KOMUNIKAT

  • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że widzenia zaplanowane na dzień 30 maja (czwartek - "Boże Ciało") realizowane będą w dniu 29.05.2024r. (środa).
  • Informujemy również, iż zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 09.06.2024r. (niedziela), widzenia zaplanowane na ten dzień bedę realizowane w dniu 05.06.2024r. (środa). 

 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji widzeń pozostają bez zmian. 

 

 

ZASADY REALIZACJI WIDZEŃ DLA SKAZANYCH 

1. Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

2. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

3. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązana jest podać informację dotyczącą czasu trwania i rodzaju widzenia:

1) widzenie przy stoliku,

2) widzenie bez osoby dozorującej,

3) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej,

4) dłuższe widzenie.

3. Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) w czwartki, piątki oraz w niezielę w godz. 08.30 – 14.50 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane przy bramie głównej do godz. 13.00;

2) Realizacja widzeń odbywa się wyłącznie w następujących godzinach:

a) 08:30 – 09:30 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 08:00),

b) 09:50 – 10:50 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 09:20),

c) 11:10 – 12:10 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 10:40),

d) 12:30 – 13:10 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 12:00),

e) 13:50 – 14:50 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 13:20),

3) w przypadku nie przybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym telefonicznie, termin widzenia będzie anulowany,

4) widzenia w trybie art. 138 § 1 pkt 2 i 3 Kkw odbywają się w dniach widzeń na zasadach określonych powyżej.

4. Widzenia odbywają się przy oddzielnych stolikach, a szczegółowe zasady korzystania z widzeń określa porządek widzeń zamieszczony na stronie internetowej jednostki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w sali widzeń.

5. Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą dyscyplinarną w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

6. Możliwe jest zrealizowanie poczęstunku pomiędzy osadzonymi odbywającymi karę na terenie zakładu i odbywającymi wspólne widzenie. Poprzedzone to musi być złożeniem prośby do Dyrektora jednostki oraz wystawieniem przez dział finansowy paragonu. Brak jest możliwości wnoszenia do oddziału mieszkalnego nieskonsumowanego poczęstunku.

7. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

8. W czasie trwania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

9. Zgłoszenie widzenia określonego w art. 105a § 3 kkw (z dzieckiem do lat 15) dokonuje osoba odwiedzająca przy wejściu do jednostki.

10. Korzystanie przez osadzonych z widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem.

11. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym, przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, a także z urzędnikami odbywają się w dniach i godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych.

12. Udzielenie widzenia dłuższego niż 60 minut (np. wykorzystanie nagrody w postaci dłuższego lub dodatkowego widzenia czy zgody na połączenie widzeń) będzie możliwe wyłącznie w przypadku zarejestrowania takiego widzenia zgodnie z powyższymi zasadami.

13. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą ulec przesunięciom czasowym.

14. Realizacja widzeń między osadzonymi przebywającymi w zakładzie jest możliwa poprzez pisemne zarezerwowanie widzenia przez osadzonych u wychowawcy danego oddziału mieszkalnego, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni, w których nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

 

ZASADY REALIZACJI WIDZEŃ DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH 

 

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu dysponującego w czwartek i sobotę w godz. 08.00 – 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

2. Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym Zakładu Karnego w Krzywańcu. W sytuacji gdy w/w dni są wolne od pracy wówczas widzenia należy rejestrować w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu wolnym.

3. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

4. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowana pozostaje, zezwoli inaczej.

5. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, zezwala się na poczęstunek tymczasowo aresztowanych przez rodzinę artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

6. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

7. W czasie trwania widzenia tymczasowo aresztowane i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, ze w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane następującym osobom odwiedzającym:

  • kobietom w ciąży;
  • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
  • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach);
  • osobom powyżej 75 roku życia.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Od dnia 01.07.2021r. zamówienie na e-paczkę oraz gotówka na e-paczkę nie będzie przyjmowana w punkcie sprzedaży podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej.

2. Wszelkich wpłat na realizację e-paczki należy dokonywac wyłącznie na rauchunek bankowy podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki

Bank Spółdzielczy SGB nr konta 90 1610 1146 2000 0120 5871 0003

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

ZK Krzywaniec - paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu  - Cennik

Formularz zamówienia

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są również w:

a) w sali widzeń,

b) punkcie sprzedaży,

c) biurze przepustek,

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. wpłynięcia dowodu wpłaty wraz ze sporządzonym formularzem zamówienia.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej