Sposób udzielania widzeń 

w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

 

I. Zasady ogólne.

1. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

2. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych przypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby dorosłe.

3. Widzenie udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 Kkw.

4. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

6. W czasie korzystania z widzeń należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.

II. Zasady udzielania widzeń.

1. Widzenia odbywają się w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godz :

a) niedziela 8:00 – 16:00;

b) poniedziałek 10:00 – 16:00;

c) wtorek 10:00 – 13:30.

2. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, pod numerem telefonu 91 432 66 45 w godzinach od 8.00 do 11.00. Weryfikacja danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia.

3. Widzenia odbywają się w turach:

1) niedziela:

a) I tura: 8:00 – 09:30

b) II tura: 10:00 – 11:30

c) III tura: 12:00 – 13:30

d) IV tura: 14:00 - 16:00

2) poniedziałek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30

c) III tura: 14:00 – 16:00

3) wtorek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30

4. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem każdej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem każdej z tur.

5. Osoby, które nie dostosują się do zasad ujętych w pkt. 4 mogą zostać niewpuszczone do jednostki i widzenie nie będzie udzielone.

6. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 15 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

7. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

8. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

- dowód osobisty;

- dokument paszportowy;

- legitymację służbową;

- dowód tożsamości cudzoziemca;

- prawo jazdy.

9. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

10. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

11. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.

12. Widzenia są udzielane przy stolikach.

13. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego w sali widzeń. Zakupu w/w artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.

14. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.

15. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń.

16. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

17. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów.

 

 

 

 

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Łączna ilość i wymiary artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych nie może przekroczyć limitów określonych w §17 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Osadzony może otrzymać paczkę po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Po wcześniejszym pokryciu kosztów przygotowania paczki, zamówienie to mogą składać również osoby bliskie. Zamówienie należy składać na piśmie w następujący sposób:

  1. wyłącznie poprzez korespondencję, przesyłką pocztową nierejestrowaną na adres Zakład Karny Nowogard, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Punkt sprzedaży” lub na adres PPPM POMET we Wronkach Zakład w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Zamkowa 7b
  2. formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:
  1. na stronie internetowej Zakładu Karnego w Nowogardzie,
  2. w oddziałach mieszkalnych.
  1. zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;
  2. dostarczenie paczki żywnościowej do osadzonego następuję w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki;
  3. środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki zwracane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

 

Uwaga !!!

- druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać tylko i wyłącznie w formie papierowej,

-  nie można łączyć artykułów żywnościowych z higienicznymi.

 

OD DN. 1 KWIETNIA 2023 r. OBOWIĄZUJE NOWY DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ORAZ NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (do pobrania na dole strony). 

 

II. Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymywać paczki:

1) z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku (raz na 3 m-ce);

2) środkami higieny;

3) lekami.

Prośby osadzonych o możliwość otrzymania paczek wskazanych w pkt. 1 - 3 muszą być zaopiniowane, odpowiednio przez: kwatermistrza oddziałowego w odniesieniu do paczki odzieżowej i higienicznej oraz lekarza do paczki z lekami. Osadzony po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami.

2. Druk prośby o możliwość otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, który można pobrać od wychowawcy lub oddziałowego.

3. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a§3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

4. Paczki wymienione w ust. 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatora pocztowego, gońca lub firmy kurierskiej, a także bezpośrednio przez nadawcę.

5. Po otrzymaniu zgody, osadzony może również otrzymać paczkę higieniczną na zasadach określonych w §32 ust. 3.

6. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1530. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe i z lekami wydawane są w dniach i godzinach pracy odpowiednio magazynu rzeczy własnych osadzonych i ambulatorium zakładu.

7. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, którego wymiary nie mogą przekraczać - 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości

8. W paczce higienicznej, odzieżowej lub z lekami mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone w prośbie, na które osadzony otrzymał zgodę.

9. W przypadku dostarczenia paczek niespełniających wymogów określonych zarządzeniu oraz w innych przepisach nie będą one przyjmowane do zakładu.

10. Zezwolenie na dostarczenie paczek o których mowa w ust. 1 zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

11. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium, a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

12. Artykuły o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest nanieść na paczkę nadruk o treści wskazującej jej rodzaj: „HIGIENICZNA”, „ODZIEŻOWA”, „LEKI”, a w jej środku umieścić spis zawartości.

13. Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Odbiór paczki osadzony kwituje własnoręcznym podpisem.

14. W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m. in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności skazanego.

15. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o jej zawartości i zasadach postępowania z paczkami, wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego, regulaminów oraz Kodeku karnego wykonawczego.

Załączniki:

1. Aktualny cennik: https://sw.gov.pl/assets/73/52/05/06acf5da256693e5e213e04daa2858ea9618c695.pdf

2. Druk zamówienia na paczkę: https://sw.gov.pl/assets/28/39/85/3c5edb06ef6a98ead56e252e2dd277719b895f98.pdf

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-17:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

 

 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. kpt. Przemysław Sońtka

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: przemysław.sontka@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

 

2. st. chor. Karina Gawrońska

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: karina.gawronska@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

 

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: marcin.babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej