Zmiana terminu widzeń!

W Zakładzie Karnym we Włodawie widzenia odbywają się w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00 do 16:00.

 Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 515 978 478 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_wlodawa@sw.gov.pl , w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Istnieje również możliwość udzielenia widzenia, po zgłoszeniu osobistym w danym dniu widzeniowym, w przypadku wolnych miejsc.  Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.
 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
 4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.
 5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 6. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 7. Widzenia bez osoby dozorującej dla osadzonych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego, w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy sali widzeń.
 8. Skazany, sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, zobowiązany jest do jednorazowego udokumentowania tego faktu przed zamiarem korzystania z dodatkowego widzenia o którym mowa w art. 105 a § 3 Kkw.
 9. Zabrania się osadzonym wynoszenia na widzenie i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z widzenia.
 10. Zakupy artykułów żywnościowych i napojów realizowane są w kantynie usytuowanej w sali widzeń w każdym dniu, w którym odbywają się widzenia.
 11. Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:
 • 1 stycznia – Nowy Rok;
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 • drugi dzień Świąt Wielkanocnych (poniedziałek);
 • 1 maja – Święto Państwowe;
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada – Dzień Niepodległości;
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

W przypadku spóźnienia osoby odwiedzającej, zaplanowane widzenie nie będzie realizowane w zaplanowanym przedziale czasowym.

Osoba zgłaszająca się na widzenie deponuje wszystkie rzeczy osobiste.

Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie lub poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – odmawia się wstępu na teren jednostki.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

 

Sposoby realizacji paczek żywnościowych:

 

1. BEZPOŚREDNIO PODCZAS WIDZEŃ. Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia i składa go w punkcie sprzedaży – kantynie przy Zakładzie Karnym we Włodawie. Osoba odwiedzająca opłaca gotówką należność w kantynie. 

2. DROGĄ POCZTOWĄ/OSOBIŚCIE PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE. Wypełniony druk zamówienia może być przesłany drogą pocztową na adres kantyny – (Zakład Karny we Włodawie – Kantyna, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa) lub przyniesiony osobiście – przez osoby najbliższe.

3. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Formularz na paczkę można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kantyna.zk.wlodawa@pgsw.pl

Wyznaczony funkcjonariusz weryfikuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki. Jeśli osadzony może otrzymać paczkę, to po wpłynięciu przelewu opłacającego zamówioną paczkę w PG SW Przedsiębiorstwo Państwowe – instytucji prowadzącej kantynę, paczka jest przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki ( zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego ) udziela właściciel kantyny Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe tel. 22 328 61 41. Środki pieniężne na paczkę przelewa się na konto: 65 1130 1017 0020 1458 9320 0065. W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko i imię oraz imię ojca osadzonego. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży – kantynie, sali widzeń, poczekalni, w oddziałach mieszkalnych oraz

na stronie internetowej jednostki penitencjarnej – http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-we-wlodawie;

 

Wszelkie niezbędne informacje do realizacji paczki żywnosciowej dostepne w linku https://e-paczka.org/

 

Zgodnie z obowiązującym porządkiem wewnętrznym:

 1. Paczki („ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”) przyjmowane są codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830–1530, oraz w dniach widzeń do godz. 1630.
 2. Na paczki wymienione w punkcie 1 wymagana jest zgoda Dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – pozytywna opinia lekarza.
 3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekroczyć 50cm x 30cm x60cm ( nie dotyczy sprzętu RTV). Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie zostanie przyjęta do zakładu. 
 4. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
 5. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, musi zawierać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”.
 6. Zawartość paczek ma być jednolita, odpowiednia do oznaczenia, o którym mowa w ust. 5,
  w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • żywnościowych;
 • bez spisu zawartości;
 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości,
 • przekraczających wymiary: 50cm x 30cm x60cm ( nie dotyczy sprzętu RTV). 

Informacja dla wpłacających:

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Zakład Karny we Włodawie

Ul. Żołnierzy WiN 19

22-200 Włodawa
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego

Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie

Żołnierzy WiN 19

Włodawa 22-200

84 1010 1339 0371 8113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej