Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie odbywają się w godzinach 8.00-15.00:

1. W poniedziałki, wtorki i piątki z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Drugiego dnia Świąt Wielkanocnych oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

3. W pierwsze soboty miesiąca i trzecie niedziele miesiąca.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat trzech, które przybyły na widzenie wraz tymi dziećmi, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku inwalidzkim lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Osoby ubiegające się o udzielenie widzenia z osadzonym mogą składać prośby do godziny 13.30.

Skazany ma prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego, paczka realizowana jest za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową  można złożyć korespondencyjnie (w tym również drogą elektroniczną), podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica” w Gdańsku. 

Skazany może również, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. 

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:
1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty które mają się znaleźć w paczce, użyj do tego celu listy produktów która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów. Przy realizacj paczki należy uwzględnić art. 110a kodeksu karnego wykonwaczego - skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.  
2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004 
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 
W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.
Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza ZK w Sztumie.

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Możesz to zrobić:
a) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka@igbbaltica.pl
b) wysłać droga pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
„Punkt sprzedaży” 


4. Paczka realizowana w drodze zamówienie przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, zostanie wydana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty za to zamówienie.
5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie i jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach urzędowania jednostki, tj. od 7.30 do 15.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Informuję, że przesyłanie w listach przedmiotów między innymi takich jak prasa, artykuły piśmienne, artykuły higieniczne i odzieżowe, leki, żywność, wyroby tytoniowe oraz innych nie będących korespondencją będzie skutkowało odmową przyjęcia takiej korespondencji do zakładu karnego.

Zgodnie z art. 113a § 4 kodeksu karnego wykonawczego osadzony może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U. 2011.209.1234 z późn.zm.) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Zakładzie Karnym w Sztumie udostępniona jest usługa pozwalająca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie www.sw.gov.pl

- drogą pocztową na adres: Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

- pocztę elektroniczną pod adresem: zk_sztum@sw.gov.pl

- faks: 55 267 28 20

Środki pieniężne dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Sztumie można wpłacać na rachunek jednostki:

Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

NBP o/o Gdańsk

68 1010 1140 0051 0613 9120 0000

podając w tytule przelewu dane: imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej