Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

§ 20.

1. W zakładzie:

 1. widzenia dla osadzonych z oddziałów I, II i III udzielane są w każdą niedzielę i poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach sali widzeń usytuowanych w budynku administracyjnym;
 2. podczas widzeń punkt sprzedaży, usytuowany w budynku administracyjnym, czynny jest w godzinach od 8.30 do 15.30;
 3. widzenia bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu realizuje się w pomieszczeniu nr 006 budynku oddziału III;
 4. widzenia wymienione w pkt.3 realizowane są w dni udzielania widzeń, do godziny 15:00;
 5. termin wykorzystania widzenia wymienionego w pkt. 3 skazany ustala z wychowawcą oddziału mieszkalnego.
3. Dodatkowo widzenia w zakładzie odbywają się w drugi dzień Świąt Wielkanocnych (Poniedziałek Wielkanocny) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

4. Osadzonym i ich rodzinom zezwala się na poczęstunek w trakcie widzenia wyłącznie artykułami zakupionymi w punkcie sprzedaży, z wyłączeniem tymczasowo aresztowanych mających widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Artykuły nieskonsumowane w czasie widzenia zabiera osoba odwiedzająca.

5. Osadzonemu i osobom odwiedzającym nie wolno samowolnie zmieniać wyznaczonego miejsca do odbywania widzenia.

6. Osadzony i osoby go odwiedzające podczas widzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez osadzonych lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

7. Zabrania się osadzonym wynoszenia na widzenia i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów po widzeniu.

Porządek udzielania widzeń:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 833447502, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem, aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

 

  Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek

§ 24.

 1. Paczki żywnościowe (zawierające artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) realizowane są jedynie za pośrednictwem „Punktu sprzedaży”.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone na piśmie przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą wpisaną na listę osób.
 3. Do zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonego przez osadzonego, stosowane są zapisy określone w § 22 niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Zamówienie na paczkę od osadzonych przyjmują oddziałowi w zakładzie w trakcie wydawania kolacji, a w oddziale zewnętrznym w trakcie wydawania śniadania.
 5. Zamówienie realizowane przez osoby najbliższe dla osadzonego odbywa się w następujący sposób:
  1. podstawę realizacji zamówienia na paczkę stanowi wypełniony formularz zamówienia zwany dalej „zamówieniem”, które należy przekazać wraz z dowodem wpłaty do „Punktu sprzedaży” zlokalizowanego w zakładzie osobiście lub drogą pocztową na adres;

   Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej
   ul. Prosta 33
   21-500 Biała Podlaska 
   adres email: k28-bialapodlaska@rakon.com.pl
  2. formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
   1. w punkcie sprzedaży,
   2. w pomieszczeniu bramowego bramy nr 1,
   3. w sali widzeń,
   4. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej www.sw.gov.pl ZK Biała Podlaska w zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek”;
     
  3. zamówienia złożone osobiście będą przyjmowane w dni robocze w zakładzie w godz. 9.00-14.30 oraz w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30-15.30, w oddziale zewnętrznym w czwartki i niedziele w godz. 8.00-14.00;
  4. w przypadku realizacji zamówienia osobiście istnieje możliwość opłaty za paczkę żywnościową bezpośrednio w punkcie sprzedaży;
  5. środki pieniężne wpłacone na realizację paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazane zostaną niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez „Punkt sprzedaży” jedynie osadzonemu posiadającemu uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania określone w § 16 ust. 2-5 porządku wewnętrznego.
 7. Paczka żywnościowa będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:
  1. paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;
  2. paczka zawierająca środki higieny - „HIGIENA”;
  3. paczka zawierająca leki - „LEKI”;
  4. paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.
 2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 16.00 pod adresem ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.
 3. oddziale zewnętrznym dodatkowo przyjmowane są paczki dostarczone osobiście przez osobę odwiedzającą podczas widzeń.
 4. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – również pozytywna opinia lekarza.
 5. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30X40X60 cm; wewnątrz paczki powinien zostać umieszczony spis zawartości.
 6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane.
 7. Paczka oznaczona „HIGIENA” wydawana jest w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia lub dnia następnego.
 8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w pomieszczeniu służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza.
 9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu w poniedziałki i piątki: w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30.
 10. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu depozytowego w każdą środę za wyjątkiem dni świątecznych (w tym przypadku sprzęt zostanie wydany pierwszego dnia roboczego): w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30, po uprzedniej kontroli ww. sprzętu.

 

Wpłaty na e paczki dla osadzonych ZK Biała Podlaska

92 1600 1462 1079 5233 0000 0006

 w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego

adres email: k28-bialapodlaska@rakon.com.pl

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w OISW w Lublinie w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin

Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej