Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-krzywancu

Zakład Karny w Krzywańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Zakład Karny w Krzywańcu.

Strona internetowa Zakładu Karnego w Krzywańcu  jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Krzywańcu nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Krzywańcu)

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest koordynator dostępności  st. chor. Andrzej Chorab, Andrzej.Chorab@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3229409. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Krzywańcu 66-010 Nowogród Bobrzański.

Do jednostki prowadzą 2 wejścia oznakowane brama główna (bud. nr 3), brama gospodarcza. Dla gości/interesantów przeznaczone jest wejście bramą główną. Przed bramą główną znajduje się parking z jednym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością po lewej stronie od wejścia. Wejście znajduje się na parterze. Po lewej stronie za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia z toaletą z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami. W pomieszczeniu bramy głównej dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą na której znajdują się zabezpieczenia techniczno - ochronne. Aby udać się do miejsca udzielania widzeń z osadzonymi należy przemieścić się wzdłuż budynku nr 3 po linii prostej do budynku nr 2, gdzie znajdują się dwa stopnie schodów. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku nr 3. W budynkach nie ma wind.

Na terenie Zakładu Karnego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony jednostki. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z terenu zakładu.

W zakładzie  nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Krzywańcu Oddział Zewnętrzny w Lubsku,

68-300 Lubsko ul. Nowa 1.

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w  Lubsku znajduje się przy ulicy Nowa 1; 68-300 Lubsko. Przed Oddziałem przy ul. Sybiraków/Przemysłowej  znajduje się parking z wydzielonym miejsce dla niepełnosprawnych.

Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózku. W budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli np. za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście do miejsca udzielania widzeń z osadzonymi odbywa się w asyście funkcjonariusza. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

W oddziale zewnętrznym  nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z terenu zakładu.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Krzywańcu Oddział Zewnętrzny w Wałowicach,

66-200 Gubin ul. Wałowice 74.

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach znajduje się na parterze. Pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek. Przed Oddziałem   znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych na wprost wejścia do biura przepustek. W budynku biura przepustek znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli np. za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście na miejsce widzeń z osadzonymi odbywa się w asyście funkcjonariusza. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

W oddziale zewnętrznym  nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabo widzących.

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z terenu jednostki.

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Krzywańcu jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Krzywańcu oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 

Koordynator dostępności

st. chor. Andrzej Chorab

E-mail: andrzej.chorab@sw.gov.pl

Telefon: +48 68 322 94 09

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Krzywańcu:

• osobiście we wtorki w godzinach 7:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Krzywańcu tj. Zaklad Karny w Krzywańcu 66-010 Nowogród Bobrzański;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 68 32 79 405;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 68 32 76 640;
• pocztą elektroniczną pod adresem: zk_krzywaniec@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-krzywancu.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Krzywańcu:

Zakład Karny w Krzywańcu znajduje się okolo 5 km od Nowogrodu Bobrzańskiego, w którym znajduje się dworzec kolejowy, będący jedną ze stacji kolejowych linii nr 370 Żary - Zielona Góra.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu: biuro przepustek - interesanci zewnętrzni, wychowawcy-osoby pozbawione wolności lub tymczasowo aresztowane
 • wysłać pocztą na adres: Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej