.

Dzierżawca ma prawo do swobodnego wywożenia i wwożenia środków trwałych, wyposażenia oraz sprzętu i urządzeń będących własnością Dzierżawcy, na zasadach określonych w przepisach ochronnych obowiązujących w Zakładzie Karnym w Barczewie

Dzierżawca zobowiązany jest do użytkowania przedmiotów i urządzeń uznanych przez Wydzierżawiającego jako "przedmioty niedozwolone" na zasadach określonych w przepisach ochronnych obowiązujących w Zakładzie Karnym w Barczewie

Dzierżawca oraz jego dostawcy i odbiorcy mają prawo do wjazdu pojazdów mechanicznych na teren i wyjazdu z terenu będącego Przedmiotem Dzierżawy na zasadach określonych w przepisach ochronnych obowiązujących w Zakładzie Karnym w Barczewie

Ubezpieczenia dzierżawionego mienia od wszelkich ryzyk na własny koszt

Używania obiektu zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności Wydzierżawiającego.

Przystosowanie stanowisk pracy do obowiązujących na danych stanowiskach przepisów BHP

NBP O/Olsztyn

Klasztorna 7

Barczewo

90 1010 1397 0030 0113 9120 0000

 

 

Audiodeskrypcja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej