Dni i godziny przyjmowania do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych zakładu karnego w Opolu Lubelskim o odbywa się codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-16:00, a w soboty w godz. 8:00-12:00. W uzasadnionych wypadkach przyjęcie osoby doprowadzonej może nastąpić także w innym czasie oraz w dni wolne od pracy - po uprzednim ustaleniu warunków przyjęcia z dyrektorem, a w czasie jego nieobecności - dowódcą zmiany.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ

 

Zasady oraganizacji widzeń dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

1) Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane będą w formie telefonicznej pod numerem 81 827 69 04, w dni:  poniedziałki, środy, czwartki i piątki będące dniami roboczymi, w godzinach od 8:15 do 11:00, nie później niż jeden dzień przed planowanym widzeniem.

2) W zgłoszeniu telefonicznym należy podać imię i nazwisko zgłaszającego się wraz z numerem telefonu kontaktowego, jak również imię i nazwisko osadzonego, do którego osoba chce się udać na widzenie. Odwiedzający są zobowiązani do posługiwania się numerem rezerwacji widzenia na dany dzień.

3) Funkcjonariusz dokonujący rejestracji na widzenie, informuje o przedziale czasowym w jakim zostanie udzielone widzenie. W przypadku braku miejsc w danym dniu, osoba ubiegająca się o widzenie, może zostać zarejestrowana w innym terminie.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim osadzonych realizowane są we wtorkiniedziele oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w sześciu turach według kolejności zgłoszeń, w poszczególnych przedziałach czasowych:

 • Pierwsza tura: 8:00 – 9:00;
 • Druga tura: 9:15 – 10:15;
 • Trzecia tura: 10:30 – 11:30;
 • Czwarta tura: 11:45 – 12:45;
 • Piąta tura: 13:00 – 14:00;
 • Szósta tura: 14:15 – 15:15.

Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok;
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 3. 1 maja – Święto Państwowe;
 4. 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 5. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 6. 1 listopada – Wszystkich Świętych;
 7. 11 listopada – Dzień Niepodległości;
 8. 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.”

Ponadto:

Osoby odwiedzające powinny zgłosić się na widzenie minimum 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej, widzenie będzie udzielane wyłącznie w ramach zarejestrowanego przedziału czasowego.

Stolik przy którym ma się odbyć widzenie wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenia.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

 

 

1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:

 • paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie, książki i inne przedmioty osobistego użytku – „ODZIEŻ”;
 • paczka zawierająca środki higieny i prasę – „HIGIENA”;
 • paczka zawierająca leki – „LEKI”;
 • paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.
 1. Paczki powinny mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1.
 2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 dostarczane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku oraz w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia w godz. 8.00 – 13:00 w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 50 x 30 x 60 cm (nie dotyczy paczek z odbiornikami TV).
 3. Na otrzymanie paczek, o których mowa w ust. 1 wymagana jest zgoda dyrektora.
 4. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. W paczce nie mogą znajdować się przedmioty, na które osadzony nie posiada stosownej zgody dyrektora. Środki higieny w formie płynnej lub żelu należy dostarczyć w przezroczystych opakowaniach.
 5. Paczki nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 – 5 nie będą przyjmowane do zakładu lub zostaną odesłane do nadawcy.
 6. Paczki z lekarstwami przekazywane są do ambulatorium, a lekarstwa w nich zawarte wydawane
  są osadzonym przez pracowników ambulatorium z izbą chorych.
 7. Paczki z artykułami higienicznymi wydawane są osadzonym przez funkcjonariusza Służby Więziennej w każdym dniu tygodnia w oddziałach mieszkalnych w godz. 10.00 – 12.30 i 13.30 – 18:00.
 8. Paczki odzieżowe wydawane są osadzonym w magazynie depozytowym przez magazyniera
  w godzinach pracy administracji zgodnie z odrębnym planem.
 9. Odbiór paczek osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w książce doręczeń paczek.

 

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) za pośrednictwem punktu sprzedaży przy zakładzie karnym.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w § 23. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa.
 3. Zamówienie na realizację paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć wraz z dowodem wpłaty:
 • w punkcie sprzedaży znajdującym się w kompleksie widzeń podczas widzenia z osadzonym;
 • przesłać drogą pocztową lub kurierską na adres: „Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskim”;
 • złożyć osobiście w punkcie sprzedaży w godz. 7.00 – 15.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: k27-opolelubelskie@rakon.com.pl

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu, Zakład nr 2 w Siedlcach, informuje, że od dnia 1 listopada 2022 roku na sali widzeń, nie będzie możliwości przyjmowania gotówki za zrealizowanie zamówienia na paczkę żywnościową.

Po złożonym zamówieniu na paczkę żywnościową, na widzeniu, wyliczoną kwotę należy wpłacać bezpośrednio gna konto PPO Rakon dedykowane dla kantyny. Poniżej numer rachunku:

65 1600 1462 1079 5233 0000 0007

W tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

 

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

1) w punkcie sprzedaży;

2) w biurze przepustek;

3) w sali widzeń;

4) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

 

 1. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego będzie realizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej.
 2. Paczki żywnościowe dostarczane osadzonym osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.
 3. Zamówienia na paczki żywnościowe osadzonych będą przyjmowane przez oddziałowych w każdym dniu roboczym.
 4. Realizacja uprawnień do dokonania zakupów artykułów żywnościowych oraz do złożenia zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej będzie możliwa, gdy osadzony będzie posiadał w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg żywności oraz ilość żywności nie będzie przekraczała kubatury szafki więziennej.
 5. Paczki z artykułami żywnościowymi wydawane są osadzonym przez funkcjonariusza Służby Więziennej w każdym dniu tygodnia w oddziałach mieszkalnych w godz. 10.00 – 12.30 i 13.30 – 18.00.

 

Poniżej znajdują się odnośniki z danymi; potrzebnymi do zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Sklep dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim obsługuje:

Przedsiębiorstwo Państwowe ,,RAKON"

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek:

65 1600 1462 1079 5233 0000 0007

DYREKTOR JEDNOSTKI PRZYJMUJE INTERESANTÓW W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

Poniedziałek         8:00-15.30

Wtorek                  8:00-15.30

Środa                    8:00-15.30

Czwartek              8:00-15.30

Piątek                   8:00-15.30

 

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Informacja dla wpłacających:

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Ul. Owocowa 7

24-300 Opole Lubelskie
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego

 

Konto bankowe:


 NBP O/O Lublin
06 1010 1339 0003 1613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej