Organizacja widzeń i przyjmowania zgłoszeń zgodnie z poniżej określonymi zasadami obowiązujące od dnia 30.06.2023r.

 

 1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w godz. 800 – 1530 (z półgodziną przerwą na wymianę osób uczestniczących w widzeniach), w drugi dzień Bożego Narodzenia oraz we wtorki i niedziele z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2.
 2. Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:

1 stycznia – Nowy Rok;

25 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 1. Widzenie trawa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8 kkw.
 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany i ukarany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
 4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.
 5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 6. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 7. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od środy do piątku, z zastrzeżeniem ust. 2, w godz. 900 – 1400, w wyznaczonym pomieszczeniu znajdującym się przy budynku bramowanego bramy nr 3. 
 8. Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy budynku biura przepustek przy bramie Nr 3.
 9. Osadzonym przebywającym na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mowa w art. 124 § 1 i 2 kkw dyrektor określa indywidualnie czas dłuższego widzenia lub widzenie dodatkowe. Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw (stała piecza nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania praw do tego rodzaju uprawnienia.
 10. Osadzony i osoby go odwiedzające podczas widzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez osadzonych lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 11. Skazany, ukarany posiadający zgodę Dyrektora, o której mowa w art. 90 pkt 6 oraz art. 91 pkt 8 kkw, może ją zrealizować zgłaszając ten fakt funkcjonariuszowi udzielającemu widzenia do godziny 1300.

II. Sposób organizacji widzeń

 1. Widzenia odbywają się w sali widzeń.
 2. Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem 82 5917758 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Brak jest możliwości zapisu na widzenie w dniu udzielania widzenia. Po wyczerpaniu limitu miejsc zgłoszenia na dany dzień nie będą przyjmowane.
 3. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w widzeniu powinna przybyć do jednostki penitencjarnej co najmniej 20 minut przed planowanym czasem udzielania widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, widzenie nie zostanie udzielone.
 4. Przy wejściu na teren jednostki następuje dezynfekcja rąk, złożenie do depozytu wszystkich rzeczy osobistych.
 5. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w Zakładzie Karnym w Chełmie dotyczących realizacji widzeń.
 6. Osoby zgłaszające się na widzenie wchodzą na teren jednostki w wyznaczonych godzinach:

8:00 – I grupa,

9:30 – II grupa,

11:00 – III grupa,

12:30 – IV grupa,

14:00 – V grupa.

 1. Osadzonemu i osobom odwiedzającym nie wolno samowolnie zmieniać wyznaczonego miejsca do odbywania widzenia.
 2. Zabrania się osadzonym bez zgody Dyrektora wynoszenia na widzenia i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów do oddziału mieszkalnego po widzeniu.

  

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-15.00

Wtorek: 9.00-17.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

 

Ważna informacja:

W dniu 06.04.2022 roku w zmienił się adres e-mail dostarczania zamówień na paczkę żywnościową z chełm@setar.com.pl na k31-chelm@rakon.com.pl

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek zostały określone w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie.

 

Zgodnie z § 27 niniejszego zarządzenia:

1. Paczki są przyjmowane w siedzibie Zakładu Karnego w Chełmie przy ul. Kolejowej 112, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

2. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna posiadać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA” lub „LEKI”. Nie przyjmuje się paczek z żywnością.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych o maksymalnych wymiarach 59 cm wysokości/ 70 cm długości/ 38 cm szerokości.

4. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 2, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

5. Osadzony może otrzymać w miesiącu 1 paczkę z artykułami higienicznymi z asortymentem określonym na druku talonu.

6. Niedozwolone jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz artykułów zawierających alkohol lub środki psychoaktywne.

7. Substancje płynne powinny znajdować się w przezroczystych opakowaniach. Zabrania się przesyłania w paczkach opakowań pod ciśnieniem.

8. Przed przyjęciem do jednostki paczka pozostaje sprawdzona za pomocą urządzeń elektronicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności ww. wymiarów opakowania, niezgodności zawartości paczki z treścią udzielonego zezwolenia, braku właściwego oznaczenia paczki, ujawnienia w niej przedmiotów niedozwolonych, paczka nie zostanie przyjęta.

9. Dopuszczalne jest zrealizowanie paczki „HIGIENICZNEJ", z „LEKAMI” oraz z „ART. BIUROWYMI” za pośrednictwem punktu sprzedaży dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie.

 

 Procedura złożenia przez osobę najbliższą zamówienia na przygotowanie paczki żywnościowej dla osadzonego.

 1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć tylko osoba najbliższa, czyli osoba wpisana do karty ewidencji widzeń, jako osoba najbliższa.
 2. Zamówienie składa się na stosownym formularzu.
 3. Formularz należy wypełnić w oparciu o aktualną listę produktów dostępnych w kantynie.
 4. Formularz zamówienia oraz aktualna oferta produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową należy dostarczyć drogą elektroniczną albo pocztową bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.  
 6. Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto nr 11 1600 1462 1079 5233 0000 0009. W tytule przelewu lub przekazu należy zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
 7. Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę żywnościową podczas widzenia z osadzonym w zakładzie karnym. Po złożonym zamówieniu wyliczoną kwotę należy wpłacić na konto PPO Rakon dedykowane dla kantyny. Numer rachunku: 11 1600 1462 1079 5233 0000 0009, w tytule przelewu wpisując: nazwisko, imię        i imię ojca osadzonego.
 8. Zamówienie może być zrealizowane przez punkt przygotowujący paczkę wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu karnego uprawnień osadzonego do otrzymania paczki oraz potwierdzeniu, że osoba składająca zamówienie jest osobą najbliższą dla osadzonego.
 9. Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia i dowodu wpłaty do PPO RAKON.
 10. Jeżeli w przypadku konieczności wytransportowania osadzonego nie jest możliwe przygotowanie paczki – odstępuje się od jej przygotowania.
 11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone w niewłaściwy sposób) przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

NBP O/Lublin

68 1010 1339 0023 5213 9120 0000

ul. Fryderyka Chopina 6, 20-001 Lublin

 

Informacja dla wpłacających:

Wpłaty dla osadzonych należy przekazywać na konto depozytowe za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając :

TYTUŁ WPŁATY: dla: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego (w przypadku nieznajomości imienia ojca lub jego braku prosimy o podawanie nr PESEL osadzonego)
WPŁACAJĄCY: imię, nazwisko i adres

ODBIORCA: Zakład Karny w Chełmie ul. Kolejowa 112 22-100 Chełm

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej