ZASADY OGÓLNE:

Widzenia udzielane są dla osadzonych we wtorki, piątki, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zgłoszeń dokonuje skazany w formie pisemnej u wychowawcy oddziału mieszkalnego. 

Łączna liczba dorosłych osób odwiedzających nie może przekroczyć dwóch, liczba dzieci jest nieograniczona.

Widzenie trwa 60 minut i jest udzielane zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 Kkw.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

a) Widzenia odbywają się w sali widzeń dozorowych, w sali widzeń dla skazanych tzw. „N”, w sali widzeń bezdozorowych oraz w oddzielnych pomieszczeniach bez osoby dozorującej.

b) Do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenie uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą znajdujące się na sali widzeń dozorowych.

c) Pomieszczenia biura przepustek wykorzystuje się do przygotowania odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (złożenie depozytu, itp.).

d) Do jednostki organizacyjnej osoba odwiedzająca zobowiązana jest przybyć, co najmniej 30 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

e) Rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki.

f) Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca lub skazany nie spełni wymogów formalnych określonych w regulaminie udzielania widzeń.

Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zajmują miejsca przy stolikach na wyznaczonych dla nich miejscach. W czasie widzenia zabrania się palenia tytoniu, używania słów wulgarnych, zbyt głośnego prowadzenia rozmów oraz samodzielnego zmieniania wyznaczonego przez funkcjonariusza miejsca udzielania widzeń.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego uregulowania widzenie zostanie przerwane.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie przedmiotów niedozwolonych w przeznaczonym do tego miejscu.

Kąciki zabaw dla dzieci są dostępne dla odwiedzających, a sposób ich użytkowania określa regulamin umieszczony w kąciku.

Wprowadza się 30 min. przerwę pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji powierzchni stolików i sanitariatów. Powyższą czynność realizują widzeniowi.

Toaletę dla osób odwiedzających wyposaża się w instrukcje mycia rąk. Osadzonym zabrania się korzystania z toalety dla osób odwiedzających.

Po zakończeniu każdej tury widzeń, funkcjonariusz pełniący służbę na biurze przepustek dezynfekuje elementy, z którymi miały kontakt osoby odwiedzające, w szczególności szafki depozytowe oraz klamki.

 

Uwaga !

Podmiot obsługujący kantynę w Zakładzie Karnym we Wronkach to Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach. Poniżej zamieszczone są dane dotyczące PPPM Pomet, tj. adres, nr konta oraz formularze zamówień na paczki.

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny we Wronkach
ul. Partyzantów 1
64-510 WRONKI
 

 

Zasady przyjmowania paczek:

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kk, tj. żonę, wstępnego ( min. ojca, matkę, dziadka, babcię), zstępnego (min. córkę, syna, wnuka, wnuczkę), rodzeństwo (brata, siostrę), powinowatego w tej samej linii lub stopniu (min. szwagra, szwagierkę,bratową, teścia, teściową), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinę).

Ponadto, za zezwoleniem Dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki żywnościowe, odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Paczki higieniczno-odzieżowe zawierające artykuły żywnościowe, artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, przedmioty nie wymienione w spisie zawartości paczki, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym, będą odsyłane do nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 

Dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego we Wronkach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

nazwa : Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

numer rachunku dla potrzeb rozliczenia zakupów dokonywanych przez osoby pozbawione wolności na terenie Zakładu Karnego we Wronkach: 63 1610 1146 2000 0120 5871 0004, Bank Spółdzielczy SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Składając zamówienie na przesłanie paczki skazanemu, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe, a dowód dokonania wpłaty należy przesyłać na adres – Punkt Handlowy Kantyna, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki.

Od dnia 01.07.2015 r. wprowadzone zostały nowe zasady realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością. Zamówienie na paczkę żywnościową może złożyć osadzony lub osoba najbliższa i może być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy prowadzącej kantynę na terenie Zakładu.

  1. Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, w tym oświadczenia zamawiającego, na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,,zamówieniem” przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
  2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
  3. Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć drogą pocztową.
  4. Składając zamówienie na dostarczenie paczki należy dołączyć dowód wpłaty. Przesyłkę należy kierować na adres :

Punkt Handlowy - Kantyna

ul. Partyzantów 1

64 – 510 Wronki

5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto PPPM Pomet.

7. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9. Składając zamówienia na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113 a § 3 kodeksu karnego wykonawczego należy uwzględnić zapisy art.110 a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w którym określone jest, że osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Ponadto składając zamówienia należy uwzglednić również możliwości przechowywania dostarczonych rzeczy. 

 Formularz zamówienia na paczkę żywnościową do zrealizowania w kantynie

 

 Lista artukułów żywnościowych dostępnych w kantynie

 

Sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek ze środkami higieny za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki

Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, zwanego dalej ,,zamówieniem” przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz talonem na paczkę ze środkami higieny, wystawionym osadzonym przez administrację jednostki, potwierdzającym uprawnienia osadzonego do odbioru paczki.

  1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki, biurze przepustek, sali widzeń, sali oczekiwania na widzenia oraz stronie internetowej jednostki.
  2. Składając zamówienie na dostarczenie paczki należy dołączyć dowód wpłaty oraz wydany talon. Przesyłkę należy kierować na adres :

Punkt Handlowy - Kantyna

ul. Partyzantów 1

64 – 510 Wronki

3. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz wydanym talonem. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto PPPM Pomet.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.

5. Środki pieniężne wpłacone na zakup ww. paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Formularz zamówienia na paczkę higieniczną do zrealizowania w kantynie

 

Lista artukułów higienicznych dostępnych w kantynie 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zakład Karny we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni na terenie Zakładu Karnego we Wronkach o łącznej powierzchni 111,60 m2.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Wronkach, tak aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Minimalny poziom zatrudnienia wynosi 10 osadzonych.

Obiekt powinien być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wynikającą z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub z innego dokumentu przewidzianego przepisami prawa, przy jednoczesnym zatrudnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach. Okres obowiązywania umowy to 60 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład Karny we Wronkach zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej będą przyjmowane do ww. dnia do godziny 10:00 pod numerem tel.; 67 254 50 20 lub 67 254 50 73.

Miejsce i termin składania ofert:

- Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, sekretariat, do dnia 03.10.2023 r., godz. 10:00.

 

Rozmiar: 266.3 kB
Rozmiar: 65.3 kB
Rozmiar: 563.1 kB
Rozmiar: 197.1 kB
Rozmiar: 90.2 kB

NBP 0/0 POZNAŃ

PARTYZANTÓW 1

64-510 WRONKI

57101014690014 6913 91200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej