1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w artykule 90 pkt 6, 91 pkt 8 i art 92 pkt 10 Kkw. (tj. zgodnie z liczbą widzeń przysługującą w miesiącu pod względem grupy i podgrupy klasyfikacyjnej).

3. Widzenia odbywają się w piątek i niedzielę każdego tygodnia w godzinach: od 8:00 do 16:00. Dla osadzonych z Oddziału Terapeutycznego widzenia odbywają się w niedziele.

4. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie
z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 52 354 12 64 Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia.

W związku z dniem wolnym od służby, który przypada w poniedziałek 14.08.2023r. rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie wyjątkowo odbędzie się wcześniej tj. w piątek 11.08.2023 roku.

5. Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

Udziela się widzeń w drugi dzień Świąt bożego Narodzenia, telefoniczne zgłoszenie na widzenie odbywa się w poniedziałek poprzedzający 26 grudnia.

6. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w czterech turach:

I tura w godz. 8.30 – 9.30,

II tura w godz. 10.00 – 11.00,

III tura w godz. 11.30 – 12.30,

IV tura w godz. 13.00 – 14.00.

7. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie nie będzie udzielone. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

8. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie jednostki zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 

ZASADY UDZIAŁU OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

1. Przed wpuszczeniem na teren jednostki osoba odwiedzająca zobowiązana jest do

  1. przekazania do depozytu wszystkich rzeczy osobistych, zabrania się wnoszenia bez zezwolenia jakichkolwiek przedmiotów na teren jednostki;;

  2. zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym.

2. Po wejściu na salę widzeń zajmuje miejsce przy stoliku wskazanym przez funkcjonariusza dozorującego widzenia. 

  • W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a §4 kkw.

 

1. Skazany może otrzymywać paczki z odzieżą, bielizną i obuwiem, środkami higieny na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora wydawanego na pisemną prośbę skazanego.

2. Paczka, o której mowa w pkt 1 może być przyjęta wyłącznie na podstawie wystawionego talonu/druku. Na zewnątrz paczki powinna być naklejona część B talonu/druku.

3. Zawartość paczki musi być zgodna z treścią zezwolenia. W przypadku niezgodności nastąpi jej zwrot do nadawcy na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

4. Paczki odzieżowe i higieniczne dostarczane do jednostki osobiście przez nadawcę przyjmowane

są od poniedziałku do piątku i w niedziele w godzinach od 8.00 do 14.00. Paczki dostarczane drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godziny 8.00 do 14.00

5. Paczki odzieżowe z środkami higieny kontrolowane są w magazynie mundurowym.

6Sprzęt RTV dostarczany do jednostki osobiście przez nadawców, dostarczany drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych.

 

1.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna), który znajduje się na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

2.Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą - podczas trwania widzenia lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży za pośrednictwem poczty lub poczty internetowej.

3.Zamówienie na piśmie skazany składa na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Wypełniony formularz zamówienia można składać u oddziałowego w dni robocze, do godz. 8.00 (analogicznie jak prośby). Do zamówienia skazany dołącza „Zlecenie przelewu ze środków do dyspozycji - na paczkę”. Druki „zamówienia” oraz „zlecenia przelewu” dostępne są do pobrania u oddziałowego.

4.Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego punkt sprzedaży będzie realizował wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

5.Paczka zostanie dostarczona skazanemu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez punkt sprzedaży zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być realizowana z przyczyn niezależnych od administracji ZK, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu istnieje możliwość zakupu paczki higienicznej za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

 

Formularz zamówienia (zamówienie na paczkę) oraz lista produktów dostępne są:

 

-w punkcie sprzedaży,

-w sali widzeń,

- w pomieszczeniu bramowego,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Inowrocławiu

 

WAŻNA INFORMACJA !

 

Informujemy, że Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, pokrywającą m.in. cenę opakowania, w które pakowane są zakupy. Praktyka pobierania minimum 10 % od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, niezwiązane z naszym Przedsiębiorstwem. Korzystanie z firm pośredniczących może skutkować uiszczeniem dodatkowych opłat oraz dłużyszm terminem wydania paczki lub wiązać się z brakiem jej realizacji z uwagi na używanie nieaktualnej listy dostępnych produktów.

Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej : https://e-paczka.org/ Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować pod adresem e-mailowym : paczki@pgsw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22/328-61-41.

 

UWAGA !

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej (ZOK), tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1 % kwoty transakcjni, nie mniej niz 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu wpłacająć w ZOK kwotę 100,00 zł paczka zostanie zrealizowana na kwotę 80,00 zł.

 

 

Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować pod adresem e-mailowym : paczki@pgsw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22/328-61-41.

 

Zachecamy do korzystania ze strony internetowej : https://e-paczka.org

 

Zasady zakupu paczek żywnościowych i higienicznych w punkcie sprzedaży

 

1.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna), który znajduje się na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

2. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą – podczas trwania widzenia lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży za pośrednictwem poczty lub poczty internetowej.

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego punkt sprzedaży będzie realizował wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki oraz dołączeniu do zamówienia: wypełnionego formularza: zamówienie na paczkę”, wpisanych danych korespondencyjnych osoby składającej zamówienie i dowodu wpłaty.

4. Paczka zostanie dostarczona skazanemu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez punkt sprzedaży zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o kosz przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6. Zamówienie jest sporządzanie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej oraz stronie internetowej ZK w Inowrocławiu.

7. W przypadku braku formularza na zamówienie artykuły pieniężne zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o kosz przelewu lub przekazu pocztowego)

8. Skazany nie może posiadać w celi artykułów żywnościowych o ciężarze przekraczającym 6 kg oraz nie więcej niż 9 litrów napojów.

 

 

Zamówienia na paczkę należy dostarczyć:

 

1. Bezpośrednio do punktu Polska Grupa Służby Więziennej Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Narutowicza 46, 88 – 100 Inowrocław

2. Droga pocztową na adres punktu sprzedaży Polska Grupa Służby Więziennej Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Narutowicza 46, 88 – 100 Inowrocław

3. Poprzez adres mailowy : kantyna.zk.inowroclaw@pgsw.pl

 

 

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży (w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową lub mailową należy do niego dołączyć dowód wpłaty).

 

Numer konta bankowego punktu sprzedaży:

 

BGK 46 1130 1017 0020 1458 9320 0116

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

IGB Mazovia, ul Antoniego Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa

 

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: imię, nazwisko i imię ojca, data urodzenia oraz jednostka penitencjarna w Której przebywa osadzony.

 

Adres punktu sprzedaży:

Zakład Karny w Inowrocławiu

ul. Narutowicza 46, 88 – 100 Inowrocław z dopiskiem „Punkt sprzedaży”.

 

 

 

 

 

Zasady przyjmowania paczek odzieżowo – higienicznych

 

1. Skazany ma prawo otrzymać, za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonego mogą być nadzorowane lub kontrolowane. Bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

 

3. Paczki odzieżowo – higieniczne dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu przez funkcjonariusza pełniącego służbę w pomieszczeniu bramowego.

 

4. Paczki odzieżowe i higieniczne dostarczane do jednostki osobiście przez nadawcę przyjmowane

są od poniedziałku do piątku i w niedziele w godzinach od 8.00 do 14.00. Paczki dostarczane drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godziny 8.00 do 14.00.

 

5. Wewnątrz paczki odzieżowo – higienicznej winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zgubieniu.

 

6. W paczce odzieżowo – higienicznej mogą znajdować się artykuły określonym na zezwoleniu (talonie).

 

7. Nie przestrzeganie powyższych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

 

8. nie będą przyjmowane paczki dostarczane w dniach 1 maja. 3 maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

 

9. Paczki dostarczane do jednostki muszą być zapakowane w opakowanie kartonowe, o wymiarach nie przekraczających:

 

  • szerokość maksymalna do 45 cm,

  • wysokość maksymalna do 27 cm,

  • długość maksymalna do 70 cm.

10. Nie będą przyjmowane paczki o wymiarach większych, niż określone w punkcie 9.

 

 

 

Wpłaty na zakupy artykułów żywnościowych i tytoniowych (tzw. wypiska) realizowane są na nr konta:   
 
91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w nastepujących dniach:

Poniedziałek: 8.00 - 15.00

Wtorek: 7.30 - 17.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00 - 15.00

Piatek: 8.00 - 15.00

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Zakład Karny w Inowrocławiu informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania,

Rachunek bankowy - zakupy artykułów żywieniowych w kantynie jednostki (tzw. wypiska).

BGK O/O Toruń

Gabriela Narutowicza 46

88-100 Inowrocław

91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej