Realizacja widzeń odbywa się na niżej wymienionych zasadach:

1.Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art.90 pkt 6 i 7 oraz 91 pkt 8 KKW oraz zgodnie z art. 105a KKW.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

4. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Organizacja widzeń

Widzenia realizowane są w następujące dni:

* W Areszcie Śledczym w Elblągu – w niedziele w godz. od. 8:00 do 14:00 oraz w piątki w godz. 9:00 do 14:00 a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;

* W Oddziale Zewnętrznym w Braniewie: w soboty oraz niedziele a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w godzinach 8:00 – 15:00;

Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie:

- w Areszcie Śledczym w Elblągu od poniedziałku do piątku, w godzinach 15:45-17:45 oraz w sobotę w godzinach 10:00-15:00 w tygodniu poprzedzającym widzenie pod numerem 55-61-12-126 

- w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 -14.00 w tygodniu poprzedzającym widzenie: pod numerem 55 244-07-65,

bądź elektronicznie:

- w AŚ Elbląg pod adresem: widzenia_elblag@sw.gov.pl

- w OZ Braniewo pod adresem: widzenia_braniewo@sw.gov.pl

 

 

 

  

Z-A Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Braniewie przyjmuje interesantów w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących metod:

- drogą pocztową na adres: Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg

- telefonicznie:55 611 21 09

- email: as_elblag@sw.gov.pl

- fax: 55 611 21 79

 

Informacje w związku ze zmianami w udzielaniu zezwolenia na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego poszerzone zostały kompetencje komisji penitencjarnych, które obecnie mają możliwość rozpoznawania spraw o udzielenie zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Zmiany te dotyczą skazanych, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy i spełniają inne wymogi formalne przewidziane w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Obszerne informacje w tym zakresie wraz z kompletną dokumentacją dostępną do pobrania, uzyskać można na stronie https://sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego

Jednocześnie informujemy, że komplet dokumentacji otrzymać można w Areszcie Śledczym w Elblągu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie.

W sprawach związanych z postępowaniami o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego prowadzonymi wobec osób, których wniosek o odbywanie kary w tym systemie procedowany jest przed komisją penitencjarną, informacji udzielają:

-w sprawach dotyczących osób przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu – kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Elblągu nr tel 55 611 21 55,

- w sprawach dotyczących osób przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie – zastępca kierownika Działu Penitencjarnego nr tel. 55 244 07 30.

Informujemy, że konieczne do rozpoznania sprawy dokumenty, w tym przede wszystkim oświadczenia osób wspólnie zamieszkujących, dostarczać można bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Elblągu oraz Oddziału Zewnętrznego w Braniewie.

 

                                                                                  NBP O/O OLSZTYN

                                                                                        12 Lutego 4A

                                                                                        82-300 Elbląg

                                                                        28 1010 1397 0019 3513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej