1. Widzenia dla skazanych odbywają się w środy i niedziele, w godzinach 8:00-15:25.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i niedziele, z wyłączeniem ostatniej środy i drugiej niedzieli każdego miesiąca, w godzinach od 9:40-13:25.

3. Widzeń nie udziela się: w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada.

4. Widzeń udziela się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz jeden z dwóch dni wchodzących w skład Świąt Bożego Narodzenia.

5. Widzeń udziela się tylko i wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej osób odwiedzających.

6. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w poniedziałki (na widzenia w środy) i czwartki (na widzenia w niedziele) w godzinach od 7:45 do 15.15 pod numerem telefonu 54 235 03 33. Zapisy dokonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

7. Zapisy prowadzone będą w tygodniu w którym będą odbywać się widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

8. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenia z tymczasowo aresztowanymi jest możliwa po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.

9. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu.

10. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach czasowych, w których było zaplanowane.

11. Ilość miejsc w danym dniu jest ograniczona przepustowością sali widzeń.

12. Widzeń udziela się w sali widzeń. Wyjątkowo dopuszcza się przeprowadzanie widzeń za zgodą dyrektora w innym miejscu na terenie jednostki.

13. W trakcie widzeń zabrania się osadzonym samowolnego poruszania się po sali widzeń, opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza, przebywania przy okienku punktu sprzedaży w sali widzeń, zdejmowania odzieży i obuwia.

14. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

15. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

16. Niespożyty w całości poczęstunek zakupiony w punkcie sprzedaży sali widzeń przez osobę odwiedzającą, pozostaje jej własnością i nie może być wynoszony z sali widzeń przez osadzonych.

17. Osoby odwiedzające korzystają z innych niż osadzeni, odpowiednio oznakowanych toalet.

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a § 4 KKW

1. Paczki higieniczno - odzieżowe mogą być dostarczane do jednostki nie częściej niż raz na 2 miesiące w opakowaniu kartonowym o wymiarach nieprzekraczających:

1)szerokość do 45 cm

2) długość do 70 cm

3) wysokość do 27 cm.

2. Opakowanie kartonowe nie dotyczy paczek realizowanych przez punkt sprzedaży na terenie zakładu karnego.

3. Wewnątrz paczki dostarczonej jako przesyłka pocztowa lub osobiście musi być umieszczony dokładny spis zawartości z podaniem nazwy, ilości znajdujących się w niej przedmiotów, natomiast w paczkach realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży na terenie zakładu karnego druk złożonego zamówienia oraz paragon fiskalny.

4. Paczki odzieżowe, higieniczne i inne przesyłki dostarczane do jednostki osobiście przez nadawcę przyjmowane są codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00. Paczki dostarczane drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są w dni robocze od godziny 9:00 do 16:00.

5. Paczki dostarczane do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu jest:

1) przebywanie adresata paczki w zakładzie

2) naklejenie na paczkę II części „talonu”

3) brak uszkodzeń na zewnętrznej części opakowania, świadczących o naruszeniu jej zawartości.

6. Paczki dostarczane przez punkt sprzedaży w zakładzie karnym są realizowane w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania. Przelewy na paczki realizowane ze środków pozostających do dyspozycji osadzonego będą realizowane tylko w dniach przerwy pomiędzy kolejnymi wypiskami.

7. Zawartość paczki musi być zgodna z treścią zezwolenia. W przypadku niezgodności nastąpi jej zwrot do nadawcy na koszt osadzonego.

8. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego.

9. Paczki higieniczno-odzieżowe dla skazanych należy przesyłać na adres:

ZAKŁAD KARNY

ul. BARTNICKA 10

87 – 809 WŁOCŁAWEK

 

10. Na paczce winno znajdować się nazwisko i imię skazanego oraz imię jego ojca.

11. W przypadku realizowania paczki przez punkt sprzedaży w zakładzie karnym należy dokonać przelewu na konto bankowe:

 

IGB MAZOVIA Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr 03 1130 1017 0020 1458 9320 0114.

 

12. Tytuł przekazu/przelewu winien zawierać imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego.

13. Przelewy/przekazy, których adresata nie można ustalić będą odsyłane na konto nadawcy na jego koszt.

14. Osadzony może realizować paczki z artykułami higienicznymi za pośrednictwem punktu sprzedaży Zakładu Karnego we Włocławku na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora wydanego na pisemną prośbę osadzonego.

a) Zawartość paczki musi być zgodna z treścią otrzymanego zezwolenia.

b) Osadzony może wnioskować o środki higieny będące w ofercie punktu sprzedaży.

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Osadzony zgodnie z art. 113 a § 3 kkw „ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego’’ po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Zamówienie jest realizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki i po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, w drodze ustalenia czy:

1) osadzony w danym miesiącu nie otrzymał jeszcze paczki żywnościowej,

2) nie została wymierzona mu kara pozbawienia możliwości otrzymywania paczek,

3) udzielono mu nagrody w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki.

3. Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw - nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. W przypadku stwierdzenia, że ilość żywności będącej w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej narusza obowiązujący porządek, dokonuje się ich przesłania, na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

5. W przypadku realizacji prawa osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez osobę najbliższą dla osadzonego paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym we Włocławku, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty:

1) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.

2) Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoba najbliższa dla skazanego może złożyć w punkcie sprzedaży (w sali widzeń) lub przesłać bezpośrednio do punktu sprzedaży.

3) Formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego są dostępne w Zakładzie Karnym we Włocławku:

a) w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

b) w poczekalni dla odwiedzających,

c) na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku: https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-we-wloclawku - zakładka Paczki.

4) Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

5) Paczka realizowana przez punkt sprzedaży w drodze zamówienia złożonego przez osobę najbliższą dla osadzonego jest przekazywana osadzonemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku realizowania paczki przez punkt sprzedaży w zakładzie karnym należy dokonać przelewu na konto bankowe:

 

IGB MAZOVIA Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr 03 1130 1017 0020 1458 9320 0114”.

6) Tytuł przekazu/przelewu winien zawierać imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego. Przelewy/przekazy, których adresata nie można ustalić będą odsyłane na konto nadawcy na jego koszt.

7) W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

8) W przypadku niezgodności: ceny, ilości oraz wagi produktów na złożonym zamówieniu paczka nie będzie zrealizowana.

9) Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej realizowanej w drodze zamówienia złożonego przez osobę najbliższą dla osadzonego, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Proszę o niedoliczaniu do wagi art. spożywczych, papierosów i tytoniu oraz akcesoriów tytoniowych, prasy i leków.

Udzielenie informacji telefonicznych w sprawie paczek odbywa się każdego dnia roboczego od godz. 11:30 do 13:00 pod numerem 54 426 97 29.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP

Jagiellońska 8

85-950 Bydgoszcz

48 1010 1078 0011 9513 9120 0000

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej