Informujemy, że obowiązują następujące zasady udzielania widzeń:

Ustalenie dnia i godziny widzenia wymaga telefonicznego umówienia pod numerem 512490404 w dni robocze w godzinach od 8:00–12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Umawianie widzeń wg kolejności zgłoszeń będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do12:00. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, a także imię, nazwisko i imię ojca osadzonego i stopień pokrewieństwa. W przypadku, gdy dzień umawiania widzeń będzie dniem świątecznym umawianie widzeń możliwe będzie w kolejnym dniu roboczym. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżący tydzień. Potwierdzenie dnia i godziny widzenia następuje najpóźniej w dniu poprzedzającym widzenie. Administracja jednostki po przyjęciu zgłoszenia zastrzega sobie prawo do poinformowania wyłącznie osób, które przeszły etap weryfikacji. O decyzji odmownej (z przyczyn niezależnych od zk takich jak: transport osadzonego,jego choroba stanowiąca przeszkodę, kara dyscyplinarna wykluczająca możliwość widzenia i inne) administracja Zakładu Karnego nie informuje.

Widzenia dla osadzonych będą się odbywały w środy, soboty i niedziele oraz dni świąteczne.

Widzenia od dnia 9 maj będą realizowane turami w następujących godzinach:

tura pierwsza
tura druga
tura trzecia
tura czwarta

8.00–9.00,
10.00–11.00,
12.00–13.00,
14.00–15.00.

 

 

 

 

Czas trwania widzenia, dopuszczalna liczba osób biorących udział w widzeniu, prawo do dodatkowego widzenia w przypadku widzeń z dzieckiem, sposób udzielania widzeń, zezwolenie na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających oraz powody umożliwiające przerwanie lub zakończenie widzenia przed czasem precyzuje art. 105 a kodeksu karnego wykonawczego.

Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w obowiązujących przepisach dla danego typu zakładu karnego (zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną).

Widzenia za zgodą dyrektora i pod warunkiem możliwości realizacyjnych mogą podlegać łączeniu.

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

 1. Paczki dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej za wyjątkiem paczek żywnościowych przekazywane bezpośrednio od nadawcy przyjmowane są przez bramowego w dniach widzeń w godz. 8.00 – 15.00. Paczki przekazywane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca są przyjmowane codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
 2. Paczki żywnościowe realizowane są za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Realizuje się je na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły.
 3. Wpłaty za paczkę należy dokonać na konto prowadzącego punkt sprzedaży. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia adresata paczki oraz dopisek: Zakład Karny w Nowym Sączu. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w zakładzie.
 4. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Formularz zamówienia, lista produktów z cennikiem oraz numer konta prowadzącego punkt sprzedaży dostępne są: w punkcie sprzedaży; w poczekalni dla osób odwiedzających; w sali widzeń, na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych; na stronie internetowej zakładu. Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą składać w każdym dniu roboczym: w punkcie sprzedaży (sala widzeń); drogą pocztową na adres zakładu.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.
 6. W paczkach nie można przekazywać środków łączności, alkoholu i środków odurzających oraz innych przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.
 7. Paczki odzieżowe i higieniczne, po sprawdzeniu uprawnienia do ich otrzymania są wydawane po kontroli. Puste opakowania po paczkach podlegają zniszczeniu.
 8. Paczki z lekami po sprawdzeniu uprawnienia do ich otrzymania są po kontroli wydawane w sposób określony przez służbę zdrowia.
 9. W paczkach nie można łączyć różnych asortymentów.
 10. Na zasadach podanych w ust. od 4 do 6 istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki innej niż żywnościowa podstawą przyjęcia paczki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia (talonu) odpowiednio: zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową; zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny; innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.
 11. Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.
 12. W przypadku doręczenia paczki z zewnątrz zawierającej przedmioty niedozwolone lub na których przesłanie osadzony nie uzyskał zgody lub nie posiadał stosownego zezwolenia paczka nie będzie przyjmowana do zakładu karnego, a nadesłana - odsyłana w całości do nadawcy na koszt osadzonego.

Skazany powinien poinformować nadawców kierowanych do niego paczek o ukaraniu go karą dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem go możliwości ich otrzymywania, a także o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki oraz, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować ich zwrotem.

Punkt sprzedaży prowadzi:
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-479 Warszawa
tel. 22 328 60 01
e-mail: sekretariat@pgsw.pl

Punkt sprzedaży na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu:
e-mail: kantyna.zk.nowysacz@pgsw.pl
numer rachunku konta bankowego: 23 1130 1017 0020 1458 9320 0045
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki (skazanego).

Aktualne cenniki oraz druki zamówień dostępne również na stronie internetowej:
www.e-paczka.org

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu i jego Zastępa przyjmują w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00.

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

NBP O/O KRAKÓW

Basztowa 20
31-156 Kraków
37 1010 1270 0033 9113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej