Efektywny system przeciwdziałania zjawisku przemocy winien obejmować rozwiązania systemowej pracy z rodziną w tym osób doświadczających przemocy jak i izolowanych sprawców przemocy, co jest wyzwaniem dla służb z pozostałych resortów, zaangażowanych w realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Istotą takiego działania jest założenie, iż spośród skazanych sprawców przemocy opuszczających zakłady karne, część osób nie zmienia swojego myślenia i postępowania, a co za tym idzie, może nadal prezentować zachowania przemocowe wobec najbliższych. Niezmiernie ważna staje się wtedy wymiana informacji o sprawcy i jego rodzinie np.: z lokalnymi zespołami interdyscyplinarnymi, którzy prowadzą Niebieską Kartę, a dla których wiedza o dalszych losach osadzonego sprawcy może pozwolić na opracowanie optymalnych interwencji pomocowych wobec całego systemu rodzinnego.

By oddziaływać na zjawisko przemocy w sposób bardziej systemowy, w jednostkach penitencjarnych, spośród kadry przeszkolonej w realizacji programów dla sprawców przemocy, zostały wyznaczone osoby, których zadaniem jest współpraca z lokalnymi zespołami interdyscyplinarnymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do obowiązków takich osób należy udzielanie przedstawicielom zespołów interdyscyplinarnych informacji o sprawcy przemocy, znajdującym się aktualnie w danej jednostce penitencjarnej. W ten sposób interwencje wobec ofiary i sprawcy mogą być prowadzone w oparciu o pełniejsze dane. Poniższy rysunek przedstawia schematycznie jednostki penitencjarne wyznaczone do współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi (aktualnie 139 jednostek).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej