Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Koziegłowach odbywać się będą w:

soboty, niedziele oraz Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00-14:00, w następujących turach:

1) 8:00-9:00,

2) 9:30-10:30,

3) 11:00-12:00,

4) 12:30-13:30.

zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej lub mailowej,

w widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z zastrzeżeniem art. 91 pkt 8 kodeksu karnego wykonawczego,

nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenia (np. upominków, artykułów spożywczych, napojów),

Nagrody dla skazanych w postaci:

zezwoleń na widzenia bez osoby dozorującej są realizowane w dniach widzeń dla skazanych – wymagane zgłoszenie podczas rezerwacji chęci odbycia widzenia w takiej formie,

zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej są realizowane w od poniedziałku do piątku w następujących turach :

1) 9:00 - 10:00

2)10:30 - 11:30

3)12.00 - 13:00

Zasady realizacji widzeń.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 504343820 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 lub za pomocą poczty elektronicznej: oz_kozieglowy_widzenia@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Należy przybyć przynajmniej 15 minut przed zaplanowanym widzeniem. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, zostanie ono udzielone, jednak jego czas nie może przekroczyć długości trwania tury.

Osoby przed przystąpieniem do widzenia zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych,

skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mogą uzyskać dodatkowe widzenie z dziećmi, pod warunkiem udokumentowania tego faktu,

zabronione są zachowania o charakterze nieobyczajnym oraz inne, przekraczające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia lub obowiązujących przepisów, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem,

osoby pozbawione wolności na widzenie mogą zabrać określone przedmioty po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora jednostki. Zabronione jest przekazywanie w czasie widzenia jakichkolwiek przedmiotów bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody dyrektora jednostki,

widzenie odbywa się przy wyznaczonym przez funkcjonariusza stoliku. Niedopuszczalna jest zmiana wyznaczonego miejsca – zarówno przez osobę pozbawioną wolności jak i osobę odwiedzającą,

w czasie widzenia umożliwiającego bezpośredni kontakt zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Zamówienie może realizować w punkcie sprzedaży jedynie osoba odwiedzająca, a osadzony pozostaje w tym czasie przy stoliku. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej,

widzenia w dni świąteczne realizowane są według porządku jak w soboty i w niedziele,

wszelkie sytuacje sporne, nie uregulowane powyżej lub w obowiązujących przepisach rozstrzyga dyrektor jednostki lub osoba go zastępująca.

Uwaga!!!

 

Od dnia 01.04.2023r. będzie obowiązywał nowy druk na e-paczkę oraz od 01.04.2023 r. nastąpi zmiana rachunku bankowego na e-paczkę:

Bank Spółdzielczy SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa nr: 95 1610 1146 2000 0120 5871 0010

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

Zamówienie na e-paczkę, realizowane w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karnym, należy składać w niżej wymieniony sposób:

- Tytuł e-maila: OZ Koziegłowy - paczka żywnościowa dla:[imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia],

- adres mailowy do składania zamówień: kozieglowy.kantyna@pomet-wronki.com.pl

- nr konta do wpłat należności za paczkę osadzonych : 83 1240 3754 1111 0010 6617 5985 (nr konta obowiązuje do dnia 31.03.2023 r.),

- podając w opisie przelewu lub przekazu dane (imię i nazwisko) adresata paczki.

 

Druki zamówień na e-paczki i opłaty za e-paczki w formie gotówkowej nie będą przez kantynę przyjmowane od osób bliskich podczas widzeń ze względów logistycznych i ze względów bezpieczeństwa.  

Dyrektor jednostki lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawie skarg, próśb i wniosków:
 
- w poniedziałki w godz. 7:00 - 17:00, 
- w pozostałe dni powszednie w godz. 7:00 - 15:00.
 
Prośby, skargi i wnioski, można składać:
- osobiście, 
- listownie, 
- faksem pod nr : (61) 8 111 455, lub 
- drogą elektroniczną pod adresem: oz_kozieglowy@sw.gov.pl
 
Formą załatwiania próśb, skarg i wniosków nie jest nawiązywanie kontaktu poprzez media społecznościowe jednostki.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii wstęp na teren jednostki jest ograniczony. Jeśli to możliwe uprasza się o załatwianie spraw w formach pośrednich.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu obowiązują zasady reżimu sanitarnego, w tym:

- pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego (odmowa poddania się badaniu oraz wynik pomiaru powyżej 37,4 st. C skutkuje odmową wstępu),

- wypełnienie ankiety dotyczącej kryteriów epidemicznych,

- dezynfekcja dłoni w wyznaczonych punktach,

- zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki,

- deponowanie zbędnych przedmiotów w szafkach zamykanych na klucz,

- w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego.

W związku z dynamicznymi zmianami stanu epidemii i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej zastrzega się, że zasady te mogą ulec zmianie.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [nazwa jednostki służby więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

NBP o/o Poznań

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej