Komunikat

SPOSÓB ORGANIZACJI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W IŁAWIE:

1.Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6 KKW, 91 pkt 8 KKW oraz zgodnie z art. 105a KKW.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby małoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

4. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

6. Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

7. Dopuszcza się ustalenie dnia i godziny widzenia w taki sposób, że osadzony zgłasza się do wyznaczonego wychowawcy i wskazuje osobę, z którą będzie odbywał widzenie, a także ustala datę i godzinę widzenia. Następnie osadzony informuje o terminie osobę odwiedzającą.

8. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia. 

9. W trakcie widzenia można złożyć zamówienie na paczkę żywnościową, która będzie realizowana w ciągu 5 dni roboczych. W związku z zapewnieniem właściwej organizacji i realizacji widzeń, w przypadku nie stawienia się o wyznaczonej godzinie, widzenie może nie zostać zrealizowane.

10. W przypadku chęci wniesienia przez osoby odwiedzające przedmiotu na widzenia niezbędne jest, aby osadzony sporządził prośbę do dyrektora jednostki. Pozytywnie rozpatrzony wniosek umożliwi wniesienie przedmiotu.

Widzenia realizowane są w nastepujących dniach i godzinach:

- czwartek i niedziela: 8:00– 15:00 dla osób tymczasowo aresztowanych,

- czwartek, piątek, sobota i niedziela: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych, w tym:

dla osadzonych odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego widzenia odbywają się w następujących godzinach;

nieparzysty tydzień roku w czwartek i sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00 ,

parzysty tydzień roku w piątek i niedzielę w godzinach od 8:00 do 12:00

w pozostałych ww. dniach i godzinach realizowane będą widzenia dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego

- we wszystkie dni tygodnia: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

Widzenia realizowane są w 5 turach:

1) 8:00 - 9:00

2) 9:30 - 10:30

3) 11:00 - 12:00

4) 12:30 - 13:30

5) 14:00 - 15:00

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem:

89 644 53 65

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

widzenia_ilawa@sw.gov.pl

w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

 

Jak zamawiać paczki:

1. Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego.

2. Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów.

3. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży listownie lub na adres mailowy (adres do wysyłki znajduje się na pierwszej stronie zamówienia) bądź dostarczyć osobiście, np. w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania).

4. Warunkiem otrzymania paczki jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w którym wpisujemy osoby mające uprawnienia do zrealizowania paczki (jest to osoba najbliższa, wpisana do systemu CBDOPW).

5. Wpłaty na paczki ( żywnościowe, chemiczne, nagrodowe) należy dokonywać osobno. Zamówienia na paczki realizowane łącznym przelewem nie będą realizowane, a przelewy będą zwrócone na konto nadawcy.

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto:

Polska Grupa SW

Przedsiębiorstwo Państwowe

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Konto BGK 15 1130 1017 0020 1458 9320 0092

 

W tytule należy podać:

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego,

 

Dodatkowe informacje:

https://e-paczka.org/e-paczka/category/157-zaklad-karny-w-ilawie

 

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku zamówienia. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).
 2. Ciężar paczki nie może przekraczać 6 kg artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, a także 9 litrów napojów.
 3. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę: kantyna.zk.ilawa@pgsw.pl lub drogą pocztową na jego adres: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Kantyna ZK Iława, ul. 1 Maja 14, 14- 200 Iława
 5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

Uwaga! Do realizacji zamówienia paczki higienicznej potrzebna jest zgoda Dyrektora jednostki penitencjarnej tzw. talon higieniczny

 

Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 103/2023 DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie ustala się:

 

§17. Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek innych niż żywnościowe

 1. W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 kkw[i] wprowadza się druk zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,
 2. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
 3. Paczki odzieżowe mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 800–1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską  lub gońca) do godziny 1730. Paczki odzieżowe nadesłane lub przekazane dla osadzonego przyjmuje się do magazynu. Wydawanie paczki odbywa się w magazynie przez magazyniera w obecności osadzonego.
 4. We wszystkich rodzajach paczek wymienionych w § 17 Zarządzenia zakazuje się przesyłania artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych oraz rzeczy innych niż wymienionych w spisie jej zawartości. Paczek niespełniających warunków nie dostarcza się osadzonemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.
 5. Osadzony realizując zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w § 9 ust. 9 oraz § 10 ust. 2 i 6 Zarządzenia.  
 6. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.
 7. Realizacja paczek higienicznych odbywa się za pośrednictwem kantyny Zakładu Karnego w Iławie. W skład paczki higienicznej mogą wchodzić artykuły piśmiennicze dostępne w kantynie.
 8. Paczki odzieżowe i higieniczne wydaje się w dni robocze w godzinach 800–1500. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.
 9. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora, przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD. W takim przypadku, przed wydaniem ich do użytkowania, podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.
 10. W Zakładzie Karnym w Iławie nie realizuje się talonów na paczki higieniczne wystawione w innych jednostkach penitencjarnych.

[i] art. 113a § 4 kkw Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

§18. Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę z żywnością, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
 2. Na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dyrektor może zezwolić osadzonemu ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
 3. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.
 4. Osadzony lub jego osoba najbliższa, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, zobowiązani są uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w § 10 ust. 2 i 6 Zarządzenia.
 5. Ustala się następujące zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymania paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego:

- zamówienie na otrzymanie paczki, złożone na piśmie przez osadzonego, powinno być wykonane zgodnie z zapisami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w §15 Zarządzenia

- zamówienie na otrzymanie paczki realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w zakładzie karnym lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu, wzór formularza zamówienia dostępny jest w kantynie, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego;

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zakładu karnego, wzór listy produktów dostępny jest w kantynie, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego;

- zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

- czas dostarczenia osadzonemu paczki od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych*, w przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

- środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

*5 dni roboczych - termin ten uzależniony jest od daty wpływu zamówienia oraz daty wpływu środków na konto kantyny

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-15.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

KONTO DEPOZYTOWE (WYPISKA):

NBP O/O Olsztyn

1 Maja 14

Iława

98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

 

Wpłat środków pieniężnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Iławie można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego podając dane:

odbiorca: Zakład Karny w Iławie

wpłacający: imię i nazwisko

tytuł przelewu: imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej