NBP O/KATOWICE

 

 

nr. rachunku:      37 1010 1212 3050 7513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, imię ojca osadzonego !

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

 

Widzenia udzielane są według poniższych ustaleń w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13:45.

WTOREK – skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery A – Ł,

CZWARTEK – skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery M – Ż,

NIEDZIELE:

- I i III niedziela każdego miesiąca - osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery A - Ł oraz wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- II i IV niedziela każdego miesiąca - osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery M - Ż oraz wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- w przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- widzenia nie odbywają się w dni świąteczne przypadające we wtorki i czwartki, 24, 25 i 31 grudnia, Nowy Rok i Niedzielę Wielkanocną,

- widzenia odbywają się ponadto 26 grudnia i w Drugim Dniu Świąt Wielkanocnych.

Nie obowiązuje konieczność telefonicznego ustalania widzeń. Widzenia umówione na miesiąc kwieceń zostaną zrealizowane według ustalonych wcześniej terminów.  

 

Aby skorzystać z widzeń za pośrednictwem komunikatora SKYPE niezbędne jest wyrażenie na to pisemnej zgody, której druk jest dostępny w formie załącznika poniżej.

Wypełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć do jednostki pocztą, osobiście podczas widzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub zdjecie oświadczenia).

Druk oświadczenia wyrażającego zgodę na kontakt z osadzonym za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Rozmiar: 12.0 kB

Paczki żywnościowe

 

Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

 1. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).
 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:
      -bezpośrednio do punktu sprzedaży,
      -drogą pocztową na adres PPO RAKON ul. Józefa Von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz
      -pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rakon.com.pl
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 4. Koszty złożonego zamówienia należy uregulować przelewem lub przekazem pocztowym na konto punktu sprzedaży 38 1750 1035 0000 0000 3670 3164,
  tytułem: ”Imię i Nazwisko, Imię ojca skazanego,” dla którego paczka ma być zrealizowana.
 5. Dopuszcza się również możliwość wpłaty za paczkę żywieniową bezpośrednio w punkcie sprzedaży przy Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu w trakcie trwania widzenia. Do wpłaty należy dołączyć wypełnione zamówienia na paczkę żywnościową.
 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Paczki higieniczno – odzieżowe

 

 1. Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny wydaje się zgodnie z niezbędnymi potrzebami. Pobranie do użytkowania w celi nowej odzieży odbywa się po zdaniu do magazynu starej odzieży tego samego rodzaju.
  W przypadku przesłania paczki za pośrednictwem poczty skazany jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku wskazać imię, nazwisko i adres nadawcy paczki. Zezwolenie zachowuje ważność przez okres 2 miesięcy od daty jego udzielenia przez Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu.
 2. Paczki higieniczne, odzieżowe oraz sprzęt RTV mogą być dostarczane do jednostki penitencjarnej osobiście a także w drodze nadania przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej.
 3. Paczki higieniczne oraz odzieżowe nie mogą zawierać żywności, artykułów tytoniowych i płynów do elektronicznych e-papierosów, artykułów których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, m.in.: mydła w każdej postaci, pasty do zębów, płynów do płukania ust, szamponów, dezodorantów w każdej postaci, pianek, kremów, żeli do golenia, chusteczek higienicznych, papieru toaletowego, proszków do prania, płynów do płukania tkanin, płynów do mycia naczyń i utrzymania czystości, past do butów itp., środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa. 
  Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a § 4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (Wniosek) zwracane są do nadawcy na jego koszt.
 4. Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej przez kantynę. Zamówienie sporządzane jest wyłącznie spośród listy produktów dostępnych w kantynie i umieszczane jest na formularzu wskazanym w załączniku nr 6 do porządku wewnętrznego.
 5. Koszty złożonego zamówienia należy uregulować przelewem lub przekazem pocztowym na konto punktu sprzedaży 38 1750 1035 0000 0000 3670 3164,
  tytułem : "Paczka higieniczna - Imię, nazwisko, imię ojca skazanego", dla którego paczka ma być zrealizowana. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.
 6. Zamówienie sporządzane jest wyłącznie na podstawie listy produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży.
 7. Sporządzając zamówienie skazany musi uwzględnić ograniczenia wynikające z Zarządzenia Dyrektora Generalnego SW z dnia 12.06.2015 r. w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym. Łączna ilość rzeczy, w tym żywności znajdująca się w posiadaniu skazanego nie może przekraczać 30 kg. Ilość i wymiar rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki oraz pojemnika podłóżkowego przypadającej na skazanego.
 8. Zezwolenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty jego udzielenia przez Dyrektora, po tym okresie nie opłacone zamówienie zostaje anulowane.
Cennik Kantyny Marzec 2023 Rozmiar: 210.2 kB

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu lub upoważnieni funkcjonariusze, przyjmują interesantów spoza jednostki we wtorki i czwartki od godziny 8:00 do godziny 15:00, za wyjątkiem dni świątecznych. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, przyjęcia mogą się odbywać w innych uzgodnionych terminach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej