KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIDZENIE

 

1. Widzenia udzielane są w dniach:

w każdy piątek i w niedziele w godzinach: 08:00 – 16:00

2. Rejestracja widzeń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach 08:00 – 14:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, pod:

nr telefonu: 76 83-73-589

lub

adres e-mail: widzenia_zkglogow@sw.gov.pl

Rejestracji widzenia można dokonać tylko w bieżącym tygodniu. Liczy się kolejność zgłoszeń.

3. Po odnotowaniu danych w systemie rezerwacji potwierdza się rozmówcy datę oraz godzinę zarezerwowanego widzenia.

4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do stawienia się do jednostki co najmniej 15 minut przed planowanym udzieleniem widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej widzenie może ulec skróceniu lub odmowie wejścia na widzenie.

5. Widzenie trwa 60 minut. Ilość widzeń w miesiącu jest zgodna z nadaną podgrupą klasyfikacyjną osadzonego. Za zgodą dyrektora widzenia mogą zostać połączone. Udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

6. Wszystkie widzenia trwające dłużej niż 60 minut muszą rozpocząć się przed czasem zakończenia udzielania widzeń w danym dniu (zalecane jest uwzględnienie tego faktu podczas rezerwowania widzenia).

7. Osoba wchodząca na widzenie może zabrać ze sobą jedynie dowód tożsamości, kluczyk od szafki oraz pieniądze. Dostępne są zamykane szafki depozytowe. Osoby pozbawione wolności na widzenie mogą zabrać jakiekolwiek przedmioty po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora jednostki. Zabronione jest przekazywanie w czasie widzenia jakichkolwiek przedmiotów bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody dyrektora jednostki.

8. Widzenie odbywa się przy wyznaczonym przez funkcjonariusza stoliku. Osadzony zajmuje miejsce przy stole na wyznaczonym przez funkcjonariusza krześle. Niedopuszczalna jest zmiana wyznaczonego miejsca – zarówno przez osobę pozbawioną wolności jak i osobę odwiedzającą (nie dotyczy dzieci do lat 7).

9. Widzenia dla skazanych zatrudnionych nie odbywają się w czasie godzin ich pracy. Za zgodą dyrektora widzenie może odbyć się w godzinach pracy osadzonego.

10. Zabronione są zachowania o charakterze nieobyczajnym oraz inne, przekraczające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

11. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia lub obowiązujących przepisów, może być ono zakończone przed czasem.

12. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8 Kkw z osobami bliskimi (art. 115§11Kk).

13. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoba niepełnoletnia korzysta z widzenia ze skazanym tylko pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej.

14. Podczas widzeń umożliwia się dokonywanie zakupu poczęstunku. Zakup może realizować w punkcie sprzedaży jedynie osoba odwiedzająca, a osadzony pozostaje w tym czasie przy stoliku. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

15. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

16. Wszelkie sytuacje sporne, nieuregulowane powyżej lub w obowiązujących przepisach rozstrzyga dyrektor jednostki lub osoba zastępująca dyrektora.

17. Widzenia osób pozbawionych wolności z osobami urzędowymi (w tym adwokatami) odbywają się w godzinach pracy administracji

 

Dodatkowe informacje

 

1. Osoba odwiedzająca w celu zweryfikowania swojej tożsamości winna wylegitymować się jednym z następujących ważnych dokumentów, zawierających dane osobowe oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację:

Dowód osobisty,

Legitymacja służbowa,

Dowód tożsamości cudzoziemca,

Dokument paszportowy,

Prawo jazdy,

Książeczka żeglarska,

Tożsamość osoby niepełnoletniej może być ustalona również na podstawie legitymacji szkolnej lub na podstawie oświadczenia opiekuna.

2. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 


Informuje się, że w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym Wykonawczym od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany m.in. w kodeksie karnym wykonawczym. Poniżej przedstawia się nowe uregulowania dotyczące sposobu otrzymywania paczek żywnościowych oraz ilości artykułów żywnościowych, które skazany może posiadać w celi.


Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.


Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży tzw. kantyny). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

Zasady przyjmowania paczek

1. Limit paczek

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z żywnością.

 2. Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary, może być przyznana nagroda w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej.

 3. Skazany naruszający nakazy lub zakazy wynikające z ustawy, regulaminu lub innych przepisów wydanych na jej podstawie albo ustalonego w zakładzie karnym lub miejscu pracy porządku, może zostać ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy.

 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2. Sposób doręczania i wydawania paczek

 1. Paczki żywnościowe są zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 2. Paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez ich nadawców albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, codziennie w godzinach od 800 do 1500 a także za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym .

 3. Wewnątrz paczki o której mowa w pkt. 2 należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym.

 4. Paczki są wydawane skazanym w dniu przyjęcia w godzinach od 900 do 1700. Wydawanie paczek skazanym zatrudnionym w godzinach popołudniowych odbywa się dnia następnego.

 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

 6. W wypadku stwierdzenia, że paczka zawiera artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, administracja zakładu odmawia jej przyjęcia lub wydania skazanemu jej zawartości w zakwestionowanej części, bądź w całości.

 7. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, po wypełnieniu formularza zamówienia (druk zamówienia dostępny w poczekalni w biurze przepustek i w  punkcie sprzedaży i na stronie internetowej zakładu karnego). e-paczka.org.

 8. Formularz zamówienia należy sporządzić na podstawie wykazu produktów, dostępnego w punkcie sprzedaży, poczekalni i na stronie internetowej zakładu karnego -  załącznik do niniejszej treści.

 9. Formularz  zamówienia wraz z dowodem opłaty za zamówione produkty, wniesionej na konto bankowe 28 1130 1017 0020 1458 9320 0149, należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub przekazać za pośrednictwem poczty pod adres: Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów lub e-mail: kantyna.zk.glogow@pgsw.pl 

 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od zakładu, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki podlegają zwrotowi przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 11. Paczki, dostarczone za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego są wydawane skazanym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i nie podlegają kontroli.

3. Odstępstwa od obowiązujących zasad przyjmowania paczek

Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek z żywnością.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11.00-13.00 oraz w czwartki w godzinach 14.00-15.00

NBP Wrocław

61 1010 1674 0038 4113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej