Widzenia udzielane są w ilości i wymiarze zgodnym z grupą i podgrupą klasyfikacyjną, jaką posiada osadzony.

Zgodnie z zapisem art. 105a. kkw:

§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§  3.  Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

Dni wyznaczone na widzenia:

- widzenia dla skazanych: czwartek i niedziela (za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca);

- widzenia dla tymczasowo aresztowanych: wtorek i ostatnia niedziela miesiąca;

Widzenia dla osadzonych udzielane są również w dni świąteczne: Nowy Rok, Święto Trzech Króli - 6 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Święto Pracy – 1 maja, Święto Konstytucji – 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada, Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia.

 

Godziny wyznaczone na widzenia: skazani: 8:20 – 15:00; w dni świąteczne: 8:20 – 12:10;

tymczasowo aresztowani: 8:00 – 15:00; w dni świąteczne: 12:35 – 15:00.

 

Miejscem wyznaczonym na widzenia jest: sala widzeń, pomieszczenie do widzeń bez dozoru, oddzielne pomieszczenie.

 

Porządek przeprowadzania widzenia odbywa się według następujących zasad:

- widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- w pierwszej kolejności udziela się widzeń:

a) kobietom w zaawansowanej ciąży,

b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, które przybyły na widzenie,

c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

d) osobom, które ukończyły 75 rok życia,


Widzenia odbywają się według następujących zasad:

a) widzenie dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego odbywa się w odzieży więziennej;

b) skazanym zabrania się wnoszenia na salę widzeń jakichkolwiek przedmiotów;

c) widzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez funkcjonariusza dozorującego widzenia, zabrania się zmiany miejsca realizacji widzenia;

d) skazany zatrudniony korzysta z widzenia po zakończonej pracy, w czasie przewidzianym na widzenia;

e) osadzeni korzystający z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 w zw. Z art. 87a k.k.w. winni wpisać dzieci i osoby im towarzyszące do ewidencji osób odwiedzających. Prawo do korzystania z tego rodzaju widzenia przysługuje osadzonemu, który udokumentował sprawowanie stałej pieczy oraz wiek dziecka;

f) widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej mogą być udzielone na wniosek przełożonego, z osobą najbliższą lub godną zaufania, po wcześniejszej rozmowie wychowawcy lub psychologa z osobą odwiedzającą i złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia o zgodzie na takie widzenie;

g) osobie przybyłej na widzenie pod wpływem alkoholu lub której zachowanie wskazywać będzie na wcześniejsze spożycie środków odurzających, a także usiłującej wnieść na teren jednostki przedmioty zabronione, widzenie nie zostanie udzielone;

h) osoba odwiedzająca może zabrać na widzenie wyłącznie pieniądze (bez portfela). Pozostałe przedmioty zobowiązana jest pozostawić w zamkniętej szafce przy wejściu do jednostki;

i) widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, z zachowaniem zsad obyczajnego zachowania, bez zakłócania spokoju i porządku;

j) w czasie trwania widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych;

k) w czasie widzeń osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione w trakcie realizacji widzenia przez osoby odwiedzające. Nie zezwala się osadzonym na zabieranie ze sobą do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanych w czasie widzenia artykułów. Z poczęstunku nie mogą skorzystać osadzeni, którym widzenie jest udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

l) w dniu pracy kantyny osoba odwiedzająca w trakcie widzenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu może dokonać zakupu znaczków pocztowych i do 5 szt. kart telefonicznych wyłącznie dla osadzonego, z którym miała widzenie, które są następnie przekazywane przez administrację jednostki osadzonemu;

m) w dniu pracy kantyny zezwala się na zakup podczas widzenia artykułów higienicznych;

n) kantyna w dni świąteczne jest nieczynna;

o) zakupów artykułów higienicznych dokonuje jedynie osoba odwiedzająca w trakcie trwania widzenia. Osadzony w tym czasie nie może przebywać przy okienku kantyny;

p) w czasie widzeń zabronione jest przyjmowanie od osób odwiedzających jakichkolwiek przedmiotów;

r) obowiązkiem osób odwiedzających jest poddanie się czynnościom kontrolnym przy zastosowaniu urządzeń technicznych i psa specjalnego; w uzasadnionych przypadkach dokonuje się kontroli osobistej, a także przeszukania przedmiotów, odzieży i obuwia;

s) w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz wydawanych poleceń przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 774107400 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zk_brzeg@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki co najmniej 20 minut przed umówioną godziną, wynikającą z telefonicznej rejestracji widzeń.

Polska Grupa SW - Informacje

E - paczka, zamówienie na paczkę realizowane w kantynie:

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Numer konta punktu sprzedaży:  40 1130 1017 0020 1458 9320 0030

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W tytule przelewu należy podać:
ZK Brzeg - paczka żywnościowa dla: (imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia)

Zakupy w kantynie - konto wypiskowe

35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

e-mail: kantyna.zk.brzeg@pgsw.pl

 

Cennik od 02.04.2024 Rozmiar: 4.8 MB
Zamówienie na paczkę Rozmiar: 89.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących terminach:

Poniedziałek: 8.00-14.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 8.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/o w Opolu
Damrota 2 b
Opole
35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej