Z uwagi na zaplanowane na dzień 9 czerwca 2023 roku wybory do Parlamentu Europejskiego widzenia tego dnia dla osadzonych nie są udzielane. Rejestracja widzeń realizowanych w dniu 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) odbywać się będzie bez zmian w piątek poprzedzający widzenia, telefonicznie pod numerem 459-595-125 w godzinach 6.30-14.30.

 

 

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni:

-w niedzielę w godzinach od 7.45 do 14.45,

-w poniedziałek w godzinach od 7.45 do 14.45,

-widzenia są również udzielane w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach jak wyżej,

w pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.

2. Widzenia odbywają się w trzech turach:

a) I tura – w godz. 7.45 – 9.45,

b) II tura – w godz. 10:15 do 12:15,

c) III tura – w godz. 12.45 – 14.45,

3. Rejestracja widzeń odbywać się będzie telefonicznie w każdy piątek poprzedzający dni udzielania widzeń, tj. najbliższą niedzielę i poniedziałek pod numerem telefonu

459 595 125

w godzinach 6.30 – 14.30


4. W przypadku, gdy w piątek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, rejestracja widzeń odbywa się w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed najbliższymi widzeniami.

5. Każdy osadzony otrzymuje swój indywidualny numer, który przekazuje osobie zainteresowanej przybyciem na widzenie w celu właściwego zaplanowania widzenia. Nie rejestruje się zgłoszeń dotyczących terminów odwiedzin wykraczających poza najbliższy tydzień.

6. W Zakładzie Karnym w Potulicach do udziału w jednej turze widzeń, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sali widzeń, kwalifikuje się nie więcej niż 25 osadzonych.

7. W Oddziale Zewnętrznym w Potulicach do udziału w jednej turze widzeń, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sali widzeń, kwalifikuje się nie więcej niż 8 osadzonych.

8. Podczas telefonicznej rejestracji na widzenie, osoba rejestrująca jest zobowiązana do podania indywidualnego kodu, który został przekazany osadzonym oraz stopnia pokrewieństwa osoby odwiedzającej.

9. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

10. Widzenie trwa 60 minut. Ilość widzeń w miesiącu jest zgodna z nadaną podgrupą klasyfikacyjną osadzonego. Za zgodą Dyrekotra widzenia mogą zostać połączone. Udziala się widzeń w formie nagród i ulg. 

11. Widzenia są dozorowane i odbywają się przy stoliku w sali widzeń.

12. W przerwach pomiędzy widzeniami sala widzeń jest wietrzona.

13. Osoby odwiedzające zobowiązane są do stawienia się do jednostki co najmniej na 30 minut przed planowanym udzieleniem widzenia. W przypadku spóźnienia Dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia na widzenie lub odmowie wejścia na widzenie. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej widzenie udzielane jest w kolejnej turze, wyłącznie w przypadku wystąpienia wolnego miejsca. 

14. Przed wpuszczeniem na teren jednostki osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zdeponowania w szafkach depozytowych wszelkich zegarków oraz bagaży. Dopuszcza się wnoszenie do sali widzeń pieniędzy celem dokonania zakupów.

15. Osoby odwiedzające odmawiające przekazania do depozytu wszystkich rzeczy osobistych nie zostaną wpuszczone na teren jednostki.

16. W trakcie widzeń punkt sprzedaży (kantyna) pozostaje otwarty. W razie udzielenia widzenia w sposób UNIEMOŻLIWIAJĄCY bezpośredni kontakt skazanemu  z osoba odwiedzającą, skazany nie może spożywac artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. 

17. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego może zostać złożone po ukończeniu widzenia.

18. Zamówienie sporządzane jest na podstawie „listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży”.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w jednostce penitencjarnej znajduje się:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w biurze przepustek,

c) w poczekalni dla osób odwiedzających,

d) w sali widzeń,

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

19. Zrealizowanie zamówienia paczki żywnościowej złożonego podczas widzenia następuje po sprawdzeniu przez zastępcę odpowiedzialnego za widzenia uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej poprzez ustalenie czy:

- skazany w danym miesiącu nie otrzymał jeszcze paczki żywnościowej,

- nie została wymierzona mu kara pozbawienia możliwości otrzymania paczek,

- udzielono mu nagrody w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki (lub częstsze otrzymanie paczek w przypadku tymczasowo aresztowanego),

- zezwolono mu, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia, na częstsze otrzymanie paczek oraz uregulowaniu należności środków pieniężnych przez osobę sporządzającą zamówienie.

20. Po pozytywnej opinii zastępcy odpowiedzialnego za widzenia podmiot przygotowujący realizuje paczkę podczas widzenia lub w ciągu 5 dni roboczych.

Zasady dotyczące przesyłania paczek i korespondencji:

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać podając dane osadzonego oraz adres:


(imię i nazwisko, imię ojca)

Zakład Karny w Potulicach

Al. Parkowa 1

89 - 120 Potulice

Z uwagi na konieczność właściwej realizacji dyspozycji wynikającej z art. 110 a oraz 113 a § 4 i 5 KKW, a w szczególności zapobiegania przedostawaniu się na teren jednostki przedmiotów, których osadzeni nie mogą posiadać w celi mieszkalnej oraz które nie mogą być przechowywane na terenie zakładu karnego wprowadza się następujące ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PACZEK

Paczki, o których mowa w art. 113a § 4 kkw (wydawane na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora) mogą być dostarczane w następujący sposób:

1.Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej we wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem świąt) w godzinach: 7.30 – 14.00 lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.

2.Poprzez przesłanie zamówienia do PGSWPP oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez PGSWPP , zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

3. W trakcie widzeń poprzez zamówienie w PGSWPP oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez PGSWPP, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

4. Otrzymanie paczek, o których mowa w art. 113a § 4 kkw możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.

5. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem PGSWPP oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.

6. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113a § 4 kkw, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach. Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.

7. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie może przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto PGSWPP. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:

- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

52 1130 1017 0020 1458 9320 0105

dla przelewów zagranicznych

PL 52 1130 1017 0020 1458 9320 0105 nr SWIFT: GOSKPLPW

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego


Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,

jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.


c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do PGSWPP. Można to wykonać w następujący sposób:

  1. - wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: kantyna.zk.potulice@pgsw.pl

                     - wysłać drogą pocztową na adres:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

Al. Parkowa 1

89 – 120 Potulice

Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży PGSWPP  po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od PGSWPP przekazywane są niezwłocznie przez PGSWPP osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)

9. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

Poniedziałek:

8.00-16.00

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 21.05.2024 r. o godzinie 14:00 komisja konkursowa przystąpiła do otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie usług analizy medycznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej dla Zakładu Karnego w Potulicach.

 Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach na wykonywanie usług analizy medycznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Nr sprawy DSZ071/28/2024

OGŁOSZENIE 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym na terenie Zakładu Karnego w Potulicach

Zakład Karny w Potulicach ul. Aleja Parkowa 1,  89-120 Potulice, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni  użytkowej 2 132,70 m2 oraz gruntem 3 961,80 m2, położonej  w Potulicach, działka 13/40.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Potulicach. 

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

Al. Parkowa 1

89 - 120 Potulice

90113010750002613387200004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej