Gębarzewo, dnia 22 czerwca 2022 r.

 

KOMUNIKAT

Informujemy o zasadach rejestracji i realizacji widzeń dla osadzonych w formie zapisanej w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego przysługiwać będą dwa widzenia w miesiącu. Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu półotwartego oraz skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego dla młodocianych przysługiwać będą trzy widzenia w miesiącu. Zgodnie z art. 105a par. 3 kkw realizowane będzie również prawo osadzonego do dodatkowego widzenia dzieci. Informujemy, że od tego dnia realizowane będą również nagrody:

- zezwolenie na dodatkowe widzenie,

- zezwolenie na dłuższe widzenie,

- zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej,

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni.

Skazani będą mogli brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych.

Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

Aby skorzystać z widzeń wynikających z nagród, osadzeni powinni mieć zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu wniosek o udzielenie nagrody, najpóźniej do dnia rejestracji takiego widzenia oraz powinni poinformować o tym fakcie swoich najbliższych.

Osoba zgłaszająca chęć odbycia widzenia z osadzonym powinna w trakcie umawiania na widzenie określić jego czas trwania. 

Obowiązuje telefoniczny system umawiania rodzin lub osób bliskich najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanego widzenia. Ustalanie terminu widzenia następuje pod wskazanymi numerami:

Zakład Karny w Gębarzewie i Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61 811-10-68

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12 .

 1. Telefoniczne umawianie rodzin na widzenie odbywa się od poniedziałku do czwartku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie oraz Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach w godzinach 08:00 do 12:00, w Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 14:30.

 2. Osoby odwiedzające winny zgłosić się do jednostki 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

 3. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia.

 •  


DYREKTOR

Zakładu Karnego w Gębarzewie

/-/ mjr Jarosław Korytowski

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 09 1610 1146 2000 0120 5871 0006 BANK SPÓŁDZIELCZY SGB- SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

 

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 52 1610 1146 2000 0120 5871 0008   BANK SPÓŁDZIELCZY SGB- SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Druk zamówienia na paczkę

Wykaz wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży w ZK w Gębarzewie od 1.08.2021 roku

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 04.09.2023 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 04.09.2023r.

Lista suplementów diety na zamówienie dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie

Lista tabletek dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 04.09.2023 roku

Lista produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 04.09.2023 roku

 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Przetarg na wynajem hali produkcyjno - montażowej nr II

 

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

HALA PRODUKCYJNO-MONTAŻOWA Nr II

 

Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza konkurs ofert na wynajem planowanej do wybudowania na terenie jednostki penitencjarnej, hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 1.200,00 m². Hala przeznaczona zostanie do produkcji lub montażu różnorodnego asortymentu oraz ma służyć jako miejsce pracy dla osób pozbawionych wolności.

Jednostka oczekuje ze strony kontrahenta zatrudnienia minimum 60-ciu skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ( obecnie 2.600 zł. brutto), zmieniającego sie corocznie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Hala zostanie w całości wybudowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, które przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych.

Przy wyborze dzierżawcy hali produkcyjno-montażowej będą stosowane kryteria w postaci:

 • długości deklarowanej przez najemcę współpracy ( nie mniej niż 5 lat),

 • zaproponowanego kosztu najmu 1 m² powierzchni użytkowej obiektu ( nie mniej niż 4,00 zł.),

 • proponowanej liczba zatrudnionych ( nie mniej niż 60 –ciu osadzonych).

Oferty będą przyjmowane do dnia 10.11.2020 r. Wszelkich informacji udziela kpt. Krzysztof Gromacki pod nr telefonu 61 429-23-08 w godz. pracy administracji tj. 7-15, lub e-mail krzysztof.gromacki@sw.gov.pl
 

Informacje dodatkowe:

Najemca będzie ponosił ponadto dodatkowe opłaty związane z :

 • kosztami zwykłych mediów tj. woda, ścieki, odpady, energia elektryczna oraz ogrzewanie,

 • opłatę z tytułu trwałego zarządu (w przypadku likwidacji posiadanej ulgi, zwrot jej wysokości),

 • podatkiem za grunt w wysokości 0,91 zł/ m²,

 • podatkiem za budynki w kwocie 17,50 zł/ m²,

( Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerniejewie).

Podjęcie współpracy z jednostką w w/w zakresie nie może spowodować zwolnień wśród pracowników cywilnych zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Poszczególne elementy budowlane hali zostały wykonane w klasie odporności ogniowej „D” oraz „E”.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajem hali produkcyjno-montażowej nr II” należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Gębarzewie, lub przesłać na adres korespondencyjny Zakład Karny w Gębarzewie, 62-241 Żydowo.

 • Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 r. o godz. 14.30

 • Oferta musi fizycznie dotrzeć do Zakładu Karnego przed tym terminem. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 


 

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z ZK Gębarzewo i OZ Pobiedziska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z OZ Środa Wielkopolska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

88 1010 1469 0013 0013 9120 2000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej