ZASADY OGÓLNE:

Widzenia udzielane są dla osadzonych we wtorki, piątki, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 14.30.

Zgłoszeń dokonuje osoba bliska w formie telefonicznej pod numerem telefonu 067 254 96 39, w godzinach od 10:00 do 14:30 w poniedziałki, środy lub czwartki. 

Zarezerwowane widzenie nie zostanie zrealizowane w przypadku braku spełnienia wszystkich przesłanek formalnych do jego udzielenia. 

Łączna liczba dorosłych osób odwiedzających nie może przekroczyć dwóch, liczba dzieci jest nieograniczona.

Widzenie trwa 60 minut i jest udzielane zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 kkw.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:

a) Widzenia odbywają się w sali widzeń dozorowych, w sali widzeń dla skazanych tzw. „N”, w sali widzeń bezdozorowych oraz w oddzielnych pomieszczeniach bez osoby dozorującej.

b) Do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenie uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą znajdujące się na sali widzeń dozorowych.

c) Pomieszczenia biura przepustek wykorzystuje się do przygotowania odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (złożenie depozytu, itp.).

d) Do jednostki organizacyjnej osoba odwiedzająca zobowiązana jest przybyć, co najmniej 30 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

e) Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca lub skazany nie spełni wymogów formalnych określonych w regulaminie udzielania widzeń.

Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zajmują miejsca przy stolikach na wyznaczonych dla nich miejscach. W czasie widzenia zabrania się palenia tytoniu, używania słów wulgarnych, zbyt głośnego prowadzenia rozmów oraz samodzielnego zmieniania wyznaczonego przez funkcjonariusza miejsca udzielania widzeń.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego uregulowania widzenie zostanie przerwane.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie przedmiotów niedozwolonych w przeznaczonym do tego miejscu.

Kąciki zabaw dla dzieci są dostępne dla odwiedzających, a sposób ich użytkowania określa regulamin umieszczony w kąciku.

Zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych dostępnych w automatach samoobsługowych.

Wprowadza się 30 min. przerwę pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia. Powyższą czynność realizują widzeniowi.

Toaletę dla osób odwiedzających wyposaża się w instrukcje mycia rąk. Osadzonym zabrania się korzystania z toalety dla osób odwiedzających.

 

 

Uwaga !

Podmiot obsługujący kantynę w Zakładzie Karnym we Wronkach to

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach

ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

tel. 67 25 45 045

e-mail: epaczki.wronki@pomet-wronki.com.pl

numer rachunku: 63 1610 1146 2000 0120 5871 0004

Bank Spółdzielczy SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa
 

Zasady przyjmowania paczek:

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po:

- złożeniu przez siebie zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki poprzez sporządzenie prośby o potrącenie wskazanej kwoty z konta depozytowego.

- złożeniu zamówienie przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kk, tj. żonę, wstępnego ( min. ojca, matkę, dziadka, babcię), zstępnego (min. córkę, syna, wnuka, wnuczkę), rodzeństwo (brata, siostrę), powinowatego w tej samej linii lub stopniu (min. szwagra, szwagierkę,bratową, teścia, teściową), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinę).

Powyższe zamówienie wraz z dowodem wpłaty winno być przesłane w komplecie na adres:

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach

ul. Partyzantów 5

64 – 510 Wronki

lub

e-mail: epaczki.wronki@pomet-wronki.com.pl

Ponadto, za zezwoleniem Dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki żywnościowe, odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Paczki higieniczno-odzieżowe zawierające artykuły żywnościowe, artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, przedmioty nie wymienione w spisie zawartości paczki, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym, będą odsyłane do nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

Dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego we Wronkach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

nazwa : Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

numer rachunku

  1. Dla potrzeb rozliczenia zakupów dokonywanych przez osoby pozbawione wolności na terenie Zakładu Karnego we Wronkach:

63 1610 1146 2000 0120 5871 0004,

Bank Spółdzielczy SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa.

 

Składając zamówienie na przesłanie paczki skazanemu, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe, a dowód dokonania wpłaty wraz z formularzem zamówienia należy przesyłać na adres:

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach

ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki.

lub e-mail: epaczki.wronki@pomet-wronki.com.pl


Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, w tym oświadczenia zamawiającego, na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,,zamówieniem” przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty (bądź jego kopią).

Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej .

Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto PPPM Pomet oraz posiadanie kompletu dokumentacji

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Składając zamówienia na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113 a § 3 kodeksu karnego wykonawczego należy uwzględnić zapisy art.110 a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w którym określone jest, że osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Ponadto składając zamówienia należy uwzględnić również możliwości przechowywania dostarczonych rzeczy.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji paczek można otrzymać pod numerem telefonu

tel. +48 67 25 45 291

według następującego harmonogramu:

Poniedziałek 9:00-11:00

Wtorek 9:00-11:00

Środa 11:00-13:00

Czwartek 9:00-11:00

Piątek 9:00-11:00


 

 Formularz zamówienia na paczkę żywnościową do zrealizowania w kantynie 

Formularz zamówienia na paczkę higieniczną do zrealizowania w kantynie

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wronkach o powierzchni użytkowej 111,60 m2 położonym we Wronkach, działka nr ewidencyjny 1444.

Zakład Karny we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni na terenie Zakładu Karnego we Wronkach o łącznej powierzchni 111,60 m2 położonym we Wronkach na działce o numerach ewidencyjnych 1444.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Wronkach, tak aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Minimalny poziom zatrudnienia wynosi 10 osadzonych.

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni usytuowanej na terenie Zakładu Karnego we Wronkach na działce o numerze ewidencyjnym 1444 objętej księgą wieczystą Nr PO1A/00041566/3, w obrębie Wronki, Gmina Wronki. Okres obowiązywania umowy 60 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład Karny we Wronkach zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej będą przyjmowane do ww. dnia do godziny 10:00 pod numerem tel.: 67 254 50 20 lub 67 254 50 73.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

Kryterium oceny ofert:

 - stawka czynszu za najem, nie mniej niż 8 zł/m2 - waga kryterium 30 %

 - deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia – waga kryterium 70 %

Ocena kryterium – CENA OFERTY

Wartość punktowa kryterium CENA OFERTY zostanie wyliczona na podstawie ceny brutto zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Cena oferty z najwyższą ceną

Ilość punktów = ---------------------------------------------- x 100 x 30%

Cena oferty badanej

 Ocena kryterium – DEKLAROWANY MIESIĘCZNY POZIOM ZATRUDNIENIA :

Wartość punktową kryterium DEKLAROWANY MIESIĘCZNY POZIOM ZATRUDNIENIA przedstawia poniższe zestawienie:

 - deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 10-15 osadzonych w systemie jednozmianowym – 30 punktów

- deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 16-20 osadzonych w systemie jednozmianowym – 50 punktów

- deklarowany miesięczny poziom zatrudnienia osadzonych w ilości 21-25 osadzonych w systemie jednozmianowym – 70 punktów

Miejsce i termin składania ofert:

- Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, sekretariat, do dnia 28.06.2024 r., godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:*

- Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, salka narad, dnia 28.06.2024 r., godz. 10:05

Rozmiar: 987.0 kB
Rozmiar: 102.7 kB
Rozmiar: 65.3 kB
Rozmiar: 93.1 kB

NBP 0/0 POZNAŃ

PARTYZANTÓW 1

64-510 WRONKI

57101014690014 6913 91200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej