Widzenia dla osadzonych odbywają się godzinach od 8:00 do 15:00 w każdą środę, sobotę i niedzielę oraz w niżej wymienione dni świąteczne:

1 stycznia Nowy Rok,

3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja,

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W dni świąteczne wynikające z innych niż rzymskokatolickie wyznań, widzenia mogą być udzielane na indywidualną prośbę osadzonego.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest: telefonicznie pod numerem telefonu 506 869 006 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkprzemysl@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA i HIGIENICZNA :

Skazany może otrzymać 1 raz w miesiącu paczkę żywnościową do 6 kg, oraz paczkę higieniczną zawierającą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Zakładu Karnego w Przemyślu.

Paczka żywnościowa i higieniczna będzie realizowana poprzez kantynę funkcjonującą na terenie zakładu, po złożeniu przez skazanego lub osobę najbliższą na formularzu zamówienia dostępnym w kantynie, na stronie internetowej zakładu karnego, przy bramie wejściowej do jednostki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie będzie przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana skazanemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Zamówienie jest realizowane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, w oddziałach mieszkalnych i świetlicy głównej. Lista produktów dostępna jest również na stronie internetowej Zakładu Karnego w Przemyślu.

Zamówienie na realizację paczki żywnościowej lub higienicznej  może złożyć również osoba najbliższa, przysyłając na adres Zakładu Karnego (z dopiskiem zamówienie na paczkę - kantyna) formularz zamówienia i dokonując przelewu środków na realizację paczki. Środki finansowe na pokrycie kosztów należy przelać na numer konta znajdujący się na formularzu zamówienia.

Zakład Karny w Przemyślu

ul. Rokitniańska 1
37-700 Przemyśl


z dopiskiem : ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ - KANTYNA

Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego 31 1130 1017 0020 1458 9320 0095

ODBIORCA:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa


TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko, imię ojca osadzonego]

 

Osoby najbliższe mogą również składać zamówienie na przygotowanie paczki podczas odwiedzin, bezpośrednio w kantynie zakładu karnego lub poprzez stronę internetową Zakładu Karnego w Przemyślu.

Paczka żywnościowa nie podlega limitowi wagowemu, jednakże w celi mieszkalnej skazany może posiadać artykuły żywnościowe o wadze do 6 kg oraz napoje w ilości do 9 litrów (mleko w kartonie jest traktowane jako napój). Limit wagowy artykułów żywnościowych podlegać będzie kontroli. Skazany dokonując zamówienia na paczkę żywnościową zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110a §1 kkw, tj. uprawnienie do  posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi  mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

Zamówienia na paczki żywnościowe i higieniczne mogą składać osoby bliskie, z którymi osadzony deklaruje utrzymywanie kontaktów i których dane podawał wychowawcy lub zwracał się z prośbą do Dyrektora o wyrażenie zgody na  wpisanie ich danych do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Artykuły żywnościowe posiadane przez skazanego których termin przydatności do spożycia minął lub zostały uznane przez lekarza, innego uprawnionego pracownika służby zdrowia lub w przypadku ich nieobecności przez dowódcę zmiany za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

Informuje się osoby zainteresowane, że jedyne aktualne cenniki art. spożywczych i chemicznych są publkowane na stronie internetowej ZK w Przemyślu. 

Formularz zamówienia

Mazovia RODO

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-15:30
Wtorek: 08:00-15:30
Środa: 08:00-16:30
Czwartek: 08:00-15:30
Piątek: 08:00-15:30

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), Zakład Karny w  Przemyślu informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majtku ruchomego w pierwszej kolejności do nieodpłatnego przekazania, w dalszej kolejności darowizny i sprzedaży.

Szczegółowe informcje w załączonym pliku pdf. 

Konto depozytowe:

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przelewu albo przekazu pocztowego wg wzoru:

 

Wpłacający: [imię i nazwisko]

NBP o/o Rzeszów

3-go Maja 12

Rzeszów

09 1010 1528 0013 1313 9120 0000

Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej